C: Både fotbollsplan och dagvattendamm behövs!

Debatt21 april 2022 kl 04.2512

Det tycks pågå en intern maktkamp mellan stadens förvaltningar och inom majoriteten om det ska bli en till fotbollsplan vid Lidingövallen eller inte. Från Centerpartiet ser vi att samarbetet måste öka – maktkampen gynnar ingen. Alla berörda borde sätta sig ner och hitta bästa lösning för att få till både en effektiv dagvattenrening och en ny 11-manna plan för fotboll - båda behövs nämligen.

Det är inte värdigt att stadens nämnder och förvaltningar filar på skrivelser för att skydda sina egna intressen. Staden behöver se helheten och sätta sig ner tillsammans och väga olika intressen mot varandra och hitta en lösning där vi både får en fotbollsplan och en effektiv dagvattendamm som renar dagvattnet innan det går ut i Kyrkviken. Vi vill se ett beslutsunderlag som presenterar olika alternativ som tas fram i samråd mellan förvaltningarna.

Det finns utmaningar med fotbollsplan vid Kyrkviken, så som parkering och ledningar i marken. Samtidigt verkar de möjliga att lösa, även själva placeringen av dagvattendammen bedöms gå att lösa även om kostnaderna ökar, oklart i underlaget hur mycket.

Samtidigt behövs en till stor fotbollsplan. Och det finns stora fördelar att lägga den i direkt anslutning till nuvarande plan på Lidingövallen, det underlättar för turneringar, närhet till kansli, en träffpunkt mellan lag och flera idrotter samt att det är svårt att hitta ny plats för en stor plan som inte stör omgivning och natur med ljud och ljus.

Vi anser att teknik- och fastighetsförvaltningen, lärande och kulturförvaltningen och miljö- och stadsbyggnadskontoret tillsammans ska arbeta fram ett underlag som visar olika sätt att lösa både behov av fotbollsplan och dagvattendammar samt fördelar och nackdelar med de olika förslagna lösningarna.

Både miljö och idrott är oerhört viktiga för oss i Centerpartiet. Vi beklagar att den övergripande styrningen verkar saknas från majoriteten.

Scott Moore (C), talesperson kultur- och fritidsfrågor
Fredrik Wesslund (C), talesperson teknik- och infrastuktursfrågor
Gabor Sebastiani (C), talesperson stadsbyggnadsfrågor
Patrik Buddgård (C), gruppledare

Kommentarer

 1. Väl skrivet. Det är helt klart att det går att finna en lösning som gör att både fotbollsplanen och dagvattenreningen kan samexistera.

  Nyckeln för att detta ska kunna gå att lösa är att den politiska ledningen i de olika nämnderna beslutar sig för att arbeta tillsammans. Hittills är det dock enbart Kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip Svanberg (M) som bland nämndordförandena i majoriteten verkar arbeta för en lösning där både dammarna och planen kan samexistera. Det vi just nu ser från den politiska ledningen i bla. tekniska nämnden är en uppvisning i hur man agerar i egenintresse, för att enbart driva sina egna prestigefrågor inför valrörelsen.

  Vill man inte bygga ytterligare en elvamannaplan på vallen så är man svaret skyldig gällande en alternativ placering. Det är inte direkt som att det kryllar med ytterligare lämpliga ytor att bygga 11-mannaplan på där man inte behöver ta skyddsvärda grönytor i anspråk. Den ytterligare 11-mannaplanen behövs i det fortsatta arbetet med att bygga bort anläggningsskulden på Lidingö.

 2. https://www.lidingonyheter.se/zetterbergsdammen-rustas-upp/
  Det är ytterst glädjande att man efter alla turer och motgångar äntligen har kommit igång med förarbetena för Zetterbergsdammen. Ett antal döda eller halvdöda träd har fällts och helhetintrycket inför sommaren har redan blivit mycket ljusare.

  Man har också grävt för ny dagvattenledning från korsningen med Antilopvägen till dammen och fortsätter med utflödet ner mot Kyrkviken.Naturligtvis går det att rymma både både dagvattendamm och fotbollsplan. Bra att Filip Svanberg arbetar för en sådan lösning !

 3. Centerpartiet ger sig in att försöka gissa vad som sker i stadshuset. Istället för att gissa ska jag försöka bidra med lite fakta i målet.

  Först och främst finns det en stor samsyn mellan i stort sett alla partier på ön att det behövs fler ytor för idrott. Fotboll, gymnastik, isidrotter, innebandy och ridning är några exempel bland många som brottas med brist på ytor. Därför vore det bra med fler fotbollsplaner. Men det finns fler frågor som behöver hanteras. Kyrkviken är idag en död vik. Vi behöver börja med att rena det vatten som idag rinner ut orenat i Kyrkviken och därefter behandla viken på samma sätt som den lyckade reningen av Kottlasjön. På så sätt kan djurlivet komma tillbaka och Lidingöbornas rekreationsvärden ökar. Av naturliga skäl behöver dessa dagvattendammar som ska rena vattnet ligga just vid Kyrkviken.

  Vi tittar nu på vilka ytor inom Vallen som är möjliga att använda för fotboll parallellt som vi tittar på andra delar av ön för en ny 11-mannaplan. Men att påstå som Centern och Erik Centerlind gör att man kan bygga dammarna och en 11-mannaplan på samma yta är helt enkelt inte korrekt. Det här vet ju Centerpartiet om eftersom att man för någon månad sedan ställde sig bakom förslaget att prioritera rening av vattnet i Kyrkviken. Det är synd när viljan till fina rubriker ett valår trumfar att hålla sig till fakta och de ställningstaganden som man nyligen gjort.

  Carl-Johan Schiller (KD)
  Ordförande, teknik- och fastighetsnämnden

 4. En ny fotbollshub bör anläggas vid Fågelöudde. Hellre det än att ianspråkta marken närmast Vallen riktning kyrkan. Fotbollen kommer fortsatt att växa och en ytterligare plan vid Vallen är inte tillräcklig. Finns inte på kartan.

 5. Gräsytan närmast Vallen riktning kyrkan är idag på väg att bli en förfulande allmän parkering trots att det finns gott om p-platser norr om Vallen om man har förstånd att göra sig omaket att gå 100 meter.

 6. Om fotbollen nödvändigtvis ska expandera inom Vallenområdet får det ske genom att hockeyrinken och utomhustennisbanorna flyttas någon annanstans. Att som idag, med kommunens goda minne, smygkonfiskera parkområdet norr om Vallen för bilparkering och i förlängningen en elvamannaplan kommer inte att accepteras.

 7. En annan möjlighet vore att däcka över parkeringen längs Vallens huvudläktare (plastgräsplanen) och motsvarande sträckning av Kyrkvägen, dvs. förlägga elvamannaplanen fyra meter upp i luften med anslutning från (den höga) huvudläktaren. Trafiken längs Kyrkvägen skulle då flyta på som vanligt men under elvamannaplanen. Kanske en träkonstruktion liknande den prisade huvudläktaren? Detta skulle omöjligtvis störa någon.

 8. Många klagar på politiker och populism.

  Jag hoppas därför att några ändå uppskattar fakta. I detta fall presenterat av Carl-Johan (-som representerar ett annat parti än jag).

  SJÄLVKLART vill vi lösa alla problem och göra alla glada. Men lika självklart behöver lösningen vara förankrad i verkligheten.

  Att försöka koppla denna process till någon slags ”maktkamp” som C nu gör är bara löjligt. Bättre kan ni!

  1. Det hade varit intressant att få besked från dig Carl-Johan, är det inte så att du är emot att ha fotbollsplan på vallen oavsett ifall det går att få den att samexistera med vattendammarna eller inte? Jag har fått bilden av att tjänstemännen inom staden har landat i att vägen framåt i frågan om fotbollsplanen och vattendammarna är ett politiskt beslut. Utgår man från beslutet i kultur- och fritidsnämnden så var alla partier förutom KD för att bygga en ytterligare plan på vallen under förutsättningarna att den kan samexistera med dagvattenlösningen i området. Det är ytterst oseriöst att ett parti, som idag har 3 av kommunfullmäktiges 51 mandat, försöker agera bromskloss emot en rungande majoritet. Med fakta på bordet ser det ut som att KD är nyckelaktören i den ”maktkamp” som verkar utspela sig i stadshuset, där man verkar använda sig av sin ordföranderoll i Teknik- och fastighetsnämnden för att forcera igenom en linje som stödjs av en minoritet.

   1. Jag undrar vad som har fått dig att ta beslutet att hoppa av dina inflytelserika uppdrag i kommunen för att sedan påstå olika saker som du inte har insyn i. Det hade varit mer framgångsrikt tror jag om du hade fortsatt som ledamot av fullmäktige, kommunstyrelsen, vice ordförande i utbildningsnämnden och ordförande för Lidingö-M så hade vi kunnat prata om detta som kollegor istället.

    Mig veterligen pågår ingen maktkamp i majoriteten utan den frågan får du nog rikta inåt i ditt eget parti.

    Från KD är vi för fler ytor för idrott, bland annat fotboll, men det måste vara på en plats som är möjlig utifrån detaljplanen, inte stör andra intressen och passar in i landskapsbilden. Just nu arbetar jag med att hitta sådana platser och jag hoppas göra det tillsammans med IFK Lidingö fotboll.

 9. På avdelningen nytt tänkande skulle man kunna tänka sig en stor flytande elvamannaplanponton 150 meter ut i vattnet från Fågelöudde. Nuvarande område vid Fågelöudde skulle då kunna få ordentliga omklädningsrum, café m.m. och området skulle användas året runt.

  1. Elvamannplanpontonen skulle med ena kortsidan fast kunna förankras längst ut på en nyanlagd stenpir längs vilken det skulle kunna finnas kallbadhus för vinterbadare, lunchrestauranger m.m. Elljusspår skulle kunna anläggas för skidåkning vintertid. Osv, osv. . .

Lämna ett svar till Carl-Johan Schiller Avbryt svar

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *