Vinnare i radhustävlingen i Högsätra utsedd

Stad & Politik11 juni 2022 kl 04.172

Nu är det klart att det blir Byggnadsfirman Viktor Hanson AB som får bygga 32 nya radhus i klassisk stil i den södra delen av Högsätra, Kärnan.Idéskiss över radhus längs en väg, lekande barn

Beslutet att utse Viktor Hanson AB som vinnare i markanvisningstävlingen fattades av kommunstyrelsen den 7 juni. Markanvisningstävlingen för radhus var den tredje och sista tävlingen och markerar ytterligare en milstolpe i Högsätra stadsbyggnadsprojekt.

—Viktor Hansons radhus förhåller sig väl till stadens vision om att den nya bebyggelsen i området ska präglas av småskalighet, grönska och högkvalitativ arkitektur med klassiskt anslag. Det klassiska uttrycket tillsammans med småskaligheten ger en fin och anpassad balans till det övriga området med de nya flerbostadshusen och Hälsan hus, säger projektledare Ida Aronsson.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande tillägger:
—Vi har eftersträvat småskalighet och grönska med en gestaltning som är förankrad i Lidingös historia. Jag är extra glad över att fler Lidingöbor nu kommer kunna flytta in i eftertraktade radhus. Markbostäder är mycket efterfrågade bland Lidingöborna.

En markanvisning ger en byggherre eller exploatör ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor få förhandla med kom­munen om att köpa eller hyra kommunal mark och bygga på den. En mark­anvisning ger alltså staden möjlighet att styra ut­vecklingen av området utan att själv vara byggaktör.

—Vi är glada och stolta över att få möjlighet att genomföra ett bostadsprojekt på Lidingö. Det är roligt att tillsammans med Lidingö stad få genomföra våra och kommunens tankar att med god arkitektur, hög kvalitet och hållbarhet i fokus skapa nya bostäder i ett av Lidingös mest expansiva områden säger Peter Nilsson, vd på Byggnadsfirman Viktor Hanson AB.

I februari 2021 blev det klart att Storstaden får uppdraget att bygga de nya flerbostadshusen med cirka 130 lägenheter och att Titania ska uppföra samhällsfastigheten Hälsans hus.

Samråd pågår

Detaljplanen för Högsätra Kärnan, som ska göra det möjligt att bygga de vinnande bidragen, är just nu ute på samråd. Fram till den 28 juni finns möjlighet för allmänheten att lämna synpunkter på planförslaget. Detaljplanen beräknas vinna laga kraft hösten 2023, förutsatt att den inte överklagas. Därefter kan rivning av Högsätrahuset och nybyggnation av ”Hälsans hus”, bostäder och allmän plats, som nya vägar och torg, påbörjas.

Tre delprojekt

I Högsätra stadsbyggnadsprojekt ingår även delprojekten Högsätra idrottsområde och Lillåkersvägen. Detaljplanen för idrottsområdet vann laga kraft i mars 2022 och gör det möjligt att bygga fler idrottshallar i området, samtidigt som park och naturmiljö ska skyddas. Delprojektet Lillåkersvägen ägs av en bostadsrättsförening och ytan som ska utvecklas består av ett parkeringsdäck där bostäder ska planeras. Projektet är i uppstartsfasen.

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Kommentarer

  1. Resultatet av KS beslut att bygga radhusen är att Högsätrahuset med 22.000 m2 byggnad i god standard rivs för att ge plats för 32 radhus på rivningstomten. Är det klok politik? Är det god hushållning med stadens markvärden? Det kan istället byggas 120 lägenheter i flerfamiljshus på samma mark med drygt 100 miljoner i överskott. Det har LIdingö Vänner analyserat, rapporterat till politkerna och redovisat i artiklar de senaste två åren. Vad det nya Hälsans hus skall innehålla vet vi fortfarande inte. Total tystnad från ansvariga politiker i M, LP, KD, L.

    Att ta upp dessa frågor i samrådet är tre år för sent, det vet alla. Men majoritetens politikers motiveringar är det minsta vi kan begära. Det är val och vi skall välja nästa majoritet i september.

    1. Håller med. Om man som majoriteten är av uppfattningen att Lidingö i princip är färdigbyggt måste man tänka över saker både en och två gånger. Hyreshusytan i Högsätraområdet bör inte minskas om man har något innanför pannbenet. Vill man bygga radhus – gör det ovanpå flerfamiljsfastigheterna. Samma sak gäller för Torsviksdiket där man funderar på en billig överdäckning med gräsyta ovanför. Ta här chansen att till viss del bygga hyresrätter som kan användas till personalbostäder och bostäder för Lidingös unga – fastigheter som långsiktigt ska ägas av staden. Det vore ekonomiskt vanvett att sälja av tomtmark i ett av nordeuropas absolut bästa lägen.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *