Trappan försvinner i nytt Centrumförslag

Enligt förslaget kommer bibliotekstrappan att försvinna och ersättas med en gång kantad av affärslokaler. Foto: Jan Sjöberg
Stad & Politik30 april 2019 kl 08.518 7

Nu har Lidingö centrums ägare, Grosvenor Europe, tagit fram ett förslag på hur man tycker att centrum kan se ut i en nära framtid.

Den stora förändringen är att bibliotekstrappan tas bort. På båda sidor om den gång som då skapas, byggs nya hus som blir både affärsstråk och nya bostäder. Där blir ingång till en ny, stor matvaruaffär som delvis kommer att ligga under jord. Gången, som i förslaget kallas Lejongapet, binder ihop centrums baksida med affärerna längs Stockholmsvägen på ett helt annat sätt än dagens smala gång mellan AudioVideo och Butik Grön. På "baksidan" byggs sedan flera hus där nya butiker kan etableras. Själva centrum förskjuts därmed och nya mötespunkter skapas. Utifrån de skisser som visas, är det svårt att avgöra hur höga de kommande husen blir.

Grosvenor har gjort en sammanvägning av vad som är mest värdefullt och det som ger mest tillfredsställelse i ett centrum. "Inspiration" och "välkomnande atmosfär" ligger högst, men också att det känns modernt, att det finns trevliga platser där man vill sitta en stund, att det finns utvalda matställen, liksom speciella klädbutiker och att centrum är barnvänligt.

Man har frågat Lidingöbor om vad de saknar i centrum. Det som mest saknas, alla kategorier, är restauranger som håller hög standard. Många vill även ha trevliga kaféer, män vill ha fler butiker som säljer herrkläder, kvinnor vill ha fler butiker som säljer damkläder, män vill ha affärskedjor som Clas Ohlson, Rusta, Ö&B. Kvinnor vill ha Åhléns, och fler matvaruaffärer. Sportaffärer, sällanköpsaffärer, skönhetsmedels-försäljning, elektronik är däremot något som endast få Lidingöbor önskar.  Unga, mellan 18 och 29 år, vill ha mer restauranger och aktiviteter.

Grosvenor konstaterar att Lidingö centrum har stor potential att ta marknadsandelar av både sällan- och dagligvaruhandeln om man utvecklar centrum.  Sammanfattningen är att Lidingö centrum ska vara öns naturliga mötesplats som dock behöver förstärkas med utökad dagligvaruhandel, bättre och fler restauranger, starkare modeutbud samt fler aktiviteter av alla slag. Alltså inget nytt för dem som följt med debatten under de senaste 40 åren…

Eftersom den politiska inriktningen på Lidingö numera vill satsa på ett försiktigt byggande har Grosvenor valt att inte föreslå någon större byggnation på Coop/Systembolagsparkeringen. Där föreslår man tre bostadshus med parkering under mark. Istället har man i sitt förslag mer koncentrerat sig på stadshusparkeringens utbyggnad. Här föreslås ett garage i två plan med direkt ingång till den nya stora matvaruaffären. Dessutom byggs ett antal bostadshus, liksom affärslokaler i nära anslutning till det nuvarande biblioteket.

En del av Lidingös politiker i majoriteten har fortlöpande hållits underrättade om planerna, så de tidigare tvärstoppen som fått centrumfrågan att i stort sett ligga still i fem år kanske nu kan undvikas.

Lidingö Nyheter visar nu ett antal av de skisser som Grosvenor presenterat för politikerna så att diskussionen kan börja även bland Lidingöborna.

Vy från Lejonvägen. Stadshuset längt upp till vänster. ”Lejongapet” går utmed de röda småhusen. Illustration: Grosvenor

Vy från stadshuset. Centrumparkeringen i förgrunden med nya bostadshus och ett fåtal parkeringsplatser i ytläge. Nytt hus byggs mitt emot Grandbiografen. Nya affärshus byggs på båda sidor om ”Lejongapet”. Illustration: Grosvenor”Lejongapet” som skapas genom att bibliotekstrappan rivs och en fri passage går fram till husen på Stockholmsvägen. Grandbiografen till höger, ingången till den nya matvaruaffären till vänster. Illustration: Grosvenor

Det blir parkeringsplatser under jord både vid Coop-parkeringen och stadshusparkeringen, de gröna och turkosa fälten. Illustration: Grosvenor
Den nya mataffären (rosa färg) kommer ligga nere till höger på bilden, på ”nedre markplan”. Illustration: Grosvenor
De blåa färgerna visar var nya bostäder kommer att ligga, den rosa färgen vid ”Lejongapet” var nya affärer kommer att placeras. En mindre park skapas mitt emot stadshusparken. En liten parkeringsplats anläggs i ytlägen mellan bostadshusen. Raoul Wallenbergmonumentet står kvar. Illustration: Grosvenor

Skiss över planområdet. De brunfärgade husen är befintliga hus. De gulfärgade husen är föreslagna. Pressbyråhuset får en ”tvilling”. De mörkgrå ytorna är parkeringsplatser/bilvägar. Illustration: Grosvenor

Kommentarer

 1. Förslaget är inte genomtänkt, antal butiker i nära framtid kommer inte att behövas, näthandeln ökar dramatiskt. För att inte slösa bort ytterligare 29.000.000 MSEK av kommuninvånarnas pengar på ingenting, d v s verksamheter under jord, vem vill ha detta?. Rekommendationen är att stötta de handlare som idag finns samt bygga ytterligare en våning med parkeringsplatser på baksidan av centrum.

 2. Nyligen, i samband med presentationen av centrumplanerna, säger våra ledande politiker att Grosvenor, den dominerande fastighetsägaren i Centrum, ”har varit lyhörda” för krav på småskalighet och god närservice. Ordvalet tyder på en överdriven ödmjukhet inför Grosvenor.
  Det är tydligt att den politiska majoritetens bild av lidingöborna är att vi vill ha den mycket större stadens alla fördelar med livligt centrum men småstadens starkt begränsade bostadsbyggande.

  Majoriteten har misstolkat medborgarnas önskemål när man planerar för kraftigt utökade handelsytor i centrum utan planering för erforderligt närboende kundunderlag. Är det kanske oss medborgare fördolt, att staden planerar för mer bostäder, något jag bejakar under förutsättning att det sker på bästa sätt. Men här saknas långsiktiga planer.

 3. Jag instämmer med Leif Johnson. Nyckelordet inför nya centrumplanerna torde vara balans. Någonting borde var och en av oss ha lärt av butiksdöden överallt. Den är skrämmande och inte löser man det problemet med att riva, bygga mer och förtäta. Det är synd om bibliotekstrappan som varit så central i centrumbilden inte får kvar.

 4. Jag är orolig för en överetablering av livsmedelshallar på Lidingö. En utarmning av lokala butiker kan bli följden. Det vi snarare behöver är sällanköpsbutiker. Förslaget verkar inte heller ta hänsyn till utvecklingen av handeln mot alltmer E-handel. Man bör se hela cantrumområdet upp till Torsvik sammantaget. Det nuvarande förslaget kommer att dränera Torsvik på handel istället för att hjälpa handeln där.

 5. TROLL I BOSTADSFRÅGAN
  Det är positivt att Grosvenor, som stor fastighetsägare i Lidingö Centrum, vill satsa på efterlängtad utveckling. Vi ifrågasätter dock om den politiska styrningen är tydlig nog.
  De bostadsprogram, som våra politiska partier gick till val på 2018, kan jämföras med valutgången. De partier som ville begränsa kraftigt bostadsbyggandet gick tillbaka opinionsmässigt i valet i höstas jämfört med de partier, som står för en rimlig utbyggnad med ett livligare centrum med kultur, caféer och matställen av småstadskaraktär. Enkäter visar att Lidingöbor vill ha den större stadens utbud medan en högljudd minoritet, som vill begränsa bostadsbyggandet hårt, säger att ”det är bra som det är”.
  Det ser ut som om den politiska majoriteten har misstolkat medborgarnas behov när man planerar för fler handelsytor i centrum utan planering för erforderligt närboende kundunderlag.
  Samtidigt planeras i tysthet för ett rimligare bostadsbyggande. Den regionala utvecklingsplanen ”RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen” anger för Lidingö 55.500 till 60.000 invånare inom tjugo år. Det högre talet – 60.000 invånare – är det befolknings¬underlag, som den politiska majoriteten (M, LP, L, KD) tillämpade i intäktsprognoser inför beslutet att bygga en simhall i Dalénum. Den högre prognosen motsvarar ett årligt byggande om drygt 250 bostäder per år, en bostadsvolym man inte vill tala högt om. Eftersom lidingöbor inte ville ta grönområden i anspråk måste vi leta upp redan hårdgjorda ytor samt förtäta vissa områden som passar för det. Det kräver långsiktighet i planeringen.
  Det har gått troll i bostadsfrågan, varför den politiska styrningen gentemot fastighetsägaren blir otillförlitlig. Det kan skada möjligheterna till ett bra Lidingö Centrum.

  För Lidingös Vänner
  partipolitiskt obunden förening
  Anders Ulfvarson

 6. Nuvarande Centrum Lidingö är en trivsam plats med undantag för den underdimensionerade och sunkiga parkeringen. Vi har tilltalande butiker i bostadshus utefter Friggavägen, det ljusa torget utanför Jernet samt butiker och restauranger i femvåningshusen utefter den tilltalande gågatan, som är fortsättningen på Stockholmsvägen. Den vackra trappan intill biblioteket pryder platsen. Det som oroar på lång sikt är vikande kundunderlag med hänsyn till konkurrens från etableringar på stockholmssidan samt ökad e-handel.
  Majoriteten (M, LP, L, KD) i Lidingö kommun skriver om Grosvenors förslag(1) till utveckling att ”Det känns som vi kommit en bra bit på väg. Nu ser vi fram emot att utveckla Lidingö Centrum tillsammans med Lidingöborna.”
  Förslaget förutsätter att Stadshusparkeringen mellan Bussgatan och Lejonstigen upplåtes av markägaren – Lidingö stad – till parkeringsgarage och handelsytor dolda under jord med lågt antal bostäder ovanpå samt att trappan sprängs bort och ersätts av en i berget insprängd gång kantad av några butiksfasader.
  Stadens detaljerade garageutredning(2) från förra året, som delvis har påverkat Grosvenors förslag, är bra på det sättet att bilarna göms i garage under markplanet i närheten av bostäder, handelsytor och trafiknoder för kommunala kommunikationer.
  Effekter på helheten av Grosvenors förslag behöver värderas mot alternativ, som innehåller bättre avvägning mellan bostäder och handelsytor. Stadshusparkeringens yta lämpar sig tveklöst bäst för bostäder. Handelsytorna kan i stället utvecklas efter behov längs Friggavägen samt utefter gågatan mellan trappan och butikslängan, som är Stockholmsvägens fortsättning och vidare ända till Torsviks torg.
  För Lidingös Vänner
  Partipolitiskt obunden förening
  Professor Anders Ulfvarson
  _______
  1) Grosvenors förslag med tilltalande 3D-skisser i LIDINGÖ NYHETER under rubriken Trappan försvinner i nytt centrumförslag, 2019-04-30
  2) Garageutredningen – PM Garagelayout Lidingö Centrum, 2018-02-08

 7. För de Lidingöbor som har intresse av ett framtida charmigt och välfungerande centrum är det viktigt att följa utvecklingen, som nu sker snabbt i skuggan av EU-valet och det som ligger på bordet är inte på något sätt det bästa tänkbara.

  Vår syn är att det är en tillgång för Lidingö att det finns fastighetsägare/entreprenörer, som vill utveckla sina fastigheter i vår stad. Det ska vi ta vara på.
  Det uppstår dock en betydande risk för oönskade resultat när de politiska ledarna visar sig inta en underordnad roll i förhållande till en stark fastighetsägare. Det är inte acceptabelt att släppa fram en enda entreprenör utan synlig konkurrens, när man föreslår en så pass radikal omvandling av den mest centrala platsen i Lidingö som visas i ”Trappan försvinner…”Entreprenörens drivkraft är att tjäna pengar. Gott så! Den drivkraften måste balanseras av våra politiker och våra på stadsbyggnadskontoret anställda tjänstemän. Bästa sättet att skapa underlag för val är att få något att välja mellan. Det ska finnas väl genomtänkta förslag med uppskattad livscykelkostnad. Kanske finns det, men vi får inte höra något om det. I stället ser här ut som om våra politiker tänker att detta är förslaget, som ska ”bryta de tidigare tvärstoppen, som fått centrumfrågan att i stort sett ligga still i fem år”. Det inger inte förtroende.
  Lidingö Vänner
  Partipolitiskt obunden förening
  Anders Ulfvarson

 8. Lidingö Centrum. Grosvenors förslag och obekväma konsekvenser.
  Lidingö är en skärgårdsö där klippor och berg är en del av öns historia och spännande topografi. Stockholmsvägen är också vår historia. För att realisera ett stort köpcentrum huvudsakligen under marken på stadshusparkeringen rivs den vackra trappan som är en del av vårt nuvarande centrum. Ett brutalt schakt sprängs i berget och stadsbibliotekets entré och vackra uteplatser försvinner i schaktet. Detta ingrepp motiveras av att lättare hitta till Grosvenors köpcentrum. Vad vi får är några obetydliga butikslokaler som nödtorftigt skyler berget på den norrvända skuggiga sidan av berget och på den andra en kuliss mot SF biosalong, en ren Potemkinkuliss. Det är ett provocerande ingrepp utan förståelse av platsens kvaliteter och helt onödigt.
  Bygg istället bostäder på stadshusparkeringen enligt stadens planer från 2017. Ett stort köpcentrum under mark liknande Fältöversten är väldigt främmande i Lidingö centrum. Parkeringen är den naturliga platsen för fler bostäder och ger bästa utvecklingsmöjligheter också till Stockholmsvägens innehåll mot Torsviks torg.
  Gör parken till en viktig sammanbindande mittpunkt i Centrum och knyt bostadskvarteren till parken. De kan gärna innehålla butiker i bottenvåningen mot parken. Skapa ett vackert sätt att nå stadsbiblioteket från bostadskvarteren, lika vackert som trappan på centrumsidan idag. Behåll entrén till stadsbibliotekets och ge dess vackra lokaler en ny användning när böckerna flyttat till stadshuset. På så sätt behåller platsen sin betydelse med socialt och kulturellt innehåll för lidingöbor av alla åldrar.
  Låt stadens politiker och tjänstemän pröva med olika byggherrar om utförandet av bostäderna på stadshusparkeringen. Ett tävlingsförfarande ger flera alternativ som underlag för en diskussion och förankring hos lidingöborna. Det är en absolut nödvändighet för att detta stora stadsbyggnadsprojekt skall få legitimitet för det kommer att bli stora olägenheter de närmaste 5 – 10 åren.
  Ge Grosvenor allt stöd att utveckla nuvarande centrumkvarter med ett större parkeringsgarage framför COOP, bebyggelse ovanpå och nya butiker i polishuskvarteret med bostäder ovanpå.
  För Lidingö Vänner
  Partipolitiskt oberoende förening
  Karl Alexanderson
  Arkitekt SAR/MSA

Lämna ett svar till Leif Johnson Avbryt svar

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *