Villa Söderås: ”Ta bort artikeln”

Villa Söderås fotograferad i juli 2019. Läsarbild.
Lidingö1 augusti 2019 kl 08.109

Lidingö Nyheters artikel för en vecka sedan om historiken kring Villa Söderås renoveringsarbeten sedan 2013 har upprört företrädare för ägarna. I ett mail kräver de att Lidingö Nyheter tar bort artikeln (tillfälligt) och ändrar den, annars kommer man att vidta rättsliga åtgärder.

Syftet med Lidingö Nyheters artikel var att klargöra vad som har hänt och vad som händer. Artikeln är en tillbakablick över de stora renoveringsarbeten som pågått och pågår. Lidingöborna är mycket förundrade och förbryllade över vad som händer på Villa Söderås och därför var det angeläget att publicera artikeln.

Vi anser inte att artikeln innehåller några direkta sakfel. Det är en beskrivning av vad som skrivits om Villa Söderås de senaste åren.

Ägarna är upprörda över att de aldrig fick komma till tals innan artikeln publicerades och upplever att den ger ett negativt intryck. Det intrycket kommer dock inte att försvinna om man tar bort artikeln, i stället skulle artikeln stå oemotsagd och risken finns att ryktesspridning och misstolkningar fortsätter på sociala medier.

Att censurera vad Lidingö Nyheter skriver uppfattar vi som en inskränkning i pressfriheten. Ägarna menar att artikeln skulle tas bort, ändras och därefter läggas in igen i en redigerad version. Lidingö Nyheter har hänvisat till att det står dem fritt att använda kommentatorsfältet som är kopplat till artikeln, men det ville de inte.

Lidingö Nyheter väljer istället att ägarna får komma till tals genom ett genmäle. Det ger läsarna ny information och ägarna upprättelse. Vi välkomnar detta. Ägarna har också lovat att ställa upp på en intervju efter sommaren och klarlägga mer om deras framtidsplaner.

Andreas Lindberg
Ansvarig utgivare

Så här skriver Rickard Berg, som företräder ägarna:

”Följande felaktigheter samt behov av klargörande föreligger i artikeln:

1) Den "mintgröna" plåten är just den förpatinerade kopparn som Lidingö Stad sett innan bygglov meddelades. Det ter sig svårsmält varför Lidingö stad inleder tillsyn av sitt eget beslut. Planbyggnadskontoret säger att förvisso har de verkligen gjort färgen till tillsynsärende men de är de tvungna till om privatpersoner anmäler. Planbyggnadskontoret får gärna komma hit och titta på kopparen och materialprover etc. Vi kommer då att förklara att det är den förpatinerade kopparen som ni krävde för att ge oss bygglov och vars materialprov ni har sett före montering. Tillsynsärende innebär med andra ord inte att det finns en juridisk värdering i ärendet.

Brunglaserade takpannor har tillverkats åtminstone sedan 1600 talet. Kombinationen av patinerad koppar och brunglaserade takpannor var som populärast under nationalromantiken. Se tex Naturhistoriska Riksmuseet från 1916 och Hotell Esplanad på Strandvägen från tidigt 1900 tal samt Lidingö Stads egenhändigt renoverade Villa Kullen från 1894 nästgårds längs vattnet. Villa Söderås byggdes 1912. Vi har sannolikt samma leverantör som ovan nämnda då det endast finns två leverantörer av denna typ av förpatinerad koppar. Under nationalromantiken använde man koppar som sedan ärgade. Vår koppar är en mellanprodukt som är delvis ärgad i förväg och kommer att tonas ned med tiden. Allt koppararbete och detaljer är handgjort. Metallen levererades i stora rullar som bearbetades på plats. Lidingö Stad krävde (mot vår vilja) att den västra utbyggnaden skulle ha grönt falsad kopparplåt istället för brunglaserade takpannor som resten av huset. Det är en avsiktsförklaring som många kommuner anger. Anledningen är att man vill ha ursprungshuset arkitektoniskt orört. Vårt tidigare orangea lerpannetak var populärt på 70 talet då Villa Söderås renoverades förra gången. Miljö och Stadsbyggnadsnämnden skriver i sitt positiva bygglovsbeslut från 29 juli 2016 att ”planerad åtgärd är bättre anpassad till byggnadens tillkomsttid och kulturhistoriska värde”.

2) Villa Söderås drevs förvisso som hotell etc. men de sista åren före ägarbytet var förlusterna stora. Den nye ägaren var också tvungen att förändra verksamheten.

3) Främsta anledningen till att allmänheten inte ”plötsligt” inte hade tillträde var att hotellet etc. var stängt. Det blev i samma veva dessutom en byggarbetsplats med myndigheters krav på stängsel och avskärmning av säkerhetsskäl. Det är också viktigt att ha i åtanke att Villa Söderås är en privat egendom och rörelse till skillnad från t ex Elfviks gård.

4) Det noteras att "vallarna" utgör slänter som i och med åtgärden blivit brantare. Någon "vall" om 3m finns inte. Lidingö stads egna mätningar visar dryga två meter på enstaka positioner. Märk väl att marken på Söderåsen 1 justerats i enlighet med Lidingö stads önskan trots att så troligen inte behövts, som en vänlig gest från fastighetsägaren. Detta syns också på artikelns bilder. Frågan är trots det fortfarande inte avgjord genom rättsligprövning.

5) Det framstår vilseledande i artikeln att VSQ försökt bygga ut Villa Söderås. Tillbyggnadsärendet gällde den nyare hotellbyggnaden och handlade om att utnyttja en outnyttjad byggrätt på fastigheten, som alltjämt är outnyttjad. Vi drog tillbaka vår bygglovsansökan. Vi har emellertid ersatt en sliten fyrkantig 70 tals utbyggnad av huvudhuset med en tillbyggnad mer i husets anda (västra sidan).

6) Det noteras att muren på den bild som visas i artikeln är dryga 2m hög och inte 1,5m.

7) Såväl Lidingö stads beslut om sanktionsavgift som rättelseföreläggande har ogillats av Länsstyrelsen. Noteringen om rättelseföreläggande har plockats bort av Lantmäteriet.

 8) Det noteras att Söderåsen 1 och Villa Söderåsen inte anges som kulturhistoriskt värdefulla i varken tidskriften "Lidingö, kulturhistorisk miljö, 1990" eller i Riksantikvarieämbetets utredningar. Istället är Söderåsen 1 i den sistnämnda undantagen. Det hindrar oss emellertid inte från att vilja återställa och bevara fastigheten så gott det går. Det är fö inte vi som byggt den stora nya hotelldelen bakom villan.

9) VSQ Property AB har ägt Villa Söderås sedan köpet. Samma organisationsnummer genomgående. Det är inget konstigt att byta namn på ett ägarbolag av olika skäl. Att fusionera på det beskrivna sättet är vedertagen praxis för denna typ av fastighetstransaktioner.”


Villa Söderås i bilder

Få nyheter ger så mycket respons som när Lidingö Nyheter skriver om Villa Söderås. Ämnet verkar engagera Lidingöborna mycket. Vi får ständigt in mejl med frågor och bilder från Villa Söderås. Här är ett litet urval från de senaste sex åren.

Villa Söderås i april 2013, som många Lidingöbor minns det vackra huset. Läsarbild.
Juli 2014. De omdiskuterade vallarna och en tuja-häck har planterats. Läsarbild.
Mar 2017. Tuja-häcken har blivit dubbel, så att vallen nu skyms. Läsarbild.
Juli 2018. Den dubbla häcken är kvar. Renovering pågår inne på fastigheten, många undrar vad som sker. Läsarbild.
Villa Söderås 23 juli 2019, den nya förpatinerade mintgröna plåten och det glaserade takteglet nu på plats. Läsarbild.
23 juli 2019. Läsarbild.
23 juli 2019. Allmänheten äger ej tillträde. Läsarbild.

Kommentarer

 1. Vad är det ägarna vill dölja? Att censurera media inbringar inte något förtroende precis.

  1. Hej
   Vi har inget att dölja. God publicistisk sed tarvar dock att vi som blir kritiserade har möjlighet att bemöta anklagelserna innan artikeln publiceras. Det är självsanerande regler som pressens frihet bland annat bygger på. Vi har inte censurerat något. Vi blir åsamkade oförtjänta skador med en inkorrekt artikel. Vi har bett om att våra justeringar av felaktigheter tas hänsyn till på samma sätt som om vi hade blivit tillfrågade från början. Det kan ta tid och vi ville lyfta artikeln från sidan medan de skrev om den med vår input.

 2. Om man jämför ursprungsbilden från 2013 med foton från 2014 till 2019 kan man helt bortse från företrädaren Rickard Bosson-Bergs försvarsskrift. Det är en häpnadsväckande manipulering som fått fortgå under dessa år utan att Kommunen åstadkommit någonting. Försök att komma överens har istället lett till ytterligare manipulering.

  Hela denna cirkus är en skam som våra politiker,tjänstemän och jurister är fullständigt ansvariga för. Trots det kan uppenbarligen inte ansvar utkrävas av någon. Nu har jag nog stöd av hela Lidingö då jag kräver att alla byggnationer skall stoppas och felaktigheter rivas, tomten återställas och viten betalas innan man kan fortsätta att färdigställa. Till att börja med vill vi se kommunen agera med grävskopor och lastbilar. Hoten från ägarna om rättsliga åtgärder är fullständigt patetiskt och den risken kan Kommunen ta utan ängslan !

  1. Hej
   Smaken är som sagt olika. På 1970 talet renoverades Villa Söderås enligt dåtidens anda. 2013 var huset nedgånget och med en 1970 tals karaktär. 1980 talet byggdes bakomliggande hotelldel. Nu renoverar vi enligt stadens bygglov och mer till originalutseende än tidigare. Ursprungsbilden från 1912 kommer vi inte att kunna återskapa. Muren är borta och vi har ej strandtomt längre. Allt som byggs idag är enligt kommunens bygglov. Det som finns kvar att tvista om är som sagt delar av marklovet. Vi har dock gått händelserna i förväg och går staden till mötes trots att rättsprocessen inte är avgjord ännu.

 3. Tålamod är ordet !
  Den förpatinerade kopparen är blott en mellanprodukt som används för att snabbare få en ärgad koppar. I fabrik skapas den koppar-kopparsulfat-kopparklorid-blandning som annars tar flera decennier att uppnå (med oren koppar av äldre tillverkningsmodell). Med den förpatinerade kopparen uppstår jämvikt mellan miljön och kopparen inom 3-5 år. Färgen kommer mattas av och få liv när nederbörd och årstid får verka. Det kommer bli ståtligt och ge Lidingöborna något att vara stolta över !
  Man borde tacka den som lägger miljonbelopp på att snabba upp ärgningsprocessen istället för att sätta upp obehandlad koppar.

  1. Hej
   Jag behöver lite mer information för att kunna svara på frågan. Ledningen för vad? VSQ Property AB äger endast fastigheten.

 4. Naturligtvis ska inte artikeln tas bort! Det vore lika med presscensur. Lidingöbor vill gärna gå kunna gå tillbaka och läsa ”hela historiken” om Villa Söderås. På lidingosidan.se finns inte mindre än 30 artiklar för den intresserade vid sökning på Villa Söderås. Skulle även dessa tas bort kanske?

  1. Hej Karin
   Det som har skrivits förut kan jag inte uttala mig om på ett adekvat sätt. Är de felaktiga så borde man ha besvärat sig redan då. Det är ju inte speciellt trevligt om gamla felaktiga artiklar ligger kvar på nätet. Lidingö Nyheter skrev nyligen en artikel utan att vi fick chansen att bemöta de ganska vinklade påståendena före publicering. Det bryter mot god publicistisk sed dvs medias egna självsanerande reglerna som pressfriheten bl. a. vilar på. Vem som helst kan drabbas. Kritiska artiklar som bygger på felaktig grund åsamkar oförtjänt skada och därför finns dessa regler. Om vi hade fått chansen till ett bemötande före publicering hade vi kunnat visa att de påståenden som skrivits var fel. Nu fick vi förvisso in vårt genmäle senare vilket vi uppskattar. Vi bifogade skriftlig bevisning i samtliga fall. Dock fick den felaktiga artikeln stå emotsagd i över en vecka. Fortfarande är rubriken ett fabricerat citat vilket också bryter mot media branschens egna regler. Vi har bett om ändring utan gehör. Vad vi bad om var följande: ”Artikeln har tillkommit genom tveksam pressetik och brott mot god publicistisk sed och resultatet har blivit därefter. Vi ber er därför vänlig och bestämt att lyfta artikeln omedelbart tills den i sin helhet har justerats och fakta blir kontrollerad.”

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *