Tyck till om Högsätra Kärnan

Stad & Politik8 juni 2022 kl 03.592

Nu är detaljplanen för Högsätra Kärnan, de centrala delarna i Högsätra, ute på samråd. Detaljplanen ställs ut 31 maj – 28 juni, med ett digitalt samrådsmöte den 15 juni. Som Lidingöbo är du välkommen med dina synpunkter.

Syftet med detaljplanen är att utveckla Högsätra Kärnan till en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare. Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga nya bostäder, ett Hälsans hus för vårdändamål och lokaler för service. I planen ingår även att ställa i ordning allmänna platser i form av gator och torg. Den ska också tillgodose stadens behov av nya gruppbostäder.

I förutsättningarna ligger att bebyggelsen i Högsätra ska präglas av småskalighet, grönska och högkvalitativ arkitektur i klassisk stil. Ambitionsnivån ska vara hög gällande gestaltning, utformning och materialval. Det nya områdets karaktär ska bryta av den befintliga bebyggelsens delvis storskaliga utformning. Området ska också bli grönare.

—Vi har eftersträvat småskalighet och grönska med en gestaltning som är förankrad i Lidingös historia. Området kommer för ett förnyat liv med både verksamheter och attraktiva bostäder, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Samråd 31 maj – 28 juni

Vi ställer nu ut förslaget till ny detaljplan för samråd mellan den 31 maj och 28 juni 2022. Planhandingarna visas under samrådstiden i Högsätrahuset och i stadshuset, de finns också digitalt, via länken nedan.

Under samrådsperioden får Lidingöbor och myndigheter tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga och det ska framgå vem som är avsändare.

Mer information på Lidingö stads hemsida.

Samrådsmöte 15 juni

Vi bjuder in till digitalt samrådsmöte onsdagen den 15 juni, klockan 18.00-19.30. På mötet kommer representanter från staden, byggherrar och arkitekter att presentera sina förslag och svara på frågor.

Anmäl dig i förväg till samrådsmötet, senast den 9 juni, via länken längre ned på sidan. Vi skickar en möteslänk till dig och du behöver ha Teams på din dator, telefon eller läsplatta för att kunna se och höra mötet.

Planförslaget i korthet

Högsätrahuset, före detta Lidingö sjukhus, kommer att rivas och ersättas med nya byggnader, i enlighet med de vinnande förslagen i genomförda markanvisningstävlingar. Cirka 130 lägenheter i flerbostadshus, inklusive gruppbostäder, planeras i områdets norra del, i den södra delen byggs ett trettiotal radhus. En ny byggnad om cirka 5 500 kvadratmeter, Hälsans hus, kommer att möta behovet av lokaler för vård och serviceändamål som till exempel apotek och café.

Vid bussvändslingan och Hälsans hus planeras ett nytt torg att anläggas, som ska ansluta till det bilfria stråket genom området. Söder om torget byggs en mindre lekpark och i väster ytterligare ett torg, i anslutning till en ny bred trappa.

Högsätravägen kommer att ligga kvar i nuvarande läge men breddas söderut med generösare gångbanor och cykelbana. Vägen blir fortsatt en bussgata, med hållplatser och vändslinga. Gång- och cykelbron över Läroverksvägen behålls och ska ansluta till ett bilfritt stråk genom området. Alla gator kommer präglas av grönska och lummighet och förgårdsmark kommer att finnas mellan fasader och gator.

Parkering för boende och anställda planeras i garage under mark, besöksparkering längs gatorna. Garagen placeras under flerbostadskvarter söder om Högsätravägen, under Hälsans hus samt under flerbostadshuset längs Lerbovägen. För radhusen planeras parkering på uppfarten till varje bostad.

Kommentarer

  1. Det finns en inbyggd källa till framtida konflikter i Kärnan Högsätra. I korsningen Mittenvägen och Hälsostråket skall två trafikflöden samsas om utrymmet. Det ena består av gång- och cykeltrafik det andra av bilar. Trafikflödet borde var som mest intensivt morgon och eftermiddag då boende skall till och från arbete respektive skola. Trafiken på Mittenvägen är bilburen. Hälsostråket bär fotgängare och cyklister, många i skolåldern. Även om Hälsostråket utformas som ett övergångsställe som ger gående företrädde kommer otåliga bilister behöva tränga sig igenom eftersom det är enda vägen in och ut.
    Det finns en relativt enkel lösning i anslutning till Kärnan. Fram till och söder om huskropparna som ingår i Högsätra vård- och omsorgsboende och Högsätra skola finns en väg som ansluter till Lerbovägen nere vid Willys och Dahlénhallen. Förläng den in till Radhusvägen. Denna gata/väg finns med i det ursprungliga planprogrammets del av kvarteret Kärnan.
    Med separat väg in till radhusområdet reserveras Hälsostråket för gång- och cykeltrafik lika uppskattad av alla oavsett boendeform, ålder och vid alla tider.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *