Tjänstemän säger nej, politiker säger ja till dispens från strandskydd

Hustegaholm och Gråviken, precis norr om den del av Kyrkviken där politikerna och tjänstemännen inte är överens om att strandskyddet ska få dispens. Foto: Naturskyddsföreniningen på Lidingö.
Stad & Politik3 juni 2020 kl 06.584

Politiker och tjänstemän var på kollisionskurs när frågan om en utökning av Ekholmsnäs golfbana var till beslut vid Miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 19 maj.  Tjänstemännens skrivelse ville avslå golfklubbens önskemål om strandskyddsdispens men politikerna gick emot tjänstemännen med en egen skrivelse. Centern och socialdemokraterna reserverade sig skriftligt och miljöpartiet muntligt i nämnden.

Lidingö Nyheter har tidigare skrivit om Ekholmsnäs golfs önskemål att slippa strandskyddet vid Kyrkviken för att kunna förlägga två hål i strandkanten (https://www.lidingonyheter.se/oenighet-kring-dispens-for-ekholmsnas-golfklubb/). Vid sammanträdet i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansåg stadens miljöchef och kommunekologen i sin skrivelse att det saknas skäl för en ansökan om strandskyddsdispens. Det särskilda skäl som åberopas är inte giltigt för att anlägga två nya hål i strandskyddat område eftersom det inte är en utvidgning av verksamheten utan bara en flytt av två golfhål från en plats till en annan. De anser också att det finns alternativa platser utanför strandskyddat område att lägga de två nya hålen på. Den föreslagna ytan är betydelsefull för växt- och djurlivet och för öns friluftsliv.

Rödstrupig piplärka. Foto: Andreas Trepte

Kontoret påminner om att i den naturvärdesinventering som gjordes 2013 bedömdes det aktuella området ha påtagliga naturvärden. ”Ytan mellan drivingrangen och våtmarken vid Kyrkvikens strand har stor betydelse för fågellivet både som buffertzon mot det viktiga häckningsområdet närmast vattnet och som födosöksområde och även som rastplats för flyttande fåglar under vår och höst. Bland annat utnyttjas ytan av de ovanliga arterna ringtrast och rödstrupig piplärka”, står i tjänsteskrivelsen.

Politikernas skrivelse å andra sidan menar att ”endast en mindre del av föreslagen yta har i den övergripande naturvärdesinventering som genomfördes på Lidingö 2013 bedömts ha påtagliga naturvärden. Delar av området är idag hårdgjord och avgrusad vilket minskar naturvärdena på platsen. Nämnden bedömer därför att ytan kan ianspråktas utan att väsentligen försämra livsvillkoren för växt- och djurlivet”.

Inför sammanträdet kom Naturskyddsföreningen,  Lidingö ornitologiska förening och Lidingö hembygdsförening in med ett gemensamt yttrande i vilket man vädjade till politikerna att avslå förslaget. Inte heller Killinge Gåshaga Villaägareförening vill se någon strandskyddsdispens i området. ”Vi noterar att ansökan inte avser en utvidgad verksamhet för golfklubben utan bara en flyttning”, skriver föreningen i sitt yttrande.

I centerpartiets reservation undertecknad av Gabor Sebastiani och Lilian Becker poängteras att förutom Naturskyddsföreningen och Lidingö ornitologiska förening, också stadens naturekolog avråder. ”Vi ser inte att strandskyddsdispens kan ges, då särskilda skäl inte föreligger då golf inte är en vattenverksamhet som kräver närhet till strand. Det saknas utredningar och underlag för alternativa lösningar. Vi ser att det finns alternativa placeringar av golfhålen. Detta behöver utredas närmare och redovisas med för- respektive nackdelar innan beslut kan tas” står det i reservationen.

Malin Olsson (S) skriver i sin reservation att ett beslut om strandskyddsdispens skulle strida mot lagen eftersom det måste finnas särskilda skäl för att bevilja dispens. Golfverksamhet kräver inte tillgång till strand, menar hon. ”Vi är övertygade om att det med lite god vilja går att bereda plats för verksamheten inom Lidingö Slalomklubb och Lidingö Freeskiers, som huvudsakligen sker vintertid, utan att ta strandskyddat område i anspråk,” skriver hon.

Det är Länsstyrelsen som prövar frågan om strandskyddsdispens. Om Länsstyrelsen tar hänsyn till synpunkterna om att alternativa lösningar saknas, återstår att se.

Kommentarer

 1. Jag ber till Länsstyrelsen att säga NEJ till detta.
  Jag förstod när dom fick bygga dessa golfhål som varit en tid, att om en tid så kommer
  önskan om att få bygga ut.
  Det räcker med en golfbana på Lidingö.

 2. Utan att vara insatt frågar jag mig om inte golfklubben i stället kan expandera i skogspartiet mot bilbesiktningen? Känns onödigt med två hål närmare Kyrkviken än vad man är idag.

 3. Nej och åter nej!
  Golfen ska inte expandera alls.
  Det flesta spelar inte golf, och miljön har riksintresse. Varken viken eller skogen får röras. Den här gången hoppar jag upp i ett träd. Detta måste stoppas. Nu räcker det med korrupta Lidingöpolitiker, som inte är torra bakom öronen.
  Mellan era fingrar slipprar både Söderås, Iranska, Islinge, Elfviksskogen, golfbollar och en och annan krona.
  Men nu täcker det förstår ni!
  Nu är det slut med ert själviska och korrupta beteende!
  Mig lurar ni inte!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *