Elfviksvägen blir säkrare

Lidingö13 maj 2019 kl 06.386

Elfviksvägen är på många ställen smal, kurvig och saknar vägrenar. Trafiken med bussar och bilar till kursgårdar, Elfviks gård och bostäder är stundtals omfattande. För att inte tala om alla MTB-cyklister som blir allt vanligare här. Vägen är olycksdrabbad, och det är inte ovanligt med incidenter och olyckor. I maj månad för två år sedan inträffade en svår trafikolycka med dödlig utgång.

Lidingö stad har uppdragit åt ett välrenommerat konsultföretag, Cowi AB, att komma med förslag till säkerhetsbefrämjande åtgärder. För en tid sedan lämnade man sitt förslag, med titeln ”Trafikutredning Elfviksvägen”. Utredningen behandlar hela sträckan från Canada-radhusen ut till Elfviks gård. Man har studerat brister längs Elfviksvägen samt studerat hur vägen kan förbättras med avseende på trafiksäkerhet och tillgänglighet. Man har gått igenom en mängd faktorer såsom hastighetsbegränsningar, busshållplatser, övergångsställen, parkeringsplatser, siktförhållanden, belysning och så vidare.

Utgångsläget har varit att vägen till stor del går genom ett vackert och känsligt kulturlandskap, klassat som naturreservat, varför största hänsyn ska tas till omgivande miljö.

Utredningens förslag

En väsentlig del av trafiksäkerheten kretsar kring busshållplatserna. Utredningen föreslår flyttning av en del hållplatser, tillgänglighets-anpassning av en del (till exempel vid Fågelöuddeavfarten) samt en ny hållplats inne på Rönnebergavägen (för att frilägga Elfviksvägen från busshållplatsen).

Beträffande gång- och cykeltrafik föreslår man en ny gångbana mellan Varvsvägen och Kyrkviksstigen, förbättrade övergångsställen vid Rosbackestigen, Rudalid och Södergarnsvägen. En förbindande grusad stig föreslås mellan Loviksvägen och Rönnebergavägen samt punktbelysning vid övergångsställen där vägbelysning saknas.

Dagens hastighetsbegränsningar har man också sett över. På hela den västra delen av Elfviksvägen föreslår man 30 km/tim, utom på den långa raksträckan nordväst om Gråviken där man tänker sig 40 km/tim. På den östra delen av Elfviksvägen, dvs från Södergarnsvägen fram till Elfviks gård föreslår man en sänkning av hastigheten från 60 km/tim till 50 km/tim. Omkörningsförbud bör införas på hela Elfviksvägen och hela sträckan klassas som huvudled, med stopplikt från ett stort antal angränsande vägar.

För att höja trafiksäkerheten ytterligare föreslås att vägmarkeringarna ses över. Mittlinjen målas heldragen och sidomarkeringarna dubbleras så att den tillgängliga vägbanan krymps (som 30-sträckan på S:a Kungsvägen genom Skärsätra). Många häckar i korsningar, i främst Elfviksvägens västra del där sikten är skymd, förslås skäras ned till 80 cm. Ojämn asfalts-beläggning bör åtgärdas på vissa sträckor. Kantstolpar utmed hela vägsträckningen ska placeras tätare, på var 25:e meter. Behov av ny cykelparkering finns vid busshållplatserna Furutorp och Elfvik.

Många av utredningens förslag är ganska enkla och inte så kostnadskrävande att åtgärda, som till exempel omskyltning av fartgränser och målning av vägmarkeringar. Förslaget innebär att man först bör prioritera de enkla och kostnadseffektiva åtgärderna. Medan andra större infrastrukturinsatser som anläggande av busshållplatser, parkeringsplatser och asfaltering är mer kostnadskrävande och får behandlas successivt.

– De föreslagna åtgärderna i denna utredning bör ha förutsättningar att förbättra trafikmiljön på Elfviksvägen. Åtgärdsförslagen uppvisar en stor variation och uppfinningsrikedom gällande insatser för trafikmiljön i det känsliga naturreservatet.

– Vad man kan sakna är dock en lösning på de stora trafiksäkerhetsproblem som idag skapas genom ”samtrafik” mellan cyklister och bilister på östra delen av Elfviksvägen, säger flera trafikanter. Detta har inte fått någon lösning, här borde cyklisterna av säkerhetsskäl separeras från bilisterna och hänvisas till de fina befintliga cykelvägar som redan finns.

– Vi på förvaltningen har inte hunnit prata ihop oss om vilka åtgärder som vi vill införa och när, säger Prem Huq, trafikingenjör på Lidingö stad. Vi ska försöka ha ett möte inom de två närmsta månaderna om hur vi ska gå vidare med alla våra trafikutredningar.

Kommentarer

 1. Jag har träningscyklat regelbundet på östra sidan av ön i över tio år. Har inte råkat ut för något tråkigt med ex bilister eller bussförare. Skälet är till stor del (tror jag) att jag visar hänsyn, har lyse bak så jag syns, ej cyklar i bredd, håller mig åt sidan där jag kan och att jag tackar de flesta bilister för visas hänsyn mot mig.

  Skälet till att jag cyklar på vägen är att farten är mellan 30-55 km/h. Den farten lämpar sig inte på vanliga cykelvägar där gående, barn och andra befinner sig.

  Det är en fantastisk träningsrunda vi har på Hälsans Ö som jag gärna bidrar till att vi har kvar. Av den anledningen så får projektgruppen, förvaltningen, kommunen m fl gärna kontakta mig så kan vi samarbeta så att det blir bra för alla. Lidingö Nyheter har mina kontaktuppgifter. Har några andra bra billiga förslag som jag gärna delar med mig av 🙂

 2. Utredningen beställdes under tidigare mandatperiod och just nu pågår inget arbete med att göra förändringar i miljön runt elfviksvägen.

  Det finns således inga beslut tagna kopplade till den här utredningen.

  Såväl politiker som tjänstemän jobbar kontirnueligt med att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på ön. Just nu är det dock andra projekt som vi fokuserar på.

  Carl-Johan Schiller (kd)
  Ordförande, teknik- och fastighetsnämnden

 3. Innan beslut fattas är det viktigt att beakta vad alla typer av trafikanter anser om samtrafiken. De flesta cyklister som är ute för att träna och njuta av de vackra omgivningarna väljer idag att ha samtrafik med bilarna i vägbanan. Det är säkrare för cyklister att cykla på vägbanan jämfört med att cykla på den gemensamma gång- och cykelbanan där gångtrafikanter strosar med barn eller har hundar i långa koppel.

  Att ändra valfrihet för cyklister är ytterst märkligt. Hur ska övriga fordon beaktas, såsom motorcyklar, mopeder, moppe-bilar, elcyklar och andra fordon som exempelvis vissa båtsläp som max får köra 30km/h?
  Ska även dessa eventuella trafiksäkerhetsproblem bort från Elfviksvägen?

 4. Jag bor på Elfviksvägen och cykla ofta sträcket (dock inte så ofta som Roger). Jag har aldrig sett en MTB cykel på sträcket södergarn-Elfviksgård. Folk som bor ut på Elfvik vet att det är inte värd dem 10-20 sekunder att köra om en cyklist. Problem, bråk eller olyckor som jag är medveten om har uppstått när det är bilister och bussförare som inte känna till området. Därför behövs tydliga skyltar och vägmarkering så att folk veta att de är inte ut på landet eller på autobahn.

 5. Mycket bra om säkerheten kan förbättras, inte minst genom lägre fartgränser.
  Som bilist blir jag väldigt oroad av alla snabbcyklare på Elfviksvägen/Norra Kungsvägen. Är det verkligen nödvändigt och rimligt att fysisk träning sker ute i trafiken med de risker som det innebär? Om man cyklar för att njuta av omgivningarna, gör man det med fördel i lägre hastighet på den fina gång- och cykelvägen.

  1. Hej Kerstin

   Cyklister är också trafikanter. Du råkar föredra bil, jag och flera med mig föredrar cykel. Och ja det är rimligt att man tillåts cykla med träningscykel ute i trafiken. Det skapar betydligt färre incidenter än på gångbana. Speciellt då de allra flesta bussar samt bilar är duktiga på att hantera oss cyklister. Det handlar bara om att vara litet smidig.

   Vi talar här om en av de få sträckor ute på Lidingö som lämpar sig för träningscykel.

   Mvh
   Henrik

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *