Riv inte Rudboda kyrka!

Rudboda kyrka idag.
Debatt16 juni 2021 kl 05.144

I våras beslutade Miljö-och Stadsbyggnadsnämnden utan motivering att låta riva Rudboda kyrka och klockstapel.  Kyrkan ligger på en kulle intill Rudboda torg. Kyrksalen är en så kallad vandringskyrka som innebär att den är flyttbar. Kyrkan med sin församlingsbyggnad togs ur bruk av församlingen 2009 och såldes senare till staden.

Kyrksalen är 10 gånger 10 meter, mycket vacker och generellt användbar. I anslutning till kyrksalen finns en församlingsbyggnad. Varken kyrksalen eller församlingsbyggnaden används längre.

Från bygget av kyrkan 1972.

Underlag för nämndens beslut finns i Miljö-och Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. I den görs en grundlig beskrivning av kyrkan och dess stora kulturhistoriska värde. Kontoret har vid två tillfällen 2011 och 2018 gjort en noggrann undersökning av kyrkans fysiska status. Det framgår att tvåvåningsbyggnaden som rymmer församlingssalen och förskolan är fuktskadade medan själva kyrksalen är intakt. Till skillnad mot Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden anser kontoret att Rudboda kyrka  på kullen är i gott tekniskt skick och har högt kulturhistoriskt värde. Därför får rivningslov bara ges om så inte bedöms vara fallet. Kontoret gör bedömningen att förslaget om rivning är i strid mot Plan-och Bygglagens bestämmelser och att ansökan om rivning därför inte kan beviljas. Nämnden och kontoret är uppenbart inte överens.

Vi delar Miljö-och Stadsbyggnadskontorets uppfattning att kyrkan har ett stort kulturhistoriskt värde. Det finns kanske bara tre eller fyra vandringskyrkor kvar av de 46 som byggdes på 1970-talet ,varav Rudboda kyrka är en. Den geniala konstruktionen och det vackra rummet kan återanvändas. Så vårdas ett kulturarv.

Varför inte låta kyrksalen leva vidare för kyrklig verksamhet? Låt den ”vandra” vidare till den nu tomma platsen som den rivna Bodals kyrka lämnat efter sig. Då ska kyrkan inte rivas utan får i stället nytt liv till glädje och nytta för Lidingöborna.

En begäran om byggnadsminnesförklaring av kyrkan har lämnats in till länsstyrelsen, som nu handlägger detta ärende. Även Riksantikvarie-ämbetet bedömer, enligt uppgift, kyrkan som ett riksintressant kulturobjekt.

Vi hoppas verkligen att länsstyrelsen byggnadsminnesförklarar kyrkan så att den får finnas kvar. Det är den verkligen värd.

För Lidingö Vänner
Anders Ulfvarson
Karl Alexanderson
Helena Bargholtz
Bengt G Nilsson
Jan-Erik Nowacki
Jan Weissenrieder

Kommentarer

 1. Lidingö Vänner har inte förstått att vi lever i nya tider. Rudboda och Bodal har haft sina kyrkor men underlaget har tyvärr försvunnit. Varför blev det ingenting i Bodal ? Den tid är över då man skulle ha gångavstånd. Man vill inte prata om att tomterna står oanvända sedan många år trots oerhört attraktiva lägen. Hur stort är det sammanlagda tomtvärdet ?

  Coronanedstängningen har varit fruktansvärd för kyrklig verksamhet som nog har halverats i Sverige . Det går inte att bygga vidare på begravningar. Nu gäller det att samla all kraft på att samla verksamheterna kring Lidingö kyrka och Breviks kyrka. Det är VERKSAMHETERNA som är viktiga. Använd pengarna från försäljning av tomter och hus till att dessa två centra. Bygg ut S:ta Annagården. Lidingö Församling har lokaler som bara kostar pengar , framför allt Grönsta.

  1. Anders Bergstedt, jag instämmer i dina tankar kring Lidingö församlings fastigheter. Det är verksamheten som är viktigt och som ska prioriteras. Fria liberaler i Svenska kyrkan skriver i sitt program inför kommande kyrkoval följande:
   FiSK vill att verksamheten ska stå i fokus. Lidingö församling bedriver ett fantastiskt arbete inom många olika områden och till olika grupper. FiSK vill därför att Lidingö församling ska koncentrera sitt ägande och förvaltande av fastigheter till kyrkobyggnader och de lokaler som det bedöms finnas ett långsiktigt behov av.
   FiSK vill att Grönsta prästgård läggs ut till försäljning. Detta möjliggör att någon annan aktör får möjlighet att använda den vackra prästgården och att den får komma till sin rätt. Den omgivande marken bör behållas i församlingens ägo.

   Annika Persson
   Fria liberaler i Svenska kyrkan

 2. Jag delar Anders och Annikas uppfattning att det är kyrkans verksamheter som ska prioriteras framför obehövliga lokaler. Men det går inte att komma ifrån att för viss kyrklig verksamhet behövs lokaler. När Bodals kyrka måste rivas pga mögel och fuktskador uttryckte Lidingöbor förhoppningar om en ny kyrka. Många deltog också i gudstjänsten när kyrkan togs ur bruk.
  När nu möjligheterna öppnas för att flytta Rudboda lilla kyrka från Rudboda till Bodal är det en lycklig lösning. Kyrkan är en s.k. vandringskyrka med stort kulturhistoriskt värde. Den är tänkt att kunna flyttas till olika områden.
  Lidingö Vänner vill att kyrkorummet ska få en flexibel användning för olika ändamål. Den ska också kunna fungera som en gemensam samlingsplats för Bodalsborna och andra Lidingöbor.

  1. Kul att vi är i stort sett överens. Att sätta upp Rudboda kyrka på tomten i Bodal är bara nostalgi utan praktisk förankring. Efter att stått utan underhåll i 10 år är det en omöjlighet. Dessutom behövs anslutande lokaler och det splittrar resurser som kan användas bättre.

   Tomten i Bodal var guld värd då arkitekten Wiberg ritade ett höghus med bostäder vilket skulle ge gratis kyrka. Det skulle ju harmoniera med höghusen på Fregattvägen-Bodalsvägen och var genialt. Som vanligt på Lidingö lyckades närboende som själva bor i höghusen och andra “Lidingövänner” stoppa det liksom man lyckats stoppa Södra Huvudleden och lyckas med satsningen på Lidingöbanan som orsakade 30 år med strider och tvingade fram dåliga lösningar .

   Nu får man bara bygga två våningar och naturligtvis rasar då tomtvärdet. Hur skall man få ekonomi i ett sådant bygge? Jag vill veta hur mycket man fick för kyrktomten i Rudboda, hur mycket Bodalstomten var värd då höghuset planerades och hur mycket den är värd nu och om den går att sälja?!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *