”Tomtbolaget plundras”

Stad & Politik10 april 2019 kl 06.034

Stadens ledning vill plocka ut 20 miljoner kronor ur Lidingö stads tomt AB som är ett fristående kommunalt bolag. Nu rasar tombolagets ordförande Björn Engström (M).

– Det är ren och skär plundring av bolaget, säger han. Till vilken nytta? De här pengarna behöver tomtbolaget för att säkerställa sin verksamhet.

– Det är Lidingöbornas pengar och de ska delvis användas för investeringar i digitalisering, säger kommunalrådet Daniel Källenfors (M).

För några dagar sedan skrev stadsledningskontoret ihop en skrivelse till kommunstyrelsen med förslag om att 20 miljoner kronor ska plockas ur tomtbolaget. Förslaget kom som en överraskning för bolagets ordförande Björn Engström (M).

– Jag blev så förbannad när jag fick höra talas om detta, säger han. Tar man bort kapitalet ur tomtbolaget minskar man möjligheterna att förvalta de fastigheter vi äger. Till tomtbolaget hör bland annat Sagateatern, Elfviks gård, Långängens gård, Vattenverket; det är de fyra främsta. Grönstakolonin och Dalakolonin ingår också i vårt ansvarsområde. Sen finns det en del fastigheter som inte är kulturfastigheter men som vi har ansvar för att underhålla, säger Björn Engström.

Att Björn Engström inte kände till förslaget tycker Daniel Källenfors är märkligt.
– Det står i stadens budget och den ska han vara informerad om.

Vid bolagets decembersammanträde fanns ett förslag om att dela ut 10 miljoner kronor men styrelsen sa nej.
– Stadens resultat har varit bra i alla år, man har inte behövt ta ut pengar ur tomtbolaget. Sen kom ett förslag att staden skulle ta ut tio miljoner men det sa styrelsen nej till. Bolagets resultat blev bara 1,5 miljon kronor, säger Björn Engström.

– Varför styrelsen sa nej, vet jag inte, säger Daniel Källenfors. Utdelningen görs vid behov på hösten. Jag vet inte riktigt hur styrelsen resonerade. Bolaget har 52 miljoner i balanserad vinst och skulder till kommunen på 17 miljoner. Viktigast är att vinsterna som finns i bolaget kommer Lidingöborna till del. I stadens budget finns en post som heter ”Utdelningar från av staden ägda bolag”.

I bolagsordningen står bland annat att tomtbolaget ska ”köpa, förvalta och sälja fast egendom samt att bedriva byggnadsverksamhet”.

– Vi har inga planer för ytterligare förvärv just nu, säger Daniel Källenfors. Vi har inte heller några direkta planer att sälja fastigheter. Vi håller på att se över hela fastighetsstrategin i kommunen. Staden äger väldigt mycket fastigheter.

Björn Engström ifrågasätter om inte det här utspelet strider mot moderaternas nya byggpolitik.
– Vi måste värna om kommunens mark. Man säkerställer inte att man ska vårda det som finns; något man faktiskt gick till val på, menar Björn Engström.

Fakta
Lidingö stad äger två kommunala bolag, Lidingö stads tomt AB och Lidingö stads fastighets AB.
1943 köpte Lidingö stad ett bolag av Svenska Handelsbanken som fick namnet Lidingö stads tomt AB. Handelsbanken ägde mycket mark på Lidingö som på så sätt kom i stadens ägo.
Bolaget har inga anställda.
Ordförande är Björn Engström (M) och vd Eva Lagerblad, t f förvaltningschef på Miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Lidingö stads fastighets AB bildades 2017 efter en omstrukturering av Lidingöhem. Bolaget är moderbolag i en koncern som består av sex dotterbolag, där det är dotterbolagen som äger fastigheterna.
Bolaget har inga anställda.
Ordförande är Björn Samuelsson (M) och vd Bjarni Gudmundsson.

Kommentarer

 1. Hej,

  En del oro har uppstått att försäljningar av de i artikeln uppräknade fastigheterna skulle vara aktuellt. Lidingömajoriteten vill vara tydliga med att försäljning av dessa fastigheter INTE är aktuellt.

  Angående utdelning till Lidingö stad från tomtbolaget så har kommunfullmäktige under en följd av år föreslagit en utdelning på 10 mnkr från Lidingö stads tomt AB vilket också har beslutats av bolagstämman. Om stadens ekonomiska resultat under året har varit tillräckligt för klara det kommunala balanskravet så har ingen utdelning skett. Detta har då beslutats på en extra bolagstämma under hösten. De senaste tre åren, 2015-2017, har ingen utdelning gjorts från bolaget.

  I stadens budget som beslutades av kommunfullmäktige i november 2018 föreslogs en högre utdelning 2019, 20 mnkr. Beloppet föreslogs även i kommunstyrelsens budgetdirektiv som beslutades i juni. Med andra ord är detta ingen nyhet för bolagets styrelseordförande.

  Lidingö stads tomt AB är helägt av Lidingö stad, har en stark finansiell ställning med en soliditet som uppgår till 92 procent, taxeringsvärdet på fastigheterna överstiger det bokförda värdet med över 100 mnkr och det finns ett fritt eget kapital på 54 mnkr. Bedömningen från stadens ledande tjänstemän är att bolagets finansiella ställning inte äventyras av en utdelning på 20 mnkr.

  På uppdrag av Lidingömajoriteten,
  Erik Raita, politisk sekreterare

 2. Att inte ordföranden, sedan 2015 för Lidingö Stads Tomt AB, och som även suttit i fullmäktige under många år inte känner till att det i stadens budget finns en budgetpost som heter ¨Utdelningar från av stadens ägda bolag¨ gör mig bekymrad. Detta bör man veta som ordförande för tomtbolaget och som moderat. Att nu offentligt hetsa upp sig och obstruera är märkligt.

  Denna budgetpost har funnits under ett stort antal år, även på Pauls och Annas tid, tex: år 2014 – 6 mnkr, 2016 – 10 mnkr, 2017 – 10 mnkr och 2018 – 10 mnkr.
  Att nu försöka blanda ihop en utdelning från bolaget med att vi politiskt inte vill underhålla våra fastigheter eller att det skulle gå emot vår byggpolitik är en ren dikt. Det går utmärkt att förena god ekonomisk hushållning med att underhålla stadens fastigheter.

 3. Det förefaller som om bolagets ägare, dvs Lidingö stad, bör se över ägardirektiv och styrelsens sammansättning.

 4. Det förefaller lämpligt att ägaren, dvs Lidingö stad, ser över ägardirektiv samt styrelsens kompetens och sammansättning.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *