Vi ser fram emot en fortsatt dialog kring den ohållbara tvåårsregeln

Foto: Zachtleven fotografie Pixabay
Debatt9 januari 2024 kl 04.283

I november 2023 skrev vi ett debattinlägg om den ohållbara tvåårsregeln för nyanländas boende, se länk. I inlägget efterfrågade vi uppföljning av följande mål som finns i Lidingökoalitionens politiska program för mandatperioden 2023–2026: ”Målet med integrationsarbetet på Lidingö är att nyanlända så snart som möjligt ska kunna försörja sig själva och sina familjer”.

Vi skrev också att vi ser fram emot en diskussion inom de olika partigrupperna om en översyn av tvåårsregeln för boende då antalet flyktingar har minskat kraftigt de senaste åren och merparten av de flyktingar kommunen tar emot är kvotflyktingar.

Oppositionsrådet Daniel Larson (S) kommenterade att Socialdemokraterna vill att tvåårsregeln ska ersättas av en hantering som bl a i större utsträckning tar hänsyn till barnperspektivet och var i etableringsprocessen de berörda befinner sig.

Vi är nu ännu mer oroade kring hanteringen av tvåårsregeln.

Det finns belägg för att kommuner i vår närhet har ägnat sig åt så kallad social dumping genom att ”hjälpa” flyktingar att flytta till andra kommuner – som är betydligt sämre rustade vad gäller bostäder och arbete för nyanlända. Ett reportage i tidningen Dagens ETC den 28 dec 2023 återrapporterar från ett flyktingboende i en kommun nära Uppsala där förhållandena är fullständigt oacceptabla med bl a kalla lägenheter, mögel, skadedjur och toaletter som inte fungerar. Se länk:

Är det helt klarlagt att Lidingö stad inte har gått till väga på det sättet? Vi ställer frågan därför att vi menar att en politik av det slaget är kortsiktig, kontraproduktiv och inhuman.

Lidingö ska ta emot betydligt färre flyktingar 2024 än föregående år. Det behövs sålunda inte så många lägenheter som förut. Det är möjligt också av det skälet att slopa ”tvåårsregeln” till förmån för ett mer flexibelt och humant förhållningssätt. De som nu kommer är så kallade kvotflyktingar, vilket innebär att de i många fall kommer med minnet av mycket dramatiska och påfrestande upplevelser.

Vi vänder oss denna gång till vart och ett av öns nio politiska partier och gör det genom mejl till respektive gruppledare och genom publicering på Lidingö Nyheter. Vi efterfrågar därmed en diskussion inom de olika partigrupperna om en översyn av tvåårsregeln.

Vi ser också fram emot en fortsatt lärande och konstruktiv dialog kring integrationen på Lidingö, där enligt vår uppfattning samarbete mellan olika aktörer är en nyckelfaktor för en lyckad integration.

Rune Forsbeck, Calle Svensson och Marita Önneby Eliasson, medlemmar i Ansgarskyrkan, Lidingö
Liv Giertz och Maria Widås, diakon resp. diakoniassistent i Lidingö församling
Marianne Gattberg, Louise Jorsell,  Inger Pålsson, Emma Rönström, Inger Ågren och Emil Dalén, aktiva i Vänverksamheten Lidingö
Styrelsen för Rädda Barnens lokalförening, Lidingö
Eva Rundgren Forsberg, Lidingö Rödakorskrets

Kommentarer

  1. Jag instämmer helt i det som skrivs i debattartikeln. Vid kommunfullmäktiges senaste möte (december 2023) debatterades också 2-årsregeln. Från Vänsterpartiet anser vi att denna snäva tolkning måste omprövas. I praktiken blir det ett integrationssabbotage att agera som Lidingö stad gör. Det värmer verkligen att ideella krafter på Lidingö tar ett så stort medmänskligt ansvar. På sikt hoppas jag fler kommer till eran kloka insikt. Allt väl och fortsätt göra det fantastiska arbete ni gör!

    /Jonas Lundgren (V)
    Gruppledare i kommunfullmäktige
    Ledamot i kommunstyrelsen

  2. Lite oväntat att bara ett politiskt parti tyckt det vara värt att kommentera inlägget. Har resp gruppledare hört av sig på annat sätt än på Lidingö Nyheter vore det intressant att få del av vad de framfört.

  3. KD har svarat, snabbt, och meddelat att de inte finner någon anledning att ändra 2-årsregeln från 2017.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *