Vad tycker invånarna om framtiden på Lidingö?

Debatt6 juli 2021 kl 04.456

Politikerna i Lidingö har att inom kort ta ställning till ett antal stadsutvecklingsprojekt av stor betydelse för Lidingös framtid. Det gäller den tredje etappen av utbyggnaden av Högsätra, utformningen av Rudboda centrum, förtätningen av Larsberg och sist men inte minst utformningen av Lidingö Centrum/Torsvik. Det sistnämnda är ett projekt som kommer att ha stor påverkan på Lidingö, både för den nuvarande generationen Lidingöbor och för kommande generationer. Allt detta tycks ske utan att man gör allvarliga försök att att ta reda vad invånarna på ön verkligen tycker om framtiden. De avgörande besluten tas i en liten krets av kommunalråd, bestående av den nuvarande politiska majoriteten. I andra fall ges tjänstemännen eller fastighetsägare tämligen fria händer att komma med förslag, utan klara riktlinjer från politikerna och utan en sammanhållen vision om hur det framtida Lidingö ska te sig. Den styrande tanken förefaller att vara: bygg så litet som möjligt, bromsa helst alla radikala planer på en framtida utveckling och gör Lidingö till ett reservat för höginkomsttagare. Vi är långt ifrån övertygande om att detta är vad majoriteten av Lidingöborna verkligen önskar.

Detta är en viktig demokratisk fråga. I den nuvarande Plan- och bygglagen, som reglerar kommunernas arbete med stadsbyggnadsfrågor, och i Boverkets riktlinjer angående tillämpningen av lagens bestämmelser framhålls betydelsen av att beslut i plan- och byggnadsfrågor föregås av en medborgardialog. Där sägs att medborgardialogen skapar ett förtroende mellan å ena sidan planerare och beslutsfattare och å andra sidan de som bor och verkar i kommunen. Medborgarnas engagemang i samhällsutvecklingen och delaktighet i planeringen vitaliserar den kommunala demokratin. Förutsättningarna för att få till stånd ett gott resultat av medborgardialogen är bäst om dialogen påbörjas redan innan planprocessen startar, eftersom dialogen i annat fall kommer in för sent. Vi ställer oss frågan: lever Lidingös politiker verkligen upp till dessa krav? Det finns samtidigt en uppenbar risk att de som deltar i dialogen får ett oproportionerligt inflytande jämfört med dem som inte deltar men som också berörs av besluten. Det är därför viktigt att en blandad skara deltar i dialogen.

Det kan vara frestande att hålla med de styrande politikerna om att allt är bra i vår lilla stad, att alla stora förändringar är av ondo och att någon medborgardialog därför inte behövs. Men frågan förtjänar en mera ingående belysning innan beslut fattas. Stadsbyggnadsfrågorna kräver långsiktighet och genomförandet är en fråga som tar tid och måste ske med god förankring över mandatperioderna. De har också betydelse för ett antal andra frågor som har med Lidingös framtid att göra. Bygger man inte ut Lidingö får det inverkan på möjligheterna att skapa goda kommunikationer mellan öns olika delar och mellan Lidingö och Stockholm. Om Lidingö görs till ett reservat för höginkomsttagare uppstår på sikt svårigheter att rekrytera t.ex. lärare och hemtjänstpersonal till ön som i så fall kan ta sig hit bara genom långa och tröttsamma resor. Alternativt måste de kompenseras genom en högre lönenivå som kan bli mera kostsam än de inkomster för kommunen som kan fås genom den högre kommunalskatten ( efter kommunalskatteutredningen)  från höginkomsttagarna. Både handeln, kommunalpolitikerna och invånarna vill ha ett trivsamt och livaktigt centrum, men hur förverkligar vi den tanken, om vi inte skapar underlag för ett sådant genom den nödvändiga utbyggnaden?

Stadsplanering kräver långsiktighet. Genomförandet är en fråga som tar tid och måste ske med god förankring över mandatperioder.

Lidingö Vänner
Anders Ulfvarson
Karl Alexanderson
Helena Bargholtz
Kersti Johnson
Hildegard Keijer
Bengt G Nilsson
Jan-Erik Nowacki
Jan Weissenrieder

Kommentarer

 1. https://www.lidingonyheter.se/v-lidingoborna-vands-ryggen-av-byggfientlig-majoritet/#comment-4278
  Medborgardialog är politikernas och tjänstemännens alibi och fungerar inte då det gäller polisen och inte heller då man skall planer framtiden framtiden i kommunen. Politiken i Sverige är ett enda kaos på alla områden. Jag har inte heller svaren men i kommentaren till länken ovan finns huvudlinjen på hur jag tänker.

  Då det gäller bantningen av utvecklingen i Rudboda och Björnbo har jag inte varit uppdaterad. Det är ju områden som fungerar bra i dag och där borde man kunna förtäta. Kanske har där Vinstock dragit sin linje för långt.
  Naturligtvis måste Lidingö Centrum och Torsvik bindas ihop och förtätas även på höjden !

 2. Vi moderater har gått till val och fått mandat för att föra en ny och försiktigare byggpolitik vars mål är att bevara Lidingös småstadskaraktär. Vi skall vara den trygga småstaden bredvid storstaden. Vi tänker se till att Lidingö inte blir en till betongkranskommun bland alla andra i Stockholms närhet. Lidingö är unikt och kommer fortsätta att vara så under moderat styre.
  Nils-Henrik Tideberg
  Ledamot av miljö och stadsbyggnads nämnden

 3. För att ta reda på vad Lidingöborna tycker om framtiden genomförde Lidingömoderaternas partiföreningen en stor enkät under 2019/2020. Mer än 1200 Lidingöbor fick komma till tals. Genom att jämföra med statistik från SCB kunde vi validera att respondenterna motsvarade innevånarnas ålder och familjestruktur. Vi såg dessutom en bra spridning av bostadsområde och politiska preferenser.

  Ett av de områden vi undersökte var just byggpolitiken. Vi såg att Lidingöborna är relativt nöjda med hur Lidingös karaktär har utvecklats under senare år. Man eftersträvar en varsam utveckling framöver och endast 16% ansåg att Lidingös karaktär skall utvecklas mycket.

  Lidingömoderaterna har därefter fortsatt dialogen kring politikutveckling med våra medlemmar. Vi genomför löpande dialogmöten där vi både lyssnar och lär, så att vår politik blir väl genomarbetad och förankrad hos medlemmarna. Parallellt försöker vi nå ut till andra delar av samhället just för att lyssna och lära.

  Vi känner oss därför mycket bekväma med vår nya och mer försiktiga byggpolitik. Vi söker inga ”radikala planer”. Vi vill utveckla klokt och i takt med det stora flertalet av våra medborgare, även om detta inte passar precis alla intressen.

  Samtidigt är byggpolitiken bara en del i ett större perspektiv där vi också skall få ihop en balanserad utveckling av förskola, skola, omsorg, stöd och infrastruktur. Hela tiden med fokus på en effektiv kommunal förvaltning.

 4. Christer Mohlin försöker svara på vår oro för Lidingös framtid. Som bidrag till diskussionen om medborgardialog är det dock vilseledande. En enkät är i bästa fall inledningen till en dialog i den mening som vår insändare syftar till att klargöra. Medborgardialog omfattar hela befolkningen.. Enkäten gick ut till samtliga medborgare, ca 26 000 människor i vuxen ålder. Av de 1200 lidingöbor som fick komma till tals kan vi ana att flertalet är moderater – det brukar kallas snett urval. Knappt 5% av medborgarna svarade, dvs. bortfallet var 95%. Christer Mohlin tycks ändå anse att man kan dra slutsatser av resultatet: Han skriver ”Vi såg att Lidingöborna är relativt nöjda med byggpolitiken och hur Lidingös karaktär har utvecklats under senare år.” Hans slutsats säger mer om Christer Mohlins analysförmåga än om befolkningens värderingar. Christer Mohlin skriver vidare ”Lidingömoderaterna har därefter fortsatt dialogen kring politikutveckling med våra medlemmar. Vi genomför löpande dialogmöten där vi både lyssnar och lär, så att vår politik blir väl genomarbetad och förankrad hos medlemmarna.” Det är just det, vi lidingöbor hålls utanför och det är vad vår inledande debattartikel handlar om.

 5. Hej Anders Ulfvarson. Vår enkät besvarades av personer med olika politiska inriktningar, varav ca 27% ”sannolika moderater” vilket stämmer rätt väl med valresultatet 2018. Vi kunde validera ålder, kön, familjesituation mot SCB. Även spridning av bostadsområde (via postnummer). Inom området ”byggnation” fick vi också 400 frisvar. Man skall absolut vara försiktig med slutsatser, men experter som Novus ansåg nyligen att 1000 respondenter från Lidingö var ett tillräckligt underlag för att göra sina.

  Även om du inte tycker att analysen är relevant, så kanske den ändå kan betraktas som ett försök att förstå vad Lidingöborna har för uppfattning inom olika politikområden. Vi fortsätter att samla in kunskap för att vidareutveckla vår politik och hoppas på fler konstruktiva inspel.

 6. Debattens inledning handlade om kommunledningens bristande dialog kring stadsbyggnadsfrågor, s.k. medborgardialog. Att Moderaterna har dialog med sina partimedlemmar är inte tillräckligt för att uppfylla intentionen med Plan- och bygglagen. I Boverkets riktlinjer angående tillämpningen av lagens bestämmelser framhålls betydelsen av att beslut i plan- och byggnadsfrågor föregås av en medborgardialog.
  Finns det någon utöver en liten krets kring Christer Mohlin, som har fått se utvärderingen och den kritiska analys av experter som hör till en sådan?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *