Milstolpe i utvecklingen av Högsätra

Stad & Politik5 mars 2020 kl 06.102

Nästa milstolpe i arbetet med planeringen av Högsätra är två markanvisningstävlingar. Dessa äger rum under första delen av 2020 för att hitta entreprenörer som ska bygga dels flerbostadshus, dels Hälsans hus.

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades att en markansvisningstävling ska utlysas för Högsätra. På platsen där Högsätrahuset, före detta Lidingö sjukhus, idag står och den stora parkeringsytan i anslutning till Högsätrahuset ska det uppföras bostadshus med cirka 115–130 bostäder. Den gamla sjukhusbyggnaden ska rivas och ett nytt hus för vård och andra verksamheter, kallat Hälsans hus, kommer också att byggas i närheten av Högsätrahuset. Bebyggelsen ska vara småskalig och präglas av grönska.

‑ Nu påbörjas arbetet med att få skapa en trevligare miljö i Högsätra. Fokus kommer vara på att det ska byggas med hög kvalitet och att de nya husen ska bidra till en trevlig omgivning. Stor vikt kommer läggas vid det kvalitetsprogram som tydliggör den arkitektoniska målbilden. Vi hoppas att många privata aktörer vill vara med och utveckla Högsätra, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö.

När byggentreprenörerna utsetts sluts ett markanvisningsavtal och sedan påbörjas detaljplanen. Då sker också samråd med Lidingöborna och andra intressenter. Samrådet planeras till våren 2021 och den vision som tagits fram för Högsätra är att det ska vara en attraktiv, inne­hållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare. De fem ledstjärnorna är:

 1. Värna natur- och rekreationsvärden
 2. Bevara uppskattade boendemiljöer
 3. Skapa småskalighet och variation med ny bebyggelse
 4. Stärka och utveckla attraktiva och trygga stråk
 5. Skapa en ny välkomnande entré och fler mötesplatser för både boende och besökare

‑ Detta innebär bland annat att platser med viktiga na­tur- och rekreationsvärden bevaras, parker utveck­las och gröna samband stärks, säger Amanda Lidbrink, projektledare för Högsätraprojektet.

Lidingö stad arbetar under första halvan av 2020 också med att ta fram en detaljplan för idrottsområdet i Högsätra. Området som man tittar på är där det idag ligger bland annat en sporthall, en ishall och en fotbollsplan. Utredningen ska se över om området eventuellt kan kompletteras med ytterligare bebyggelse och parkmiljö.

Förhoppningen är att ett samråd kring detaljplan för idrottsområdet kan ske under första halvan av 2020.

Kommentarer

 1. Lidingö Vänner ser med oro på att den politiska majoriteten sätter igång stadsbyggnadsprojekt efter projekt där ekonomin initialt är så svag att projekten inte kan genomföras men måste avbrytas efter att planeringskostnaderna gått åt till ingen nytta.

  Planeringen av Högsätra ser ut att gå åt samma håll som Lidingö Centrum/Torsvik. Inom Lidingö Vänner har vi i första hand observerat hur svagt intresse majoriteten har visat för att ge innehåll åt Hälsans hus, det hus som ska ersätta Lidingö sjukhus när allt är klart.

  Bostadsbyggande är nyckeln till den ekonomi, som kan bekosta infrastrukturen såsom idrottsanläggningar och Hälsans hus. Ett litet antal radhus helt otillräckligt förstås. Förutom detta uppenbara har staden dessutom dragit ner på bostadsbyggande i många andra projekt på ön så att överenskommelsen med Trafikverket om bidrag om drygt 300 miljoner kronor till delfinansiering av Lilla Lidingöbron äventyras. Stadens planer skiljer sig redan tydligt från den i överenskommelsen nedtecknade motprestationen.

  https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/statligt-stod-for-hallbara-stadsmiljoer—stadsmiljoavtal/projekt-som-beviljats-bidrag-2018/

  För Lidingö Vänner
  Anders Ulfvarson

 2. Det ser trevligt ut med småskalig bebyggelse, men ger inte utrymme för blandad befolkning i vår kommun där bostäderna har högsta kvadratmeter-kostnad i hela landet. Det blir plats för välbeställda, pigga pensionärer. Bra så, de blir ju fler. Några höginkomsttagare kanske också kan komma ifråga. Särskilt pensionärerna får snart stor glädje av Hälsans hus, om det får något anpassat innehåll. Men vilka ska jobba här? Inte många i tilltänkt personal får råd med bostad på hitsidan om bron. Många av dem åker redan långa sträckor från Stockholms kranskommuner eftersom vi inte någonstans på ön bygger för människor med lägre och måttliga inkomster – handelsanställda, sjukvårdsbiträden, farmaceuter, sjuksköterskor, poliser, lärare… Lidingö blir med majoritetens politik en alltmer exklusiv och segregerad stad, som får svårare att rekrytera arbetskraft till rimliga löner, inte bara till Hälsans hus men också till förskolor, skolor och handel.

Lämna ett svar till Anders Ulfvarson Avbryt svar

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *