Utveckling av Ekholmsnäsbacken gynnar barn och ungdom

Foto: Christina Berg
Debatt16 maj 2020 kl 06.416
Bara du som prenumererar får:
• Över 5000 artiklar i arkivet
• Alla reportage
• Alla tester (kräftor, semlor, restauranger)
• Bildrebusjakten 1 gång/månad
• Dryckesguiden 1 gång/månad
• Bopriser 1 gång/månad
• Nyhetsbrev 1 gång/månad
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
Läs denna artikel gratis!
... och du får 5000 andra artiklar också!
Prenumerera från
29 kr/månad
Första månaden gratis!
Ingen bidningstid
Klicka här
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
En månad i taget
29 kr/månad
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
Årsprenumeration
295 kr/år
(24:50/månad)
(Ord pris 345 kr/år)
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
En dag
49 kr/dag
Engångsbetalning (kort eller Swish)
Har du redan ett konto?
Gustaf Martin-Löf
Ordförande Lidingö Slalomklubb
Sten Berggren
medlem i ledningsgruppen för Lidingö Freeskiers som är en del av Friluftsfrämjandet


Kommentarer

 1. Återigen gläds man över dessa skickliga entreprenörer som ger ungdomar möjlighet till bra aktiviteter! Lidingö stad borde underlätta för dem!

  1. Tack för ditt stöd Bengt! Både jag, Lidingö Slalomklubb och Freeskiers behöver allt stöd vi kan få! Så trist att läsa om hur negativt vissa politiker inom Lidingö Stad ställer sig till detta. Visar på vilket intresse, eller ickeintresse, man egentligen har för våra ungdomar och barns möjligheter att idrotta.

 2. Bevara strandskyddet för allmänheten och för den biologiska mångfalden!
  Inom Socialdemokraterna är vi mycket positiva till att ungdomar får möjlighet att idrotta. Vi är också positiva till att allmänheten ska ha tillgång till öns stränder och att bevara biologisk mångfald. Vi är övertygade om att det med lite god vilja går att bereda plats för verksamheten inom Lidingö Slalomklubb och Lidingö Freeskiers, som huvudsakligen sker vintertid, utan att ta strandskyddat område i anspråk.
  Det finns många skäl till att inte bevilja strandskyddsdispens, vilket framgår av såväl kommunekologens och miljöchefens tjänsteskrivelse som brev från Naturskyddsföreneningen, Lidingö Ornitologiska Förening, Hembygdsföreningen och Killinge villaägareförening:
  För det första skulle det strida mot lagen. För att bevilja dispens måste det finnas minst ett särskilt skäl. Särskilda skäl kan endast vara:
  – att verksamheten inte strider mot syftet med strandskyddet
  Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningar för allmänhetens tillgång till
  strandområden och att långsiktigt bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och
  djurlivet.
  – att området redan är taget i anspråk. Området är inte ianspråktaget.
  ”Utifrån strandskyddssynpunkt skiljer sig inte de olika förslagen från varandra på något
  avgörande sätt och bedömningen blir den samma av båda förslagen, enligt kontoret. En mindre
  del av ytan nedanför skidbacken, utanför arrendeområdet för skidverksamhet, är grusad och
  sönderkörd och kan därför ge intryck av att vara ianspråktagen. Eftersom åverkan på denna yta
  har gjorts utan tillstånd så får detta inte användas som ett särskilt skäl. Det är endast lagligt
  ianspråktagande av en yta som får användas som särskilt skäl enligt Miljöbalken. För merparten
  av ytan i förslaget, i den komplettering som inkom 2020-05-07, saknas särskilt skäl och även
  detta förslag strider mot strandskyddets båda syften, därför bedömer kontoret att ansökan om
  dispens ska avslås för alla tre förslagen.”
  – att verksamheten kräver tillgång till strand t ex båthamn Golfverksamhet kräver inte tillgång till
  strand.

  För det andra finns i det föreslagna området en av allmänheten mycket uppskattad strandpromenad som väl uppfyller syftet med strandskyddet. I och med att Ekholmsnäs drivingrange tilläts utvidgas i strandskyddat område för några år sedan så försvann en väg mellan den tidigare drivingrangen och vattnet. En väg som utnyttjades frekvent för både motion, promenader och naturupplevelser. Som ersättning för denna anlades för ett och ett halvt år sedan en spång och en smal promenadstig i området mellan den nya drivingrangen och Kyrkviken. Dessa investeringar skulle vara förgäves om Ekholmsnäs Golf fick dispens.

  För det tredje har området värdefulla naturvärden av vikt för bevarande av växt- och djurliv. Delar av det ansökta området har i den övergripande naturvärdesinventering som genomfördes på Lidingö 2013 bedömts ha påtagliga naturvärden. Det rör dels den fågelrika våtmarksremsan ner mot Kyrkviken men även en lundartad ädellövsstrandskog som berörs i nordvästra delen av området. Ytan mellan drivingrangen och våtmarken vid Kyrkvikens strand har stor betydelse för fågellivet både som buffertzon mot det viktiga häckningsområdet närmast vattnet och som födosöksområde och även som rastplats för flyttande fåglar under vår och höst. Bland annat utnyttjas ytan av de ovanliga arterna ringtrast och rödstrupig piplärka. ”Det finns ett närliggande exempel. Vid Trimergården längre in i Kyrkviken försvann för ett antal år sedan en liknande buffert, vilket tydligt visar att förlust av en buffertzon utanför häckningsområdet kan leda till drastisk minskning av fågelhäckningar i strandszonen. Det är mycket sannolikt att en förlust av buffert även här skulle inverka mycket negativt på fågellivet.” berättar Lidingö ornitologiska förening.

  Lidingös föreningar för natur, miljö och hållbar utveckling (Naturskyddsföreningen och Lidingö ornitologiska förening) säger ”Vi vill motsätta oss beslutsförslaget och påminna om samtliga partiers vallöften om att bevara Lidingös unika naturvärden. Det aktuella strandskyddade området i Ekholmsnäs utgör en viktig symbol för de grönområden som ger Lidingö sin särprägel, som förser lidingöborna med unika naturupplevelser, och som samtliga partier har givit löfte om att skydda. Området har stora naturvärden som riskerar att gå förlorade om strandskyddet upphävs. I strandzonen finns ett mycket rikt fågelliv med bland annat häckande kärrsångare.”

  Jag instämmer i vad som framförts av Marianne Råberg ordf i Lidingö Hembygdsförenings arbetsgrupp för Natur och Kultur i Lidingö, Isak Isaksson ordf i Naturskyddsföreningen och Peter Lundberg ordf i Lidingö Ornitologiska Förening samt Alf Lundberg ordförande för Killinge Gåshaga Villaförening.

 3. Hej Malin,

  Några kommentarer:
  Socialdemokraterna är alltså positiva till möjligheten för ungdomar och barn att idrotta så länge de inte tar något utrymme i anspråk. Hoppas du förstår att det uppfattas som aningens provocerade bland oss föreningar (Lidingö Slalomklubb, Freeskiers, Ekholmsnäs GK) som sliter för att få till bättre förutsättningar för våra ungdomar.

  Du skriver att du är övertygad om att det med ”lite god vilja” går att bereda plats på annan yta. Jag skulle gärna vilja veta vilken yta du tänkt dig då. Eftersom du arbetar inom politiken på Lidingö Stad så vet du att vi diskuterat olika alternativ under snart 5 år så av den anledningen är jag väldigt nyfiken på vilken yta du nu anser vara mer lämplig.

  Den så uppskattad strandpromenaden du tar upp kom till som ett initiativ från golfen. Vi började redan 2003 klippa en stig så att allmänheten lättare skulle kunna ta sig genom området. Innan dess plöjdes hela ytan två gånger om året av den dåvarande arrendatorn till Elfviks Gård. Tillgänglighet var då inte i närheten av vad den är idag. Att vinkla det som om vi vill försämra allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen är därför helt felaktig. Om du hade satt dig in i förslaget skulle du se att befintlig spång/stig kommer finnas kvar med god marginal och vi föreslår en förlängning av den träbro/spång som finns i området som vi tycker är ett mycket bra initiativ från Lidingö Stad.

  Önskar dig en trevlig helg!

  Johan Mihkelson Ringqvist
  Ekholmsnäs Golf Lidingö

 4. En korrektion av sakfel utan att ge sig in i debatten om strandskyddet: Innan golfverksamheten kom igång i Ekholmsnäs var det hästbete i området och en grusad väg säkrade genomfart för promenerande, cyklister och andra. Möjligtvis sviker mig mitt minne, men någon öppen växtodling med plöjning, som man gör på sin höjd en gång per år, har inte förekommit under de drygt 45 år jag har besökt området.
  Peter Lundberg, ordförande i Lidingö Ornitologiska Förening tillika agronom

  1. Hej Peter,
   Den grusade vägen du tar upp som kopplar ihop Ekholmsnäsvägen med stigen förbi lifthuset byggdes och sköttes av Ingmar Westman som drev skidbacken innan jag, tillsammans med Friluftsfrämjandet och Slalomklubben tog över driften 2002/03. Den vägen var ingen allmän väg men Ingmar höll den öppen för allmänheten på samma vis som vi nu håller den nya vägen öppen över parkeringen bort mot lifthuset vidare in mot Kyrkviken.

   Det plöjdes på ängen under ett antal år. Ytan (ängen) ingick i Elfviks Gårds skötselområde och Björn Svennesjö som var den dåvarande arrendatorn till Elfviks Gård hade uppdraget. Sen kan du ha rätt i att det plöjs vid ett tillfälle per år. Det var väl att ytan klipptes vid 2-3 gånger som gjorde att man upplevde att den sköttes. På den tiden gick det alltså bra att klippa och sköta ytan, något som verkar helt omöjligt att få till såhär 20 år senare.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *