Tyck till om detaljplanen för Canada bygg-tomten

Vy över detaljplaneområdet.
Stad & Politik6 mars 2023 kl 04.201

Nu sker nästa milstolpe i arbetet med den nya detaljplanen för kvarteren Brädgården och Båtbyggaren vid Kyrkviken, där villor och radhus planeras. Förslaget har justerats efter det tidigare samrådet och ställs nu ut för granskning mellan 1 och 29 mars.

Området ligger vid Canadaängen i inre Kyrkviken, där Canada Bygg tidigare låg. Sedan de flyttade har marken hägnats in och sanerats.

Genom den nya detaljplanen ska platsen utvecklas till ett attraktivt bostadsområde. Gamla Brädgårdstomten föreslås omvandlas till villafastigheter som grupperas kring ett litet torg och radhus planeras på den norra delen av kvarteret Båtbyggaren. Närmast Kyrkvikens vatten föreslås en mindre park anläggas, där strandpromenaden ingår. 

—Vi ställer höga krav på att de nya bostäderna ska samverka bra med det befintliga verksamhetsområdet och bebyggelsen omkring. Promenadstråket längs Kyrkviken ska även framöver vara tillgängligt för allmänheten och stärka det gröna sambandet längs strandlinjen, något som också gynnar växt- och djurlivet, säger Birgitta Sköld (LP) ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Granskning 1-29 mars

De synpunkter som kom in under samrådsperioden i början av förra året har sammanställts och planförslaget därefter reviderats något. Fördjupade utredningar har gjorts och mer noggranna ritningar tagits fram. Planen ställs nu ut för granskning under tiden 1 till 29 mars, vilket ger ännu en möjlighet att tycka till om förslaget.

Flera samrådsyttranden har varit positiva till att det är låghus i form av villor och radhus som planeras och att gestaltningsprogrammet innehåller fina ambitioner som passar för området. Sedan samrådet har bland annat den geotekniska stabiliteten undersökts och den är tillfredsställande. Riskanalyser för vibrationer och buller under byggnationstiden har tagits fram, vilka blir riktlinjer under byggnationen. Stor hänsyn kommer att tas till Canadastigens kulturminnesmärkta radhus.

I det justerade planförslaget har detaljplanens parkmark utökats, för att stärka de gröna och rekreativa värdena.

—Med hänsyn till befintliga grannar har radhusens högsta tillåtna nockhöjd sänkts en meter. Plankartan har kompletterats med fler bestämmelser för hur byggnader och tomter ska utformas så att de passar platsen på ett så bra sätt som möjligt, säger Maria Nästesjö, projektledare för Brädgården och Båtbyggaren.

Planförslaget innebär att en del av kvarteret Båtbyggaren blir bostäder, men den större delen av kvarteret fortsätter som i dag att vara verksamhetsområde. Lidingö Tomt AB äger marken och flera arrendatorer och hyresgäster har verksamhet där. När detaljplanen genomförs ska marinanknutna verksamheter prioriteras och deras utfarter ledas mot Varvsvägen för att hålla isär bostads- och verksamhetstrafik. Det innebär att dagens marinanknutna verksamheter kan komma att flyttas om något inom kvarteret Båtbyggaren för att få till lämpliga verksamhetsutrymmen.

Planerad bebyggelse och park i området.

Detaljplanen planeras att antas under 2023. Försäljning av villatomter och markanvisningstävling om radhusområdet beräknas ske under 2024 och 2025.

Tyck till om nya detaljplanen

Detaljplanen var ute på samråd 12 januari – 9 februari 2022. De yttranden som då kom in finns sammanställda i en samrådsredogörelse, där även de justeringar som gjorts finns listade. När det nu är dags för granskning har handlingarna uppdaterats till granskningshandlingar. Dessa finns tillgängliga på detaljplanesidan nedan under tiden 1-29 mars 2023. De finns även utställda i Lidingö stadshus.

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Kommentarer

  1. Det här ser väldigt fint ut – äntligen några som verkligen lyckas göra mig glad – precis såhär skall det vara – småskaligt, några få hus, några få radhus. Mycket natur och lugnt.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *