Vite för Söderås fortfarande aktuellt

Villa Söderås i december 2019. Läsarbild.
Stad & Politik20 januari 2020 kl 08.021

Lidingö stad ger sig inte. Villa Söderås ska betala den byggsanktionsavgift på 334 198 kronor som miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) bestämde för snart ett år sedan. Nu begär nämnden att miljö- och marköverdomstolen ska bevilja prövningstillstånd för att utreda ärendet en gång för alla.

Den 30 januari 2019 beslöt MSN att fastighetsägaren till Villa Söderås skulle påföras en byggsanktionsavgift på 334 198 kronor. Avgiften avsåg de omfattande marklovpliktiga åtgärderna som skett på fastigheten. Åtgärderna hade genomförts utan varken marklov eller startbesked. Men både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen har under 2019 upphävt nämndens beslut på grund av så kallad res judicata eftersom ett beslut i länsstyrelsen från den 28 oktober 2015 vunnit laga kraft. Enligt Wikipedia innebär res judicata att en fråga redan är beslutad om och dom har vunnit laga kraft. Det innebär att samma sak inte kan tas upp igen i en ny process.

Prövningen i länsstyrelsen 2015 gällde en byggsanktionsavgift på 22 200 kronor. Länsstyrelsen ändrade beslutet på grund av formella fel i handläggningen. Fel bestämmelser i plan- och bygglagen hade tillämpats och underlaget var bristfälligt.

Frågan har prövats även 2018. Då ville nämnden påföra Villa Söderås en byggsanktionsavgift på 53 635 kronor. Även det beslutet upphävdes av länsstyrelsen på grund av formella fel. Fastighetsägaren hade inte fått tillfälle att yttra sig trots att nämnden tillfört nya underlag. Länsstyrelsen konstaterade också att i beslutet från 2015 hade inte själva sakfrågan prövats och därför fanns det inte något res judicata. Villa Söderås varken friades eller fälldes i själva sakfrågan.

Vid nämndens beslut i januari 2019 hade ytterligare faktorer tillförts ärendet. Nu var det aktuella markområdet preciserat både till yta och höjd. Men i maj 2019 upphävde både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen nämndens beslut f rån januari 2019 på grund av res judicata. De högre instanserna menar att ärendet prövades redan 2015 och beslutet har vunnit laga kraft och kan därför inte prövas igen.

Mot bakgrund av ovanstående begär MSN att mark- och miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd eftersom nämnden anser att finns anledning att betvivla att det tidigare fattade beslutet från mark- och miljödomstolen inte är riktigt. Det behövs en omprövning anser Lidingö stad.

Kommentarer

  1. Om MSN klarar av att få prövningstillstånd kommer jag att hurra. Lycka till!
    (En detalj i textens sista rader: ”… att betvivla att det tidigare fattade beslutet är riktigt…” skall det väl vara?)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *