Synpunkter på granskningsförslaget för kv. Brädgården och Båtbyggaren

Debatt15 mars 2023 kl 04.121

Fastigheterna i detta område har till övervägande del haft som ändamål verksamhet och industri sedan tidigt 1900-tal. Stadsplanen (detaljplan) för kvarteren Brädgården och Båtbyggaren, som nu kommer att ändras, är tänkt att lämna plats för bostäder i stället för verksamhet. 
Tidigare har vi - Lidingö Vänner - varit kritiska till både process och innehåll. Fortfarande saknas en exploateringskalkyl, vilket förutsätts i Projekt-PM. I granskningshandlingarna står bara att det beräknas gå med plus – det kan inte ersätta en exploateringskalkyl. Vidare saknas en konsekvensanalys av hur kvarteret Båtbyggarens verksamheter påverkas när man tar undan en stor del av industrimarken för bostadsändamål. Observera att Översiktsplanen (ÖP) är gällande. Ändrar man i markanvändning (industrimark till bostadsändamål) skall enligt Plan och Bygglagen (PBL) först göras program och samråd; sedan förslag med samråd; sedan granskningsförslag och samråd. Processen har hittills varit ofullständig och är därför lagstridig även om staden nu lagt till det tredje steget ”att ta fram ett granskningsförslag som måste ställas ut för allmänheten”. 

Låt oss så gå till innehållet, som är i stort sett oförändrat och undermåligt. Här upprepar vi vår kritik. Vi ställer oss fortsatt mycket kritiska till den föreslagna bebyggelsen i kvarteret Brädgården: ett fåtal lyxvillor. Det är ett tydligt slöseri med kommunal mark. Den vackra sluttningen ner mot Kyrkviken kan bättre användas till ett flertal radhus i den välkända stil, som blivit väl känd utanför Lidingö, se Hersby Backe och Canadastigen. På marken finns plats för uppemot tjugofem egnahem av hög kvalitet, vilket kan generera ett rejält överskott på kort sikt att användas för önskvärda hittills eftersatta projekt (ex. överdäckning av vägdiket i Torsvik). Att de sex lyxvillorna skulle kunna generera samma överskott för marken är inte troligt. Ön har redan många stora lyxvillor i bra lägen som kommer ut på marknaden med jämna mellanrum och konkurrerar med uppmärksamhet från människor med god råd. Det är bättre att se till att det finns fungerande flyttkedjor, som gör att 55+are i de stora villorna på ön får något attraktivt och mindre att flytta till och därmed ge plats åt goda skattebetalare av yngre generation med stora familjer. Även långsiktigt blir det ekonomiska utfallet för Staden bättre: tjugofem familjer i radhus är sammantaget bättre skattebetalare än de få välbärgade, som flyttar in i lyxvillorna. 

Intill Brädgården ligger kvarteret Båtbyggaren - ett verksamhetsområde med plats för båtbyggeri, båtvarv, snickeri och dylikt. Vi ser positivt på fortsatt varierat utbud av arbetsplatser på ön varför vi tycker att hela kvarteret Båtbyggaren bör få bibehålla inriktningen på verksamhet framför att delvis bebyggas med bostäder. Det blir också bra om verksamheten kan fortsatt ha god kontakt med vattenområdet för bryggor och sjösättning och inte begränsas av ett onödigtvis förändrat strandskydd.

Det är tveklöst så att vi och många lidingöbor uppskattar båtlivet och ser verksamheten som en tillgång för fritidslivet, för attraktiviteten i boendet på ön och implicit för högre fastighetsvärden på hela ön.

För Lidingö Vänner
Karl Alexanderson, Helena Bargholtz, Bo Göran Hellers, Hildegard Keijer,
Kersti Johnson, Jan-Erik Nowacki, Anders Ulfvarson, Jan Weissenrieder

Kommentarer

  1. a) Ni har fel i juridisk sak vad avser hur ni redogör för att planprocessen skulle vara olaglig eller ha gått fel. Det stämmer inte.
    b) Det är inte ”lyxvillor” utan vanliga villor och det är en blandning av småhus och radhus enligt förslaget för att få en balans.
    c) Verksamheterna kommer ha vattenkontakt, bryggor och annat påverkas ej.
    c) Detta kommer att bli bra, sluta klaga.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *