Utredning om framtidens äldreomsorg presenterad

Stad & Politik15 oktober 2021 kl 05.12

Andelen äldre ökar, vi lever längre och har aktiva liv högre upp i åldrarna. Denna mycket positiva utveckling ställer nya krav på en väl fungerande omsorg och olika stödåtgärder. Nu presenteras en remissversion av utredningen som utgör starten på en resa mot framtidens boende för äldre och en utvecklad omsorg på Lidingö.

Det var vid senaste kommunstyrelsesammanträdet som remissversionen av utredningen ”Lidingös framtida omsorgs- och boendekedja” presenterades. Det är en i flera delar unik utredning genom att politiker från både majoritet och opposition, utöver expertisen från omsorgs- och socialförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen, deltagit i framtagandet. Ett viktigt underlag har också varit svaren på den enkät som skickats ut till 600 Lidingöbor.

Nu ska utredningen ut på remiss till det Kommunala pensionärsrådet, regionen som har sjukvårdsansvaret och Lidingö stads fastighetsbolag som äger flera av de fastigheter som är berörda.

– Genom en bred samsyn har vi bästa möjliga förutsättningar för det arbete som påbörjas med att skapa framtidens boende för äldre och en utvecklad omsorg. Vi är ense om att alla delar måste utvecklas som en helhet och att det måste ske i takt med forsknings- och teknikutvecklingen. Det går inte att se isolerat på utformningen av boende för äldre, utvecklingen av hemtjänsten eller anhörigstödet. Vi måste arbeta med helheten och sätta individens behov i centrum, säger Birgitta Sköld, ordförande i omsorgs- och socialnämnden (LP).

Läs mer här.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *