Tyck till om ny detaljplan för Rävviken och Bjälbo

Stad & Politik12 april 2023 kl 04.242

En ny detaljplan för Rävviken och Bjälbo har tagits fram för att reglera bebyggelsen på Elfvikslandets kulturhistoriskt viktiga miljö. Planförslaget är nu ute för granskning och du har möjlighet att tycka till.

Flygfoto över planområdet för Rävviken och Bjälbo.

På den nordöstra delen av Lidingö ligger Rävviken och Bjälbo. I dag finns områdesbestämmelser som omfattar bebyggelsen. De reglerar dock inte bebyggelsens storlek och utformning eller antalet fastigheter i området. Några fastigheter har till exempel styckats av sedan områdesbestämmelserna togs fram. Den nya detaljplanen ska se till att reglera detta för framtiden.

– Bevarandet av Elfvikslandets natur är viktig. Vi vill undvika ytterligare förtätning och även skydda det stora kulturhistoriska värdet som området har. Detta gör vi genom att nu införa skyddsbestämmelser, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Detaljplanens syfte är även att upphäva strandskyddet inom de områden där det finns särskilda skäl för det. Birgitta Sköld fortsätter:

– Ny- och ombyggnationer i området ska fortsättningsvis göras med hög gestaltningsambition, anpassas till områdets karaktär och utformas i enlighet med den historiska traditionen. Hänsyn ska även tas till innerskärgårdens villabyggnadstradition och bebbyggelsemönster med luftiga tomter.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

I samband med planläggningen har områdets vatten- och avloppsförsörjning utretts. Ledningar för dricks- och spillvatten kommer läggas i Bjälbovägen och Rävviksvägen vilket innebär att de fastigheter som saknar anslutning till kommunalt VA-nät kommer få det nu.

Staden vill ha dina åsikter. Läs mer på hemsidan.

Kommentarer

  1. Jag har läst detta i detalj och tycker det ör utmärkt. Det borde ha kommit till innan vissa hidösa byggnader kom till för 20 år sedan, men bättre sent än för sent eller aldrig. Min bedömning är att detta är rätt väg att gå, och detta borde vara stilbildande för hela Lidingö, och fler städer i Sverige. Det är beklämmande att se hur tomter styckas, trädgårdar nedmejas och vinstmaximerande förtätning med jättebyggnationer sker över hela tomtytan. Detaljplaner måste också, utöver detta förslag reglera att vegetation och i synnerhet äldre träd inte får avverkas. Tomtägare skall ej ha rätten att fara fram ett skadedjur – här skall lagen agera fågel och stoppa eländet.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *