Svanholmen – en pärla i Hustegafjärden

Svanholmen sedd från Elfvikslandet. Foto: Bengt Jansson
Historia5 januari 2020 kl 06.24

LidingÖar artikel 8

Svanholmen är en liten ö mitt i Hustegafjärden mellan Gåshaga och Elfvik. Holmen är bebyggd med några mindre fritidshus. Straxt söder om Svanholmen går den vältrafikerade farleden in till Gåshaga brygga, och väster om holmen löper båttrafiken in till Kyrkviken.

Namnet Svanholmen kommer med största sannolikhet av att ön tidigt var en populär häckningsplats för svan. Dessa fåglar bygger ofta sina bon på mindre obebodda skär där de kan få vara ifred för landlevande rovdjur.

Svanholmen har samma storlek och placering mitt ute i en fjärd som Sandgrundet nordväst om Tynningö. Sandgrundet har också, genom landhöjningen, förstorats till en holme, men namnet Sandgrundet ligger kvar.

Svanholmen i historien
Första gången Svanholmen omnämns i skrift är år 1661, då namnet är Swangründet. Med tanke på den landhöjning som pågått sedan dess är det rimligt att holmen då utgjorde just ett grund. Landhöjningen de senaste 350 åren har uppgått till sammanlagt cirka 1,75 meter. Därefter har holmen kallats Svangrundet eller Svangrynnan och numera Svanholmen.

Svanholmen och Neptuni Orden
Redan år 1816 satte sällskapet Neptuni Orden upp en treuddig gaffel på en berghäll på ön. Av denna finns dock inga spår kvar idag. Neptuniorden är ett ordenssällskap som bildades 1812 och har säte i Sjöfartshuset på Skeppsbron i Stockholm. Sällskapet och har som tradition att under sommaren besöka någon av de 30-talet platser i Stockholms skärgård, där man under årens lopp, till Neptunus ära, har utplacerat en treuddig gaffel  fastsatt i en berghäll, väl synlig från sjön.

Den första Neptunigaffeln sattes upp 1812, samma år som sällskapet bildades, på Sveriges holme (se tidigare artikel). Tre andra finns vid Klippudden, på Fjäderholmarna (se tidigare artikel) och Långholmen.

Två Neptuni-gafflar är placerade utomlands, dels på den tidigare svenskägda ön Saint Barthélemy i Västindien och utanför vid Svenska Sjömanskyrkan i London. Den senast utplacerade gaffeln tillkom sommaren 2018 och finns vid byn Långvik på norra Möja. Neptunus var en havsgud i romersk mytologi. Han var en kraftfull, skäggig man med krona och treudd.

Neptuni Orden har till ändamål att lämna understöd till sjömän, deras änkor och barn samt att utöva hjälpverksamhet bland Ordensmedlemmarna. I övrigt verkar man till nytta och gagn för sjöfolk i allmänhet och deras anhöriga. Grunden för Ordens hjälpverksamhet utgörs av donationer, gåvor, testamentariska förordnanden samt insamlingar.

Neptunigaffeln på Sippsö i mellanskärgården. Foto NeptuniOrden

Svanholmen sedd från Gåshagalandet. Foto: Bengt Jansson

Holmen är privatägd och ligger inom Lidingö kommun. Den är endast 2 000 m2 stor. 2009 gavs av Lidingö Miljö- och Stadsbyggnadsnämnd bygglov för nybyggnad av en mindre nybyggnad om 34 m2 på holmen. Byggnaden är ett modernt hus av trä och glas som kan sägas gömma sig bakom ett ”grenverk” av lärkträ, likt ett fågelbo. Själva byggnaden har fasader av glas och svartmålat trä. Med tiden är det tänkt att det utsatta läget och fågellivet på ön ska sätta sin prägel och göra huset mer grått. Byggnaden ses som ett spännande komplement.

Källor:
Lidingö Stadsarkiv
NeptuniOrden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *