Villa Söderås – vad hände och vad händer?

Foto: Susann Thorngren
Lidingö23 juli 2019 kl 07.2411

Uppmärksamma Lidingöbor har noterat att Villa Söderås sedan ett par veckor har ny färg och taktegel. Den nya färgen, kraftigt mintgrönt, har förbryllat många. Fredrik Vinstock (M), miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande, har i ett inlägg på Facebook meddelat att förvaltningen inlett ett tillsynsärende.

– Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden beviljade bygglov 2016 för byte till rödbruna glaserade tegelpannor, och för en tillbyggnad vars tak skulle utföras i kopparplåt. Den mintgröna färgen ser dock märklig ut, och vi har initierat ett tillsynsärende, skriver han i sitt inlägg.

I samband med bygglovet för takteglet beviljades också lov för uppsättning av förpatinerade kopparplåtar, det vill säga koppar som behandlats i fabrik för att se ut som om de har ärgat, vilket skulle förklara den gröna färgen.

Enligt Plan- och bygglagen krävs bygglov för ändring av fasad om det gör att fasaden avsevärt ändrat karaktär.

Söderås har fått en ny kulör, åtminstone delar av anläggningen. Foto: Susann Thorngren.
Söderås har fått en ny kulör, åtminstone delar av anläggningen. Foto: Susann Thorngren.

Kanske en rekapitulering av karusellen kan vara på sin plats. Villa Söderås olika turer har valsat runt i media under flera år. 2013 påbörjades ett restaureringsarbete av fastigheten och därmed också den konflikt med Lidingöborna och Lidingös miljö- och stadsbyggnadsnämnd som fortfarande pågår.

Villa Söderås drevs under många år både som kurs- och konferensanläggning men kunde även hysa fester och sammankomster av olika slag. Många bröllopsfester, begravningsmottagningar och födelsedagar har ägt rum på den omtyckta gården.

Under 2013 bytte anläggningen inriktning två gånger, den senaste så sent som i december. Restaurangverksamheten lades ner med omedelbar verkan och de anställda sades upp. Då lades också locket på när det gällde anläggningens framtid. Lidingöborna som varit vana att besöka Villa Söderås eller njuta av den vid sina promenader fick nu se skyltar som markerade att de inte längre var välkomna.

Hit men inte längre. Villa Söderås ville inte få besök. Foto: Lidingösidan.

Det hela började med att ägaren i början av 2013 fällde 20 träd som stod på stadens mark. Staden polisanmälde händelsen och de förlorade träden värderades till 2,7 miljoner kronor. I samband med detta så tog ägaren också ned en allé som fanns på uppfarten till huset, en allé som var miljöskyddad. Länsstyrelsen fastställde senare att den nedtagna allén skulle återplanteras senast 2016. När det gällde stadens nedhuggna träd valde staden senare att i stället för att driva en process i tingsrätten förlikas med ägaren. Man kom överens om en summa pengar som inte uppgick till den första värderingen.

I samma veva framträdde Tommy Lindström, tidigare chef för rikskriminalen, som talesman för Söderås. Till Lidingösidan sa han 11 april 2013: ”Det fanns inte något uppsåt att förorsaka skada. Det var ett rent misstag, har jag förstått efter att talat med andra. Man misstog sig på gränsen. Det var inte så lätt att se var gränsen gick när det låg en massa snö på området. Man trodde att tomten gick ner till grusvägen.”

Intresseföreningen Elfviks vänner uttryckte sin oro inför risken att Söderås skulle göras om till ambassad eller konsulat. Man hade Iranska ambassaden i åtanke när man skrev till kommunstyrelsens ordförande och miljö- och stadsbyggnadsnämnden. ”Lidingö kan i värsta fall då få ytterligare en fängelseliknande fastighet, denna gång mitt i hjärtat av naturvårdsområdet Elfvik”.

Under 2013 pågick också markarbeten för att utöka befintlig terrass. I början av 2014 togs resterande träd ner på fastigheten. Cirka 60 träd fälldes, björkar, lönnar, almar och några ekar. En del av träden var över 100 år gamla.

Staden hade tidigare givit lov för en ny mur med höjd av 1,3 meter som sträcker sig utmed hela huvudbyggnaden.

Så här såg Söderås ut, troligen 1912. Där ser man den mur som ursprungligen fanns runt huset. Foto: Lidingösidan.

I mitten av 2014 byggdes 3 meter höga jordvallar utmed Villa Söderås baksida. Stadens dåvarande miljöchef Tomas Ragnell åkte ut efter Lidingöbornas larm för att se vad som hänt. Till Lidingösidan sa han: ”Man får göra förändringar på sin fastighet, och vi vet ju inte just nu om jordvallarna ska ligga kvar. Men kommer dessa vallar bli permanenta krävs i så fall ett marklov från staden. Ska man förändra marknivån mer än 60 centimeter måste man ha tillstånd.”

Tommy Lindström kontrade med anse att markjusteringarna inte behöver marklov; de är inte så stora att någon ansökan behöver skickas in.

“Vi har inget att dölja, syftet är nämligen att försköna fastigheten” skrev han i ett svar till staden. Men bara några veckor senare skymdes hela Villa Söderås med en häck med tujor utmed hela strandpromenaden. Och ett högt staket.

350 000 i vite

När Lidingö stad 2015 överlämnade ett vitesföreläggande på 350 000 kronor om att återställa marken till ägaren, sa stadens jurist Johan Alfredsson:
– Vi bedömer möjligheterna som goda att marken kring Villa Söderås kommer att återställas.

Men Tommy Lindström hävdade, inte helt oväntat; att något fel inte begåtts av fastighetsägarna. Därför borde Länsstyrelsen undanröja nämndens beslut om vite, menade Lindström.

I mars 2015 hotade staden att ta hjälp av kronofogden för att återställa marken. I juli 2015 låg ärendet om markutfyllnaden fortfarande hos Länsstyrelsen. Samtidigt planterades ännu en rad med tujor utanför den första raden.

I oktober 2015 kom Länsstyrelsens yttrande. Myndigheten konstaterar att det inte krävs marklov för att plantera häckar och buskar på egen mark; alltså var tujorna inte förbjudna. Länsstyrelsen uttalade sig endast om jordvallarna och höll med stadens bedömning att företaget måste ha marklov för att göra sådana omfattande markarbeten. ”Åtgärden bedöms som bygglovpliktig” konstaterade Länsstyrelsen.

I januari i år beslöt miljö- och stadsbyggnadsnämnden att också påföra en byggsanktionsavgift på 334 198 kronor, eftersom markarbeten har utförts utan marklov.Avgiften beräknas enligt plan- och byggförordningen och baseras på särskilda beräkningsregler med parametrar som antal kvadratmeter och dagens prisbasbelopp. Det innebär att miljö- och stadsbyggnadsnämnden inte godtyckligt kan döma ut vilken storlek som helst på avgiften, oavsett vad man tycker om VSQ Propertys hantering av marken.
Frågan om det utdöma vitet och byggsanktionsavgiften har överklagats och är ännu inte avgjord.

Ville bygga till

2016 gick ägaren ut och talade om att Villa Söderås ska användas för konferensverksamhet. De ville bygga till huvudbyggnaden för detta. De meddelade också att konferensverksamheten beräknades starta sommaren 2017 men anläggningen skulle även kunna arrangera bröllop och andra större arrangemang. Nämnden avslog begäran om tillbyggnad, den skulle bli för stor. Ägaren menade då att de behövde få göra tillbyggnaden för att ”öka attraktionskraften på konferensverksamheten”. Man ändrade också sitt tidigare uttalande om möjligheter för större sällskap att nyttja anläggningen. Några större sällskap skulle inte bli aktuella; endast konferensverksamhet.

2017 började man köra med öppenhet. Media bjöds in liksom några av miljö- och stadsbyggnadsnämndens ledamöter. Byggnads- och restaureringsarbetena ska vara klara cirka 2020 meddelades men vad anläggningen ska användas till var ännu inte klart. ”Då kommer förmodligen den påkostade och avskärmade konferensanläggningen att kunna användas av företag som vill ha en lite mer privat karaktär. Det finns 40 hotellrum och konferensutrymmen”, skrev Lidingösidan efter att ha träffat företrädare för ägarna.

I början av 2018 lämnade man in ett nytt förslag hur man tänkte sig anläggningen. Men även till detta förhöll sig nämnden kallsinnig. "Ni har i tidigare beslut förelagts att återställa marken. Beslutet är överklagat men ännu inte avgjort. Ni har även sökt marklov i efterhand vilket avvisades på grund av ofullständiga handlingar. Kontorets vidhåller tidigare bedömning om att ´vallarna´ inte är anpassade till de befintliga markförhållandena och att åtgärden skadar de höga natur- och kulturvärdena på platsen. Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven i 2 och 8 kap plan- och bygglagen, varför bygglov inte kan beviljas", skrev nämnden i sitt beslut i april.

I oktober kom ännu ett förslag och en skiss som föga överensstämde med verkligheten hur ägarna ville öppna upp vyn för Lidingöborna.

Denna vision skickades in till staden. Ill: Bjerking AB.

Och kontoret skrev "kontorets bedömning är att markuppfyllnaderna inte är anpassade till tomtens förutsättningar. Förslaget bedöms heller inte vara anpassat till de natur- och kulturvärden som finns i området. Kontorets samlade bedömning angående föreslagna markåtgärder i ärende 2018:351, är att marklov inte kan beviljas". Ytterligare en skiss skickades in till nämnden med perspektiv som föga överensstämde med verkligheten.

Ännu en skiss skickades in till nämnden. Ill: Bjerking AB

Vem äger Villa Söderås?

2015 började Lidingöborna undra vem som egentligen ägde eller äger Villa Söderås. De kontakter som varit mellan Söderås och staden hade hela tiden skett genom Tommy Lindström, som också var styrelseledamot i bolaget. Lidingösidan gjorde för ett par år sdan tillsammans med en oberoende journalistgrupp en försök till kartläggning över ägarförhållandena.

Så här såg det ut 15 mars 2013: Solparken Förvaltning AB, som alltså köpte Villa Söderås Fastigheter AB från Cristina Romell, ägs av Johan Lundberg. I samband med köpet inträdde Tommy Lindström i Villa Söderås Fastigheters styrelse. 2013 bildades Villa Söderås 1 AB som fusioneras med Villa Söderås Fastigheter AB. I Hong Kong finns företaget Trafalgar Shipping Ltd som via två, av Johan Lundberg ägda, bolag äger Villa Söderås 1 AB, som nu bytt namn till VSQ Property AB. Tommy Lindström och Lars Ekman (ersättare) utgör styrelsen för VSQ.

I juni 2017 skrev Lidingösidan om ägarförhållandet enligt nedanstående:

Ägaren Johan Lundberg är skriven i Storbritannien. Han är i princip ensam ägare till det bolag som äger Villa Söderås. Lundberg har bott utomlands i olika länder sedan mitten av 1990-talet, alltså större delen av sitt vuxna liv, han är idag 50 år. Ibland kommer han till Söderås Han är helt ointresserad av att finnas med i media, av privata skäl.

Villa Söderås ägs av bolaget VSQ Property AB. Det bolaget ingår i en företagsgrupp ägd av Johan Lundberg som heter SFF Nordic AB. SFF Nordic AB består av ett antal små bolag som äger kulturfastigheter i Gamla stan och i Trosa. Innehavet i SFF Nordic AB är långsiktigt. Ägarens intention är att lägga Villa Söderås i en stiftelse när allt är klart och alla kostnader är tagna. Den andra bolagsgruppen heter NFF Nordic AB som sysslar med fastighetsutveckling i t.ex. Farsta, Sollentuna och Norrköping. Styrelserna i de båda bolagen är identiska.

Hur ägarbilden ser ut idag 2019, har inte utretts vidare av Lidingö Nyheter.

Fastigheten utpekas som ”kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö” och byggnaden är noterad som ”kulturhistoriskt värdefull” i stadens kulturmiljöprogram (Lidingö, kulturhistoriska miljöer, 1990), som antogs av kommunfullmäktige i samband med 2002 års översiktsplan.

Ägarna till Villa Söderås svarar
Denna artikel kritiseras hårt av företrädare till ägarna. Läs deras genmäle nedan eller hela artikeln som publicerades den 1 augusti här.

Så här skriver Rickard Berg, som företräder ägarna:

”Följande felaktigheter samt behov av klargörande föreligger i artikeln:

1) Den "mintgröna" plåten är just den förpatinerade kopparn som Lidingö Stad sett innan bygglov meddelades. Det ter sig svårsmält varför Lidingö stad inleder tillsyn av sitt eget beslut. Planbyggnadskontoret säger att förvisso har de verkligen gjort färgen till tillsynsärende men de är de tvungna till om privatpersoner anmäler. Planbyggnadskontoret får gärna komma hit och titta på kopparen och materialprover etc. Vi kommer då att förklara att det är den förpatinerade kopparen som ni krävde för att ge oss bygglov och vars materialprov ni har sett före montering. Tillsynsärende innebär med andra ord inte att det finns en juridisk värdering i ärendet.

Brunglaserade takpannor har tillverkats åtminstone sedan 1600 talet. Kombinationen av patinerad koppar och brunglaserade takpannor var som populärast under nationalromantiken. Se tex Naturhistoriska Riksmuseet från 1916 och Hotell Esplanad på Strandvägen från tidigt 1900 tal samt Lidingö Stads egenhändigt renoverade Villa Kullen från 1894 nästgårds längs vattnet. Villa Söderås byggdes 1912. Vi har sannolikt samma leverantör som ovan nämnda då det endast finns två leverantörer av denna typ av förpatinerad koppar. Under nationalromantiken använde man koppar som sedan ärgade. Vår koppar är en mellanprodukt som är delvis ärgad i förväg och kommer att tonas ned med tiden. Allt koppararbete och detaljer är handgjort. Metallen levererades i stora rullar som bearbetades på plats. Lidingö Stad krävde (mot vår vilja) att den västra utbyggnaden skulle ha grönt falsad kopparplåt istället för brunglaserade takpannor som resten av huset. Det är en avsiktsförklaring som många kommuner anger. Anledningen är att man vill ha ursprungshuset arkitektoniskt orört. Vårt tidigare orangea lerpannetak var populärt på 70 talet då Villa Söderås renoverades förra gången. Miljö och Stadsbyggnadsnämnden skriver i sitt positiva bygglovsbeslut från 29 juli 2016 att ”planerad åtgärd är bättre anpassad till byggnadens tillkomsttid och kulturhistoriska värde”.

2) Villa Söderås drevs förvisso som hotell etc. men de sista åren före ägarbytet var förlusterna stora. Den nye ägaren var också tvungen att förändra verksamheten.

3) Främsta anledningen till att allmänheten inte ”plötsligt” inte hade tillträde var att hotellet etc. var stängt. Det blev i samma veva dessutom en byggarbetsplats med myndigheters krav på stängsel och avskärmning av säkerhetsskäl. Det är också viktigt att ha i åtanke att Villa Söderås är en privat egendom och rörelse till skillnad från t ex Elfviks gård.

4) Det noteras att "vallarna" utgör slänter som i och med åtgärden blivit brantare. Någon "vall" om 3m finns inte. Lidingö stads egna mätningar visar dryga två meter på enstaka positioner. Märk väl att marken på Söderåsen 1 justerats i enlighet med Lidingö stads önskan trots att så troligen inte behövts, som en vänlig gest från fastighetsägaren. Detta syns också på artikelns bilder. Frågan är trots det fortfarande inte avgjord genom rättsligprövning.

5) Det framstår vilseledande i artikeln att VSQ försökt bygga ut Villa Söderås. Tillbyggnadsärendet gällde den nyare hotellbyggnaden och handlade om att utnyttja en outnyttjad byggrätt på fastigheten, som alltjämt är outnyttjad. Vi drog tillbaka vår bygglovsansökan. Vi har emellertid ersatt en sliten fyrkantig 70 tals utbyggnad av huvudhuset med en tillbyggnad mer i husets anda (västra sidan).

6) Det noteras att muren på den bild som visas i artikeln är dryga 2m hög och inte 1,5m.

7) Såväl Lidingö stads beslut om sanktionsavgift som rättelseföreläggande har ogillats av Länsstyrelsen. Noteringen om rättelseföreläggande har plockats bort av Lantmäteriet.

 8) Det noteras att Söderåsen 1 och Villa Söderåsen inte anges som kulturhistoriskt värdefulla i varken tidskriften "Lidingö, kulturhistorisk miljö, 1990" eller i Riksantikvarieämbetets utredningar. Istället är Söderåsen 1 i den sistnämnda undantagen. Det hindrar oss emellertid inte från att vilja återställa och bevara fastigheten så gott det går. Det är fö inte vi som byggt den stora nya hotelldelen bakom villan.

9) VSQ Property AB har ägt Villa Söderås sedan köpet. Samma organisationsnummer genomgående. Det är inget konstigt att byta namn på ett ägarbolag av olika skäl. Att fusionera på det beskrivna sättet är vedertagen praxis för denna typ av fastighetstransaktioner.”

Susann Thorngren

Källa: Lidingösidan

Kommentarer

 1. Tack Susann!
  Tack för informativ artikel om villa Söderås nya utseende.
  Avskyvärt ful kombination – lila och mintgrönt – på det nya taket.
  Stackars de boende i Gåshaga som skall tvingas se på detta.
  Man undrar hur länge villa Söderås skall göra lidingöborna upprörda.
  Det tycks bara fortsätta med en det ena, en det andra …

  1. Hej
   Smaken är som sagt olika. Det är möjligt att färgen kan uppfattas som lila i något visst solsken men takpannorna är rödbruna. Kopparen är sk förpatinerad koppar. Det är en kemisk process där man ärgar kopparen så att den ser ut som ärgad koppar vid montering. Den kommer att tonas ner med tiden och se mer ut som grannvillan Villa Kullen som kommunen renoverade själva 2009. Vi var ålagda av Lidingö Stad att använda oss av denna typ av koppar för att få bygglov. Den menar att den passar byggnaden bättre. Naturhistoriska Riksmuseet och Hotell Esplanad på Strandvägen har liknande tak med snarlik koppar. Tråkigt att du inte gillar den.

 2. Man häpnar ! Efter förra artikeln som jag kommenterat enligt nedan har ingen brytt sej ! Kommunens byråkrati har fortsatt att blockeras av Tommy Lindström. Han var aldrig Rikspolischef utan Rikskriminalchef som fick sparken och sedan ägnade sig åt att förhandla bl.a. med Ryska maffian !

  Jag skäms över att enteprenören gått i konkurs och att konkursförvaltaren tvingats agera.Nu är det bara att stoppa bygget tills tomten är återställd. Det enda som kan stärka Kommunens position är att man nu kör fram med grävskopor och lastbilar och återställer. Våra tjänstemän och politiker skall agera i Lidingöbornas enhälliga intresse men dom är bara rädda för att själva drabbas av kritik. Den risken är nästan obefintlig så den är de skyldiga att ta ! I annat fall måste de bytas ut !

  Anders Bergstedt •
  10 juni, 2019 kl. 14:36

  Maria ! Du skrämde nästan livet av mej och jag tog min cykel och åkte med utryckningsfart till Söderås. Huvudbyggnaden står kvar men stora ombyggnader pågår och på ett 15-tal firmabilar som står utanför kan man se vad som görs. Där borde kommunens Securitasvakt ha ståndpost och notera alla bilar och allt som rör sig, istället för att jaga Lidingöbor med parkeringsböter i våra centra. Det går inte ens att kika in utan att stå på en stege. Varför är det så totalt hemligt ? Naturligtvis för att ingen skall kunna kontrollera vad som händer- eftersom det är olagligt. Allting är kamerabevakat och låst och det finns kod och telefon.

  Jag pratade med en svensk byggjobbare som verkade seriös. Han hade inte en aning om konflikterna och att en tidigare enteprenör fått krav på 2,5 miljoner fastställt i domstol. Jättefegt av kommunen att låta en konkursförvaltare driva enteprenadärendet och ta kostnaderna för att sedan eventuellt haka på. Jag skäms !

  Trots att kritiken från Lidingöborna mot Lidingö kommun varit massiv har man istället för att vara offensiv backat steg för steg- precis som beträffande Iranska Ambassaden. Fastighetshajen Adam Backström sålde herrgården som ambassadörsbostad men med samma recept har man byggt och byggt och inhägnat med jättehögt “Kumlastängsel” innanför vilket också sedan ett 10-tal år står ett gigantiskt betongskelett.Backström stack från skulder och skatter men kommunen anade ändå ingenting och gjorde ingenting ! Varningsklockorna kunde inte bli högre än så !

  Nu måste kommunen agera och köra till Söderås med grävskopor och lastbilar och återställa marken. Pågående byggen måste stoppas tills alla skulder, viten och avgifter är betalda och byggena överensstämmer med bygglovet. Lidingö måste våga ta risken att bli stämda för då blir det även i det fallet Johan Lundberg som blir förlorare. Det är slående hur lika järnportar, skyltar och staket liknar varandra i Söderås och Iranska. “Snabbe Tommy” lyckades ju i 4 år driva med kommunen men nu måste det bli stopp. Agera och koppla på alla myndigheter ! Jag uppmanar Lidingöborna att via foton och vittnesuppgifter samla glödande kol åt kommunen !

  1. Hej
   Jag bemöter dina synpunkter i din kommentar i löpande ordning.
   En av entreprenörer har gått i konkurs. Det är en affärsrättslig tvist som pågår. Vem som helst kan drabbas av detta om man inte är nöjd med sin hantverkare.
   Vi håller på att färdigställa renoveringen av huset och gör om trädgården. Vi vill bli klara och har därför ett stort antal entrepenörer som arbetar hos oss just nu. En del bilar tillhör dock badgäster och andra besökare till området.
   Man får inte komma in på en byggarbetsplats enligt de säkerhetsregler som finns idag. Det är riktigt att vi förlorade i första instansen mot konkursförvaltaren av entreprenören även om beloppet inte riktigt stämmer. Ärendet har dock erhållit prövningstillstånd till hovrätten. Jag är dessutom osäker på hur staden skulle kunna dra nytta av entreprenörens konkursförvaltares eventuella framgång i Hovrätten.
   Staden har agerat och vi har en pågående tvist med dem angående trädgården.
   Våra staket är tillfälliga byggnadsstaket som vi är ålagda att ha av säkerhetsskäl. Detsamma gäller lås på grindar. Det är samma på alla korrekta byggarbetsplatser.
   Vi tycker tujor ser trevligare ut än ett vanligt byggplank.
   Vi återställer nu marknivåerna som staden vill ha dem trots att vår tvist med dem är långtifrån avgjord och vi har goda chanser att få rätt.
   Eventuella skulder är inte fastställda ännu eftersom den tidigare nämnda affärsrättsliga tvist ännu inte är avgjord.
   Länsstyrelsen har ogiltigförklarat stadens viten.
   Alla avgifter är mig veterligen betalda.
   Bygget överensstämmer med bygglovet. Jag beklagar din oro och dina negativa intryck och ber dig kontakt mig om du vill. Min email finns på på vår webbsida.

 3. Har förvånats över de olika flaggor som använts på den stora stången, t.ex. EU-flagga och USA-flagga. Sådant leder ju lätt till spekulationer om ägarnas hemvist och om avsikterna med detta.

  1. Hej
   Vi har flaggat amerikanskt under en period för att vi hade intensiva amerikanska relationer då. Nu flaggar vi EU flaggan permanent förutom på svenska flaggdagar då vi flaggar svenskt. Vi har sjutton nationaliteter anställda i vårt företag så vi försöker vara lite internationella. Ägaren är svensk men bor utomlands sedan många år.

 4. Till Herr Berg och fd Rikskrim Lindström;
  Ni verkar då ha svar på allt; men att ni skäms att ni huggit ner massor av träd som inte ens var på er tomt.
  Att ni inte skäms!
  ”Trodde de var på er tomt”?
  Det var den sämsta ursäkt jag hört. I en rättegång spelar tro ingen roll.
  Skäms och hoppas ni får ert straff av svensk domstol.

 5. Hej Gunvor,
  Ursäkta ett väldigt sent svar men jag har inte sett din kommentar förrän nu. Trädfällningen var före min tid. Det är om möjligt en ännu sämre ursäkt…Jag har dock blivit informerad att det var ett misstag. De ansvariga skäms naturligtvis.

 6. Rickard Berg !
  Kan du förklara vilken avsikt Johan Lundberg hade med Söderås ? Varför hemlighöll han sin ägarroll i flera år samtidigt som f.d. Rikskriminalchefen Tommy Lindström som fått sparken var talesman ? Vad är avsikten med Söderås nu ?

  Då Tommy Lindström engagerades i Söderås hade han väckt uppmärksamhet genom att hjälpa stenrika personer som drabbats av inbrott köpa tillbaka godset från Maffian. Då passade Lindström bra eftersom Lundberg hade global affärsverksamhet. Den var kraftigt förankrad i Ryssland och numera också i England och Kina. Samtidigt var det oroväckande att Ryssland förstärkte sin förankring på Lidingö. Nu är Tommy Lindström högaktuell som rådgivare i miljöskandalen Think Pink där kändisägarna just omhäktats.

  Naturligtvis väckte hemlighetsmakeriet stark oro på Lidingö. Skulle Söderås bli ett nytt ”Iranska”? Gamla, stora, värdefulla träd avverkades olovligt. Tomten planerades om och insynsskyddades genom staket och häckar. En gigantisk lyxombyggnad där man kraftigt avvek från tillstånd påbörjades.

  Nu verkade planerna och avsikten spåra ur ordentligt. Det blev allt större konflikt med kommunen och en entreprenör som inte fick betalt gick i konkurs och VSQ dömdes att betala 2,5 miljoner. Har detta betalts ?

  Desperationen tilltog uppenbarligen då man blev tvungna att gå ut med försäljning av obligationer för 400 miljoner med en utlovad årsvinst på 7,7 procent. Hur mycket har man fått in på obligationerna ?

  Då lån på c:a 270 miljoner förföll till betalning tvingades man begära uppskov med räntebetalningarna. Man hänvisade till att Coronasituationen medfört att utländska intressenter inte kunde genomföra
  resor och kontakter. Hur har det gått med uppskovet med räntebetalningar ? Vilka intressenter var det och finns det några kvar ? Finns det några svenska intressenter som är intresserade och kapabla att betala ? Är inte Söderås belånat över skorstenen ?

  Det är nästan omöjligt att se en logik i denna Lidingöskandal som i 10 år varit en stor sorg för alla Lidingöbor. Kommunens hantering har varit i stort sett verkningslös och det har öppnat möjligheten till flera byggskandaler.

 7. Kanonfint hus tycker jag. Detta måste vara det mest beklämmande exemplet på den svenska avundsjukan jag läst om på flera decennium.

  1. Tänkte likadant. Verkar vara en väldig härva med en rejäl krasch i kommunikationen mellan kommunen och ägarna. Hoppas att det löser sig och att de som gnäller över småsaker som färg på tak och sånt skit lär sig att titta åt ett annat håll. För deras egen skull.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *