Demokratiskt bristfällig hantering av Ekholmsnäsfrågan

Debatt2 december 2020 kl 04.483

Hur området vid Ekholmsnäsbacken ska utvecklas är en känslig fråga där starka intressen står emot varandra. Miljövärden, rekreationsmöjligheter samt idrottsverksamhet för barn och unga har alla stora värden som behöver tas i beaktande. Trots frågans känslighet har varken alla intressenter i området, allmänhet, föreningar eller opposition fått vara delaktig i processen att ta fram förslag. Detta tycker Centerpartiet är fel.

Vi frågade om planerna avseende Ekholmsnäsområdet i kultur- och fritidsnämnden redan i början av 2020. Istället för att då öppet beskriva vilka alternativ som var aktuella och diskuterades fick vi till svar att inga konkreta exploateringsplaner fanns. Sedan dröjde det bara två månader innan ett ärende damp ner i kommunstyrelsen om utökat område för golfen på strandskyddat område. Inte heller då fanns något underlag om vilka alternativa platser som utretts eller vad som skulle kunna vara aktuella alternativ. Vi kritiserade och reserverade oss emot detta både i kommunstyrelsen och miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Frågan om dispens från strandskyddet överklagades och när överklagan nu drar ut på tiden har staden bevisligen börjat utreda alternativa lösningar utan att dialog förts med vare sig samtliga intressenter i området, allmänhet, civilsamhälle eller oppositionen. Vi har i oppositionen fått information om vad som är på gång genom privatpersoner som råkat få reda på pågående arbete, Naturskyddsföreningen och genom media. Även nuvarande häst-arrendeavtal vid Bohusgården har sagts upp trots att inget beslut eller beslutsunderlag ännu presenterats i de politiska nämnderna.

Vi anser att detta visar bristerna i majoritetens sätt att styra kommunen. Istället för att bidra med en förankrad dialog och skapa så breda samsyner som möjligt där man tillsammans försöker hitta bästa möjliga lösning håller majoriteten korten nära kroppen och avgör frågorna i slutna möten mellan majoritetens partier där allmänhet och opposition saknar insyn.

Vi anser att dessa diskussioner ska föras i nämnder och i kommunstyrelsen för transparens och öppenhet i processen. Dessutom ska allmänhet och intressenter involveras tidigt. Ett beslut om att förvaltningen skulle utreda området överhuvudtaget borde tagits i kultur- och fritidsnämnden. Då skapas ett transparent ledarskap där alla politiker har samma kunskap och möjlighet att lyssna in Lidingöbornas synpunkter och behov. Det behövs ett nytt ledarskap i kommunen, anser vi i Centerpartiet.

Patrik Buddgård (C)
Tor von Sydow (C)
Scott Moore (C)
Rebecka Öberg (C)
Gabor Sebastiani (C)
Lilian Becker (C)
Lotta Cavalli Björkman (C)

Kommentarer

  1. Tolkar ert inlägg som att ni också vill skydda stranden och det oerhört viktiga naturen.
    Jag tolkar det också som att ni inte önskar att golfen skall ta över strövområden, som används av så många andra. Jag hoppas vi kan räkna med er röst, vi som vill skydda denna natur för samtiden och eftervärlden.
    Hästarrenden tycker jag absolut skall vara kvar; verksamheten smälter i i kulturlandskapet och har andra ekologiska fördelar.

  2. Mycket bra sammanfattning av vad som utgör kärnan i debatten. Denna typ av ärenden måste naturligtvis hanteras enligt de demokratiska processer vi har att förhålla oss till.
    Det är stora värden som står på spel och sådana här frågor måste hanteras professionellt.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *