Vad ansåg våra medborgare om Lidingö Centrum/Torsvik i samråd?

Debatt22 oktober 2019 kl 06.053

Under en vårmånad 2013 fick Lidingöborna yttra sig över planprogrammets fem framtidsbilder för Lidingö Centrum, i vilka nybebyggelsen varierade mellan 1.300 och 2.800 lägenheter. En spridd villfarelse är att en dominerande majoritet ville bygga så litet som möjligt. Men medborgaropinionen var inte så ensidig som alla nu tror. Så här yttrade sig 1 698 medborgare: 

Positiva till alla fem framtidsbilderna var drygt en fjärdedel (435) fördelade så att ett viktat genomsnitt*) skulle leda till lite drygt 2033 lägenheter.   

Över hälften eller 56% ville ha ett nedbantat förslag utan att i svar berätta hur mycket. För att få en uppfattning utan att överskatta antalet antar vi att ingen av dessa ville ha fler än 900 lägenheter. Sedan räknar vi med lika fördelning av antal svar för varje hundratal från 900 ned till 100. Då blir resultatet ett medelvärdet för dem som ville ha ett nedbantat Centrum: 500 nya lägenheter.

Mindre än en femtedel (314 stycken, 18 %) avstyrkte alla utbyggnadsförslag. Denna röstandel är mycket lägre än andelen som var positiva till någon av de fem framtidsbilderna. 

Om vi nu viktar ihop de tre kategorierna till ett samlat medelvärde blir slutresultatet 800 lägenheter att fördela mellan Centrum och Torsvik. Så uttryckte sig intresserade medborgare i medborgarsamrådet 2013 och inte alls att ”bygga så litet som möjligt”. 

Föreställningen om ”bygga så lite som möjligt” har tillkommit efter att Lidingö Stadsbyggnadskontor utvecklat planprogrammet 2014. I det planeras för bostäder i Centrum/Torsvik i en omfattning, som ligger strax över men nära denna uppskattning. 

Av oklara skäl, kanske för att alls få till styret ihop med Lidingöpartiet, vilseleds nu allmänheten om lidingöbornas önskemål.

*) Beräkning: Av dessa ville 227 stycken att man byggde ut enligt framtidsbild 4 eller 5, dvs med 2.800 lägenheter. 75 stycken ville att man byggde 2.000 lägenheter (alternativen 2 och 3) och ungefär lika många, 76 stycken ville bygga enligt framtidsbild 1, dvs. 1.300 lägenheter. Viktat medelvärde 2033.

För Lidingö Vänner
Anders Ulfvarson

Kommentarer

  1. Som jag nämnt i annat sammanhang tycker jag att man skall ta den nämnda opinionsyttringen med en nypa salt. Vill man veta vad alla Lidingöbor tycker i en fråga bör man tillfråga ett slumpmässigt urval.

  2. Du har så rätt Patrik A Edgren. Den nuvarande politiska majoritetens myt om att lidingöborna ”vill bygga så lite som möjligt” bör vi också ta med salt. flera nypor. Man bör ha betydligt mer på fötterna när man radikalt ändrar inriktningen med avsevärt färre bostäder och proportionsvis större handelsytor i förhållande till det planprogram 2014, som man nu häpnadsväckande formellt hänvisar till i fortsatt planering. Vår poäng i Lidingö Vänner är således att majoriteten försummar att informera och återkoppla till medborgarna. Man talar om medborgardialog men det är tomt prat, har det visat sig. Självklart kommer man att följa lagen, men den ställer lägre krav än vad kommunalråden har utlovat. Nästa ”medborgardialog” lär bli 9 december. Det ska bli intressant att se vilket utrymme för påverkan som finns då. Vi får hoppas att lidingöbor kommer mangrant till medborgardialogen och ställer de rätta frågorna.

  3. Min minnesbild är att denna enkät undersökning och dess svarshantering innehöll ett antal brister och felaktigheter. Om jag minns rätt hade tex ett flertal personer lämnat negativa svar till Centrumutbyggnaden vilka inte fanns med i de officiellt redovisade svaren.
    Även om vi bortser från dessa ”tillkortakommanden” har jag svårt att utifrån de redovisade siffrorna komma fram till en annan slutsats än att Lidingöborna vid detta tillfälle ville bygga klart mindre än vad politikerna föreslog i de fem CentrumTorsvik förslagen 2013. Siffrorna visar att 75% av medborgarna i undersökningen ville bygga radikalt mindre än vad politikerna föreslog. Detta var ett tydligt budskap o jag förstår inte hur man kan tolka svaren på annat sätt. Politikerna var helt enkelt i otakt med medborgarna vid denna tidpunkt avseende byggpolitiken på Lidingö. Medborgarna ville inte bygga en variant av ”Täby Centrum” på Lidingö, man ville inte ha en stor byggarbetsplats med tung lastbils trafik i Centrum under 10-15 år. Man ville istället ha ett småskaligt, öppet och grönt Centrum dvs i linje med den byggpolitik som idag bedrivs av M och nuvarande majoritet.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *