Allmänna villkor för prenumerationer

Dessa prenumerationsvillkor (“Villkoren”) reglerar din prenumeration och gäller mellan dig (“du”, “kunden”) och Lidingö Nyheter c/o Alinea Förlag AB, org.nr. 556064-2166, (“Lidingö Nyheter”, “vi” eller “oss”).

Alinea Förlag tillhandahåller prenumeration på Lidingö Nyheter, samt tillhandahåller därtill relaterade tjänster.

Det är Lidingö Nyheter är utgivare av tidningen/magasinet och som därmed bestämmer vilket innehåll som publiceras. Prenumerationen/tjänsten tillhandahålls dock av Alinea Förlag.

Allmänt

Dessa villkor utgör Allmänna villkor för prenumerationer. Det innebär att det vid sidan av dessa kan finnas villkor som reglerar specifika förhållanden för de olika tidningarna och magasinen. Dessa särskilda villkor presenteras i samband med beställningen. Du hittar även en sammanställning över särskilda prenumerationsvillkor längst ner på den här sidan. Du godkänner Villkoren när du gör din beställning av en prenumeration eller någon av Tjänsterna.

Villkoren gäller när du tar del av tidningen/magasinet eller därmed relaterad tjänst, antingen i pappersform, via dess webbplats eller genom digital applikation (“Tjänsterna” eller “Tjänst”). Till “Tjänst” räknas även paket av olika tjänster (“Paketerbjudanden”). Ett Paketerbjudande är en prenumerationstjänst som ger dig tillgång till ett antal olika tjänster inom eller utanför Lidingö Nyheter. Vilka tjänster som ingår i Paketerbjudandet samt i förekommande fall särskilda villkor för dessa framgår när du köper ett paketerbjudande.

För att få tillgång till vissa digitala Tjänster, kan du behöva skapa ett Användarkonto, där du får ett personligt användarnamn och lösenord. Du kan använda samma användarnamn och lösenord för att logga in på de sajter/tjänster som vid var tillfälle ingår i Lidingö Nyheters affärsområde. Notera att vi lägger till fler sajter/tjänster allt eftersom, varför varumärken/tjänster som omfattas av dessa villkor kan komma att förändras över tid. Du ansvarar för att ingen obehörig får tillgång till uppgifterna. Du ansvarar även för all användning av Tjänsterna som sker med ditt användarnamn och lösenord. Vi ber dig kontakta kundservice om du misstänker att någon obehörig har fått reda på ditt användarnamn och lösenord.

Du som har en prenumeration som ger tillgång till extra konton (ex. familjekonto) kan dela med dig av ett visst antal digitala underkonton som framgår av din prenumeration. Dessa konton lägger du själv till via “Mitt konto”/”Mina sidor” eller genom att kontakta kundservice. Vid misstanke om missbruk av användarnamn och lösenord har vi rätt att kräva att du byter lösenord eller att tillfälligt stänga av dig från tillgång till Tjänsterna.

För att ingå avtal om Tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälders eller annan förmyndares godkännande.

Behandling av personuppgifter

Lidingö Nyheter är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 

Prenumerationer och abonnemang

Din prenumeration kan erbjudas i olika abonnemangsformer:

Prenumeration som ger tillgång till en eller flera digitala Tjänster och startar från och med att du genomför ett köp.

Prenumeration som ger tillgång till digital Tjänst samt leverans av tidningen. 

Abonnemangsform “Tillsvidare” innebär att Tjänsten levereras till dess uppsägning sker kontakt med vår kundservice t.ex. via mejl.

Vissa prenumerationserbjudanden är uppbyggda så att de avser en initial period, som därefter förlängs per automatik. I dessa fall har den initiala perioden ofta ett förmånligt pris, och för prenumerationen därefter gäller inte någon bindningstid. Villkoren för sådana prenumerationserbjudanden framkommer vid tecknandet av prenumerationen.

Uppsägning

Kundens uppsägning

Uppsägning av en prenumeration kan ske genom att kontakta kundservice t.ex. via mejl. Kontaktuppgifter till kundservice finns på respektive tidnings/magasins webbplats.

Utebliven betalning godtas inte som uppsägning. Vid utebliven betalning förbehåller vi oss rätten att fakturera dig för eventuella betalningspåminnelser, inkassokostnader och dröjsmålsränta enligt lag.

Uppsägning av tillsvidareprenumeration

Uppsägning av en tillsvidareprenumeration ska ske innan innevarande betalningsperiod löper ut (betalningsperioden är beroende av i vilka intervaller du betalar för din Tjänst, exempelvis månatligen eller årsvis). 

Om du har valt att betala med autogiro behöver du meddela din uppsägning av en tillsvidareprenumeration till oss minst tre veckor före nästa planerade transaktion. Normalt sett dras autogiro mot slutet av varje månad.

Lidingö Nyheter uppsägning

Lidingö Nyheter har rätt att säga upp din prenumeration med 30 dagars varsel. Eventuell prenumerationsavgift som betalats i förskott för Tjänsterna kommer då att återbetalas till dig. Lidingö Nyheter har vidare rätt att omedelbart och utan föregående meddelande säga upp eller stänga av din tillgång till Tjänsterna om du väsentligen eller vid upprepade tillfällen bryter mot bestämmelserna i dessa Villkor.

Ångerrätt

Om du tecknar en prenumeration som privatperson så har du rätt att ångra ditt köp. Du ska då meddela oss inom 14 dagar från det att du har erhållit första numret av tidningen, eller vid digital prenumeration inom 14 dagar från din beställning. Du kan utnyttja din ångerrätt genom att kontakta vår kundservice t.ex. via mejl eller telefon. Mer information gällande distansavtal och ångerrätt finns även att läsa på Konsumentverkets hemsida. Där finns även en ångerblankett.

Utebliven betalning godtas inte som utnyttjande av ångerrätt. Lidingö Nyheter förbehåller sig rätten att debitera dig för den tid du har använt Tjänsten.

Prenumerationsavgift och betalning

Aktuella priser för respektive Tjänst framgår vid din beställning av en specifik Tjänst. Priser och avgifter anges inklusive moms. Notera att vissa rabatterade priser kan automatiskt övergå till ordinarie priser efter den period med rabatterat pris som anges vid beställningen. I övrigt har Lidingö Nyheter rätt att ändra prenumerationsavgiften genom att meddela det i skälig tid innan ändringen träder i kraft.

Betalning av Tjänsterna avseende dagstidning ska som regel göras i förskott. För magasin tillämpas både förskotts- och efterskottsbetalning. Det framgår närmare av de särskilda prenumerationsvillkoren om för- eller efterskottsbetalning tillämpas. Du kan välja betalningssätt, exempelvis betalning via Klarna, med faktura, kortbetalning eller autogiro. I vissa fall krävs emellertid att betalning sker på särskilt angivet sätt. Betalning ska ske inom den tid och i övrigt enligt villkoren som gäller för ditt valda betalsätt, vilket framgår vid din beställning.

Betalning med autogiro innebär att angivet konto debiteras i regel runt den 27:e varje månad, alternativt nästkommande vardag. Datum för autogirodebitering kan variera och är beroende av när prenumerationen tecknades. Debiteringsdatum kan likaså variera i de fall autogiro tillämpas för kvartal eller årsbetalning. Blankett för kontouppgifter samt godkännande av villkoren, inklusive att Lidingö Nyheter är berättigat att varje månad/kvartal/år debitera avgiften, erhålls vid beställning av betalning med autogiro. Anmälan om autogiro kan antingen göras via pappersblankett eller digitalt via Kundservice. Anmälan kan även göras via din internetbank. Om inte autogiromedgivandet kommit Lidingö Nyheter tillhanda innan prenumerationens start, eller inom annan tidsgräns som följer vid tecknande av autogiro eller av beställningen erhåller du en faktura med avtalade betalningsvillkor samt fakturaavgift.

Vid utebliven betalning har Lidingö Nyheter rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen och begära ersättning för eventuella påminnelser och kostnader i samband med inkasso. En ny prenumeration får inte tecknas förrän tidigare skuld är registrerad som betald. För det fall betalning sker via betaltjänstlösningar som tillhandahålls av tredje part, t.ex. Klarna, gäller sådan betaltjänstleverantörs särskilda villkor i tillägg till dessa villkor. Detta framgår i sådana fall i samband med ditt köp.

Särskilt om digital tjänst

Vårt mål är att Tjänsterna alltid ska fungera tillfredsställande och vi kommer att göra vårt bästa för att de ska fungera på ett bra sätt för dig som användare. Vi garanterar dock inte att din tillgång till Tjänsterna kommer att vara fri från fel eller avbrott. De digitala Tjänsterna är anpassade för nyare versioner av webbläsare och operativsystem. Vi kan inte garantera att det inte uppstår problem eller fel vid användande av äldre versioner av sådana program. Observera att javascript och cookies måste vara aktiverat i din webbläsare för att du ska få ut full funktionalitet av Tjänsterna.

Särskilt om köp via Apple App Store & Google Play eller motsvarande

Om du gör ditt köp av prenumeration/abonnemang genom Apple App Store ingår du ett avtal med Apple och vi hänvisar till deras villkor för köp.

Om du gör ditt köp av Premium genom Google Play ingår du ett avtal med Google och vi hänvisar till deras villkor för köp.

Notera att delar av dessa Villkor således inte tillämpas om köp gjorts enligt ovan.

Användning av Tjänsterna

Användning av Tjänsterna får endast ske för privat icke-kommersiellt bruk och i enlighet med svensk lag. Du får inte använda Tjänsterna på ett sådant sätt att Lidingö Nyheter eller tidningen/magasinet drabbas av olägenhet eller skada.

Immateriella rättigheter

De immateriella rättigheterna till artiklar, bilder, webbplatser och annan information som du får tillgång till genom Tjänsterna innehas av Lidingö Nyheter. Att du skapar ett konto och använder Tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i Tjänsten och ej heller att använda tidningen och/eller Lidingö Nyheter varumärken och kännetecken.

Force Majeure

Lidingö Nyheter och Alinea Förlag är befriade från ansvar för förlust, skada eller förseningar som orsakats av lagbud, myndighets påbud, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, extrema väderförhållanden (SMHI:s varningsnivåer orange och röd), eller annan omständighet som vi inte kunde ha räknat med och vars följder vi inte kunde ha undvikit eller övervunnit.

Meddelanden

Lidingö Nyheter kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till Tjänsten.

Som en del av din prenumeration – oavsett vilken prenumerationsform du har valt, alternativt om du registrerat ett konto – kan vi komma att skicka dig nyhetsbrev, redaktionella notiser, erbjudanden från Lidingö Nyheter olika varumärken och/eller samarbetspartners samt direktmarknadsföring och andra liknande digitala utskick till den e-postadress eller mobil som du uppgivit för oss. Utskicken sänds med den regelbundenhet som vi bestämmer vid var tid. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla genom att använda länken för avanmälan längst ned i meddelandet.

Villkorsändring

Lidingö Nyheter har rätt att ensidigt ändra innehållet i dessa Villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på tidningens/magasinets webbplats eller kommunicerats på annat sätt. I den mån vi gör väsentliga förändringar i Villkoren har du som prenumerant rätt att avbryta din prenumeration i förtid.

Vi utvecklar kontinuerligt Tjänsterna vilket innebär att vi kan komma att lägga till, förändra och ta bort funktioner i dem. Om den beställda Tjänsten utgår eller utgivningsfrekvensen ändras kommer vi att erbjuda dig en jämförbar tjänst.

Ansvarsbegränsning

Lidingö Nyheter och Alinea Förlag ansvarar inte för att det innehåll som tillgängliggörs via Tjänsterna är korrekt eller fullständigt och inte heller för eventuella fel eller avbrott i Tjänsterna. Eventuell skada eller förlust som uppkommer till följd av felaktigheter i innehåll eller till följd av fel eller avbrott i Tjänsterna ersätts inte, om inte annat uttryckligen framgår i dessa Villkor.

Tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Lidingö Nyheter och Alinea Förlag ansvarar vidare inte för brottsliga gärningar som begås med användning av Tjänsterna, till exempel hot eller förtal, obsceniteter, störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida vid nyttjandet av Tjänsterna.

Överlåtelse

Dessa Villkor, och de rättigheter och skyldigheter som följer genom ditt köp, kan inte överlåtas eller överföras till annan part av dig. Lidingö Nyheter har rätt att fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till annan part.

Systemkrav

De digitala tjänsterna är anpassade för nyare versioner av webbläsarna Chrome, Edge, Firefox och Safari samt senaste versionerna av operativ-
systemen Android eller iOS. Vi kan inte garantera att det inte uppstår problem eller fel vid användande av äldre versioner av sådana program. Observera att javascript och cookies måste vara aktiverat i din webbläsare för att du ska få ut full funktionalitet av tjänsterna, t ex för inloggning.

E-tidningen finns tillgänglig på de vanligaste plattformarna för dator, surfplatta och mobil. För att kunna nyttja e-tidningen via din dator krävs en aktiv internetanslutning.

Behandling av personuppgifter och cookies

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla vår del i avtalet mellan oss. Vi behandlar även vissa uppgifter för att kunna uppfylla lagkrav som t ex bokföringslagen ställer på oss. För att veta hur vi behandlar dina personuppgifter, läs vår personuppgiftspolicy.

Vid besök på våra webbplatser eller användning av våra digitala tjänster så förekommer det att kakor placeras på den enhet du använder. För mer information kring det, läs vår kakpolicy.

Gällande lag och tvistlösning

Villkoren lyder under svensk lag och eventuella tvister ska slutligen avgöras av svensk allmän domstol. Vid klagomål kan du även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

Personuppgiftspolicy

I denna personuppgiftspolicy har vi samlat information som avser kunder (befintliga, tidigare och blivande kunder) samt användare av sajter, appar och tjänster, kontaktpersoner hos kundföretag, deltagare och medverkande vid event och utbildningar hos Lidingö Nyheter.

Personuppgiftsansvar

Alinea Förlag AB/Lidingö Nyheter är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi använder personuppgifter huvudsakligen för följande ändamål. 

  • Tillhandahålla prenumerationer och andra produkter och tjänster som du har beställt såsom att leverera din tidning, skicka nyhetsbrev som du prenumererar på och att möjliggöra deltagande vid utbildningar, event och nätverk. Vi behandlar också personuppgifter för betalnings- och faktureringsändamål, att vid behov verifiera din identitet och att kommunicera med dig om villkor, uppdateringar och liknande samt skapande och tillhandahållande av användarkonto m.m. Några av våra tjänster innebär att du får tillgång till en mer personlig upplevelse som kan baseras på dina aktiviteter på våra sajter m.m.
  • Kundsupport.
  • Kund- och marknadsundersökningar.
  • Administration av tävlingar och omröstningar som du deltar i.
  • Analys och produktförbättring/utveckling.
  • Direktmarknadsföring och telefonförsäljning, inklusive profilering för dessa ändamål. Vänligen notera att telefonsamtal kan komma att spelas in. Om du har begärt att bli spärrad från direktmarknadsföring eller telemarketing sparar vi relevant kontaktuppgift i ett spärrfilter. 
  • Visa och mäta annonser samt anpassa annonser och innehåll på våra plattformar.
  • Målgruppsanpassad annonsering på andra plattformar.
  • Säkerhet, tvister och verkställande av avtal samt regelefterlevnad.

När du surfar på våra sajter och appar använder vi oss av cookies och liknande tekniker; läs mer om detta i vår cookiepolicy. Du hittar även en FAQ för behandling av personuppgifter inom ramen för annonsering på våra sajter och appar här.

Ovanstående är en sammanfattande beskrivning av våra huvudsakliga ändamål.

Kort om dina rättigheter och kontakt

Du har flera rättigheter under GDPR. Du har bland annat rätt att få en kopia på dina personuppgifter och, under vissa förutsättningar, att få dina uppgifter raderade. Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring och telefonförsäljning, inklusive profilering för dessa ändamål. Om du har samtyckt till viss behandling har du alltid rätt att ta tillbaka samtycket. Läs mer om vilka rättigheter du har under “Dina rättigheter”. 

Du kan begära radering eller registerutdrag via vårt Integritetscenter under “Hantera personuppgifter”. Via “Hantera nyhetsbrev” kan du avregistrera dig från nyhetsbrev och direktmarknadsföring via e-post. 

Kontaktinformation till oss, vårt dataskyddsteam och dataskyddsombud hittar du under Kontakta oss

Redaktionellt innehåll m.m.

Redaktionellt innehåll (t.ex. artiklar, bilder och tv-inslag) och behandling av personuppgifter som utförs i redaktionellt syfte regleras av den svenska tryckfrihetsförordningen och/eller yttrandefrihetsgrundlagen och omfattas därför inte av denna policy. För frågor och synpunkter om det redaktionella innehållet, vänligen kontakta ansvarig utgivare. 

Övrigt

Läs gärna mer om hur vi använder personuppgifter och hur du tillvaratar dina rättigheter genom att klicka vidare på länkarna till de olika avsnitten nedan. Vänligen notera att det kan finnas kompletterande personuppgiftspolicys och villkor som gäller för vissa av de tjänster som vi erbjuder.