Zetterbergsdammen klar – och full av liv

Lidingö12 juli 2023 kl 03.522

Under det senaste året har arbeten med att restaurera Zetterbergsdammen pågått. Dammen har bland annat fått ett nytt tätskikt för att förhindra att den torrläggs, och en ny utformning med ett större vattendjup och en öppnare vattenspegel.

Den tidigare träsponten som löpte runt dammen har ersatts av flacka slänter vilket bidrar till en säkrare och mer tillgänglig damm där grodor och salamandrar nu kan vandra ned i vattnet istället för att klättra på träsponten. Trådstaketet som tidigare ramade in dammen har tagits bort för att öka tillgängligheten.

- Jag är mycket glad och nöjd med att detta arbete nu är slutfört. Zettebergsdammen är nu en riktigt pärla att besöka för oss Lidingöbor, säger Anders Paulsen (LP), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

Fler boplatser för djurlivet

Vintern 2021/2022 startade arbetet runt om kring dammen genom att vi tog ned ett antal träd. Detta gjordes för att öka solinstrålningen i dammen vilket gynnar det akvatiska livet samt grod- och kräldjur. Trädstammarna från de fällda träden sparades och har nu lagts ut i och runt dammen för att gynna den biologiska mångfalden genom att skapa boplatser för insekter, svampar och salamandrar.

Inför upprustningen togs en del av de befintliga dammväxterna tillvara och de har nu återplanterats i dammen. Bland annat har missne, en asiatisk läkeväxt som fördes in under medeltiden i Europa, bevarats, liksom blomstersäv, starr och fackelblomster.

Ny stor träbrygga

Arbetena i själva dammen påbörjades i januari i år och avslutades sista mars. Under april och maj har den stora träbryggan utmed Zetterbergsvägen färdigställts liksom planterings- och ängsytorna runt dammen. Vi har planterat nya buskar, träd, vattenväxter, lökväxter och perenner runt dammen och i parken. Vi har sått blomsterängar med olika karaktär och även sått in blomsteråkerfrö för en snabbare etablering och blomning.

Norr om dammen har ett övervintringsröse, eller som vi kallar det, ett groddjurshotell, anlagts. Under den blommande ängen gömmer sig en katedral fylld av stenar, trästockar och löv – mumma för små salamandrar och grodor att krypa ned och övervintra i!

Salamandrar hittar tillbaka

Redan innan arbetena runt dammen avslutades i mars så hade de första salamandrarna hittat tillbaka till dammen. Nu spirar det för fullt runt dammen och såväl änder som hjortar, dykarbaggar, trollsländor, grodor och skräddare har skådats i dammen. I ängsblommorna surrar det för fullt av bin och humlor och i träden sjunger fåglarna för fullt.  

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Kommentarer

  1. Hej
    Tack för dammen vid Zetterbergsvägen – har fina minnen av den på 60-talet, då svandammen.
    Inger

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *