Vision för Lidingö Centrum, Stockholmsvägen och Torsvik är integrerat

Näringsliv2 maj 2022 kl 04.408

Lidingö Näringslivs arbete med att skapa ”visioner” för framtiden för de olika områdena på Lidingö, enligt konceptet ”15-minutersstaden” börjar nu ta form vad gäller Lidingö centrum, Torsvik och Stockholmsvägen.

Visionen är under ständig utveckling och vissa delar finns redan infört på Lidingö och bör behållas, andra är på gång och en del är fortfarande en vision. Fokus ligger på näringslivets framtid och framtaget av Lidingö Näringsliv.

Lidingö Näringsliv samlade berörda fastighetsägare som har tagit fram en vision, och förslag om lång- och kortsiktiga aktiviteter, som presenterades på en” vandring” i Lidingö Centrum med omnejd den 15 september 2021 med politiker stadens tjänstemän, fastighetsägare och Lidingö Näringsliv.

Här är ett sammandrag av visionen. Här kan du ladda hem den fullständiga versionen.

Vision Lidingö Centrum: En levande plats för allt och alla

 • LIDINGÖ CENTRUM är en levande och ekonomiskt blomstrande mötes- och handelsplats för boende, besökare och näringsliv. Lidingöbor älskar sitt centrum, besöker det ofta och åker inte gärna över bron för att handla.
 • Lidingö Centrum är öns kärna och utvecklad efter Lidingöbornas behov med olika typer av trivsamma mötesplatser, handel, service, mat, restauranger, café, vårdcentraler, gym, kultur, biograf etc.
 • Nya småskaliga och ”gröna” hus, likt en trädgårdsstad, har utvecklats tillsammans med Lidingö stad för att möta den ökade efterfrågan från Lidingöborna, vad gäller både service och boende som arbetsplatser och mötesplatser.
 • Här erbjuds också bostäder och kontor och möjligheter till såväl återbruk som delningsmöjligheter, vilket ger ett levande och tryggt centrum från tidig morgon till sen kväll och som växlar utbud och aktiviteter efter säsong.
 • Lidingö Centrum är liksom hela vår ö, miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart på framkant, med mycket grönska och små fina mötesplatser och oaser med olika karaktär, för att gynna den biologiska mångfalden.
 • Kollektivtrafik och parkering är väl anpassad och smälter fint in i den gröna miljön. Det är lätt att parkera i de rymliga, ljusa och trygga garagen, där man också kan ladda bilen;  på samma sätt finns det säkra cykelparkeringar och cykelvägar. Bussarna, som delvis är självkörande minibussar som går på el och hastigheterna är sänkta. Busstorget med bussar och bilvägar är delvis flyttade eller omdirigerade för att ge möjlighet till säkra, trevliga promenadvägar mellan Lidingö Centrum, Stadshuset och Stockholmsvägen.
 • RAOUL WALLENBERGPARKEN – är en grön oas och en naturlig och integrerad del av Lidingö Centrum. En trevlig mötesplats för Lidingöbor i alla åldrar, med lekmöjligheter för de yngre, rastplatser för de äldre samt uteplatser för caféer och restauranger runtom.
 • STADSHUSET är en integrerad, levande och välkomnande del som binder samman Lidingö centrum med Stockholmsvägen och som blivit stadens kulturcentrum med konstutställningar, kulturevenemang, bibliotek och restaurang, – allt detta i kombination med arbetsplatser för staden, vårdmottagningar och mötesplatser för seniorer.
 • STOCKHOLMSVÄGEN är som en förlängning och integrerad del av Lidingö Centrum – en grön allé – med en småskalig, trivsam, bullerdämpad och dubbelsidig handelsgata med butiker, restauranger, café, frisörer, hotell, vårdcentraler, gym, etc. Här finns även flexibla kontorslokaler nära garage, bostäder, gröna områden och en avslutande park vid bron.
 • Cykelbana, kollektivtrafik och bilar är delvis omlagda till andra vägar. Bussarna, som delvis är självkörande minibussar, går på el och hastigheterna är sänkta till 30 km/tim. Stockholmsvägen är numera inte en genomfartstrafikgata utan en levande trygg gata där man vill både handla, arbeta och bo.
 • STOCKHOLMSVÄGEN, SÖDRA SIDAN. De befintliga bostadshusen har ersatts eller kompletterats med nya småskaliga och ”gröna” bullerisolerade byggnader och sträcker sig numer ända upp till den avslutande parken vid Torsvikstorget, och skapar på så sätt en sammanhållen allé från Lidingö centrum till Torsvik.
 • STOCKHOLMSVÄGEN, NORRA SIDAN: Bostadsrätts- och hyreshusen som ligger utefter Stockholmsvägens Norra sida har små kvartersbutiker, småföretag, föreningslokaler i bottenplanet och här finns nu en grön, vacker promenadväg skyddat av ”gröna” bullerplank, från Lidingö centrum till Torsviks Torg.
 • Arenahuset har numer bostäder på övervåningen på hotellet samt restauranger i bottenplanet för att bidra till en mer levande och trygg miljö. Lokalerna har bullerdämpande fönster och trevlig utebelysning för att skapa trygghet även på kvällar och helger.
 • TORSVIKSDIKET  - är överbyggt och med en park. Biltunnlarna under är målade och uppfräschade, så att infarten till Lidingö känns mer inbjudande. Detta projekt har utvecklats i god samverkan mellan Lidingö stad och SL.
 • TORSVIKS TORG, som började som Lidingös centrum i början av 1900-talet, är nu åter en del av detta. Här finns mathandel, café, gym, och andra småbutiker jämte många och ändamålsenliga kontorslokaler och boende. Här finns även Torsviks Center där allt fler vårdenheter flyttar in och bildar ett ”Vårdhus” med tillhörande parkeringsgarage där det är lätt att parkera för besökande.

Lidingö centrum i förhållande till våra närcentra

Att Lidingö Centrum växer sker inte på bekostnad av våra viktiga närcentra runtom på ön – de ska leva i symbios med och komplettera varandra. Att det finns levande närcentra med livsmedel, matställen etc. är av största vikt, och det kommer vi att jobba vidare med i ett annat projekt.

Kommentarer

 1. ”Rastplatser för äldre” i Raoul Wallenbergparken, vad kan det tänkas vara? Rastplatser brukar finns längs motorvägarna när man vill stanna och rasta. Och så finns det rastplatser för hundar. Men vad är egentligen rastplatser för äldre?

  1. Ursäkta vår ”dåliga svenska” det ska givetvis stå och vad vi menar är egentligen:
   Fina parkbänkar för besökare i alla åldrar att slå sig ner för att vila en stund och njuta av parkens vackra blommor.
   Kom gärna med förslag till en bättre skrivning – så justerar vi.

 2. KD Lidingö stödjer näringslivets visioner för utvecklingen av Lidingö centrum och Stockholmsvägen. Visionerna är i stort i linje med de förslag KD presenterar i det kommunpolitiska programmet för kommande valperiod (www.kristdemokraterna.se/lidingo). Som alla visioner är några av näringslivets förslag framåtsyftande med idéer om vad vi vill uppnå på lång sikt medan andra är fullt realiserbara i närtid.
  En förutsättning för att lyckas med visionen är att trafik- och parkeringsproblemen kan lösas. Som näringslivet framhåller är Stockholmsvägen idag en trafikintensiv gata med omfattande busstrafik, biltrafik, cyklister och gående. Olycksfallsrisken är överhängande och miljön inbjuder inte till mysiga uteserveringar och promenader längs en grönskande gågata. Det vill vi ändra på!
  Vi måste nu se över infrastrukturen och trafikplanen för Lidingö Centrum och Stockholmsvägen. Kanske skulle man i ett framtidsscenario kunna återuppväcka den gamla förbindelsen mellan Torsviks torg och tågstationen i Torsvik.

  Carl-Johan Schiller och Bo Brismar
  KD, toppkandidater kommunfullmäktige

 3. En väldigt gyttrig vision – om man nu har siffror på en karta bör motsvarande siffror finnas i löpande text. ”Diket” är sorgebarnet – börja där med hyresrätter för stadens behov av tjänstebostäder på lång och kort sikt kompletterat med studentbostäder. Det där om femtonminutersstaden är rent nys. Kan inte staden klara detta själva?

 4. På kort sikt borde den politiska ambitionen vara att både S:a & N:a Kungsvägen förläggs i tunnlar och att marken ovan försiktigt exploateras med villor och bostadsrätter i första hand.

 5. För att komma närmare ett förverkligande av 15-minutersstaden borde det finnas ett Systembolag på södra ön i t.ex. Larsberg. Förutom tidsbesparingen för många kommer antalet bilresor till Lidingö Centrum minska och därmed även mindre utsläpp, samt mindre trängsel på centrumparkeringen.

 6. Som Rudbodabo tar jag fasta på ert löfte att ni även skall jobba vidare på att förbättra s k närcentrum. Det behövs verkligen, Rudboda Centrum har t ex under 50 års tid bara blivit tråkigare, fulare och sämre.

 7. Lidingö näringslivs vision 15-minutersstaden med hållbarhet i fokus och ett levande centrum som inkluderar Stockholmsvägen och ett överdäckat Torsviksdike är helt i linje med Liberalernas politik (vår politik på Lidingö: https://lidingo.liberalerna.se/politik/samhallsbyggnad-och-bostader/). Vi vill se mer av folkliv med restauranger, mötesplatser och kultur med ett attraktivt utbud där de flesta lidingöbor kan hitta det mesta. Liberalerna vill förädla centrum med hög arkitektonisk kvalitet och mer mötesplatser, handel, service, kultur och bostäder och där den sociala gemenskapen ytterligare stärks, livspusslet underlättas och vårt miljöavtryck minskar. Vi vill också att en stadspark skapas mellan Centrum och Vallen med utegym, boulebana och möjlighet att cykla, spring och promenera. Suzanne Liljegren och Christer Hallerby, Liberalerna Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *