Fartkuddar bör i möjligaste mån undvikas på genomfartsleder

Debatt11 november 2021 kl 04.446

Centerpartiet Lidingö vill att staden ska vara återhållsam med införandet av fartkuddar på Södra Kungsvägen. Åtgärder för att komma åt problematisk trafik på våra vägar får inte oproportionerligt straffa alla de Lidingöbor som gör rätt, inte heller ska öbornas gemensamma resurser läggas på projekt som inte blivit grundligt utvärderade först.

Majoriteten har beslutat om sex fartkuddar på Södra Kungsvägen. Centerpartiet tycker det är fel väg att gå, dessa skapar frekventa inbromsningar och accelerationer vilket irriterar bilister, försämrar luftkvaliteten för de boende med partiklar och avgaser samt ökar trafikbuller. Att införa sex permanenta fartkuddar till stor kostnad innan alternativa åtgärder testats och dialog förts med de boende är inte försvarbart. Fartkuddar ger dessutom minimal hastighetsdämpande effekt på lastbilar eller bussar.

Istället för sex fartkuddarna vill vi uppföra två vid tågövergång för att kunna ta bort ett trafikljus och sätta upp hastighetsmätare där vägen är som smalast och hastighetsbegränsningen är 30 km/h. Dessa ska tydligt signalera för trafikanterna när de kör för fort och i vilken hastighet de kör. Hastighetsmätare är även billigare att sätta upp och möjliga att flytta om de ej gör nytta.

Att ta bort båda trafikljusen utmed Södra Kungsvägen är även det fel. En jämn trafikrytm på Södra Kungsleden gör det exempelvis svårare vid av- och påfart vid Skärsätra samt avsaknad av trafikljus här innebär en ökad trafikfara för gående på Lidingös mest trafikerade väg. Vi ställer oss frågande till förvaltningens argumentation att säkerheten skulle öka. Statistik må säga att det är i övergångställen som flest olyckor sker, men det är ju inte så konstigt - det är ju där flest människor korsar vägen! Sekundbesparing får aldrig gå före människors säkerhet!

Fredrik Wesslund (C), talesperson för teknik och infrastruktur
Anders Öhrström (C), ledamot teknik- och fastighetsnämnden
Markku Reinikainen (C), ersättare teknik- och fastighetsnämnden

Kommentarer

  1. Skit snack ni som inte bor inområdet har noll koll finns inte många som kan läsa 30 skyltarna o när folk som kör lagligt blir omkörda på 30 sträckan.ställer där en timme o räkna hur många som kör 30 så kan ni använda bägge händerna o de blir inte fullt ändå.

  2. Gör ett studiebesök vid Dag Hammarskjölds väg i Uppsala. Där sänks en sträng av vägen när fordon kör för fort. Väldigt effektivt. I Linköping mellan Ryd och Universitet finns en liknande lösning som inte skadar fordon men sänker hastigheter effektivt.
    Utmed Riddarvägen på Lidingö fungerar inte stadens farthinder. Hastigheter över 50 km/h är frekvent förekommande och hastighetsbegränsningsskyltar gör ingen nytta.

  3. Mycket kan sägas om detta och jag har inte koll på helhetsbilden. Men ska trafiklysena vid Skärsätra station och vid korsningen S:a Kungsvägen/Parksätravägen släckas ned måste det till
    mer än kraftig belysning och skolpoliser. Annars skulle ingen normalt funtad förälder låta sitt barn självt gå till skolan. De flesta bilister beter sig nämligen som om de vore mer än än lätt förståndshandikappade.

  4. Ett problem med skyltarna i Skärsätra som talar om hur fort man kör är att det är ”grönt” så länge man kör under 40 km/h.

  5. Har någon i den grupp som beslutat om ändringen varit på plats?? Åker du mot Gåshaga kommer farthindret efter övergångsstället! Stannar du för att släppa över gående …vad kan hända om bommarna då går ner?

  6. Anders, tror att det övergångsställe med rödljus som ligger närmast efter järnvägsövergången när man åker mot Gåshaga kommer att tas bort och ersättas av nytt övergångsställe med farthinder femton(?) meter längre bort mot Gåshaga

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *