Bron under påskveckan

Lilla Lidingöbron19 april 2022 kl 05.205

Under påskveckan rensas de kraftiga balkarna under det blivande torget bort. Man flyttar en stålram till ett provisoriskt stöd för spårbron. Kantbalkar monteras och gjuts. Arbeten pågår vid landfästet Torsvik. Inom några veckor påbörjas leveranser av den offentliga brobelysningen. Implenia har åter utsatts för inbrott.

Vid påskveckans början återstår fortfarande stålbalkar att demontera. Ett betongblock lyfts ombord på pråmen. Den kraftiga stålramen ovanpå de provisoriska pålarna...

...ska lyftas undan. Notera betongblocket som motvikt i pråmens akter.

Stålramen är flyttad. Den är designad att också passa ovanpå de provisoriska pålarna under blivande spårbron, mellan brogrenen 10 och spårbrons bropelare 11A.

Vy från luften under skärtorsdagen.

På huvudbron fortsätter montering av mittbarriär och, som här, av kantbalkar.

Nu har också speciella lite högre balkar anlänt. De ska användas på gc-brons sydsida från brogrenen. Där övergår nämligen mittbarriären mellan gc-bron och spårbron till att bli en kombinerad barriär och kantbalk.

Vid landfästet Ropsten gjuts kantbalkar under torsdagen.

Här görs sista inmätning och justering av formen innan gjutning.

Vid landfästet Torsvik har man etablerat en arbetsyta för att avsluta pålning,  montering av dragstag och gjutning.

Ytterligare en bit berg tas bort för arbetet med landfästet.

Nu pågår tillverkning av de höga belysningsstolparna till bron hos finska Tehomet Oy (som också tagit fotot). Eftersom de ska klara stora laster är godset i stolparna tjockt. Man kör därför tre stolpar åt gången i den stora ugnen jämfört med vanliga belysningsstolpar, som brukar köras fem åt gången. Torktiden är ungefär 16 timmar, så de körs nattetid.

Bild 13. Belysningsföretaget Flux AB i Täby svarar för produktionen av den offentliga belysningen på bron. Man levererar de olika stolpenheterna i delar: stolpar, armar, armaturer och lysande toppar. Implenias personal monterar ihop delarna på plats. Topparna ger ett allmänljus, nedåtriktade armaturer ger belysning av gång- och cykelstråket. Därutöver levereras armaturer som integreras i en handledare av trä utmed hela brolängden, totalt cirka 750 meter. (Bild: Tehomet)

En visionsbild så som arkitektföretaget Knight Architects i London tänker sig slutresultatet under den mörka tiden.

Inbrott! Tipsa om du ser något!
Natten mellan onsdag och torsdag (13 - 14 april) skedde ett större inbrott på arbetsområdet. Tyvärr är inbrott på byggarbetsplatser inte ovanliga, och Implenia har också tidigare varit utsatt. För allmänhetens kännedom kan sägas, att arbete pågår alla vardagar mellan kl 07 och 19. Även lördagar arbetar man. Ibland görs arbeten också senare (t ex vid omfattande gjutningar eller om stora, tunga lyft måste göras och stilla vind behöver inväntas). Om man ser något misstänkt, när inte arbete normalt pågår, så kontakta polisen. Har man gjort en observation, som man vill meddela, så finns telefonnummer man kan ringa vid Implenias grind, platskontoret Islinge hamnväg. Säkrast når man fram på telefonnumret för besökare 073 252 38 43.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. När sista delen av nya bron gjuts måste gamla gång- och cykelbron rivas. Ska gångare och cyklister redan då börja använda den nya bron? Hur ser tidsplanen ut?

    1. Nuvarande planering är, att nya brons gång- och cykeldel öppnas för gc-trafikanterna under innevarande sommar eller tidig höst. Först därefter river man spårbrons gc-del mellan nuvarande brogrenen och Lidingö. Då kan nya delen av spårbron byggas klart.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *