Vidareutveckla båtklustret i Kyrkviken

Debatt4 februari 2022 kl 12.104

Ett ”samråd” pågår om den inre delen av Kyrkviken, där Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår en ny detaljplan och bebyggelse för kvarteren Brädgården och Båtbyggaren på Lidingö. I kvarteret Båtbyggaren ligger idag båtföretaget Seacastle, som har ett varv och säljer båtar, samt Sjöboden Jollesport som har all utrustning du behöver till en båt – två driftiga företag med flera anställda som kompletterar varandra.

Som det nu är planerat kommer kvarteret Båtbyggaren att delas upp i två delar. Kvarteret Båtbyggaren är den vänstra delen av tomten där husen ligger upp till vägen. Den övre delen (se bilden - området markerat med vita streck) är nu planerat för för radhus och det nedre området för företagen SeaCastle och Sjöboden Jollesport.

Vi opponerar oss mot detta, då de två företagen på detta sätt inte ges utrymme att växa vidare, och än mer för att detta försvårar utvecklingen av ett livskraftigt båtkluster. (Se bilden.)

Lidingö Näringsliv vill att marken i hela kvarteret Båtbyggaren fortsatt ska vara klassat för näringsverksamhet med fokus på ett livskraftigt och levande båtkluster med båtar, båtbyggeri, båtvarv, båtshop och andra marina företag som kompletterar varandra – kort sagt ett område som ger fler arbetsplatser på ön och dessutom ligger i linje med Lidingös såväl historia av, som vision om ett rikt båtliv. Genom bryggor, sjöcafé och strandpromenad skulle Lidingöborna dessutom få en fin plats vid vattnet att komma till och trivas.

Gestaltning av kvarteren Brädgården och Båtbyggaren.

I förslaget till den nya planen som innebär en detaljplaneändring ser vi nu att hela kvarteret Brädgården (gamla Canada Bygg-tomten) som idag är klassat för verksamhet, nu blir klassat för bostäder och vi ifrågasätter inte detta, då det behövs mer bostäder på Lidingö och vi från näringslivets håll lägger oss inte i vilken typ av bostäder det ska vara.

Men vi vill att den politiska majoriteten samtidigt identifierar annan mark som näringslivet kan ta i anspråk för företagsverksamhet inom småindustri som kompensation för att hela kvarteret Brädgården blir bostäder. Behovet också av detta är stort!

Katarina Palmstierna
för Styrelsen i Lidingö Näringsliv

Kommentarer

  1. Om de två företagen behöver expandera skulle det kunna ske genom att kontorsytor m.m. flyttas ut på pontonbryggor och befintliga lokaler enbart används för varvsverksamhet m.m.

  2. ”Radhusdelen” verkar idag vara en båtuppläggningsplats. Denna skulle kunna flyttas till Lidingövallens område genom en mindre förlängning av detta mot Lidingö kyrka. Ev. skulle den upplagsplats som finns bakom maskinhallen i riktning mot kyrkan kunna tas i anspråk utan någon utvidgning.

  3. Naturligtvis måste det finnas möjligheter för bårfirmorna att expandera utan att behöva ut i vattnet. Det skulle verkligen förstöra strandmiljön. Bygg bara radhus så tillvaratar man marken bättre.

  4. Bra där! Det finns stort behov av liknande lokaler och verksamheter på ön! Tack Lidingö Näringsliv!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *