Svensk kultur måste sättas först

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande Lidingö Anders Paulsen (LP), kommunstyrelsens vice ordförande Lidingö
Stad & Politik5 juni 2024 kl 04.198
Bara du som prenumererar får:
• Över 5000 artiklar i arkivet
• Alla reportage
• Alla tester (kräftor, semlor, restauranger)
• Bildrebusjakten 1 gång/månad
• Dryckesguiden 1 gång/månad
• Bopriser 1 gång/månad
• Nyhetsbrev 1 gång/månad
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
Läs denna artikel gratis!
... och du får 5000 andra artiklar också!
Prenumerera från
29 kr/månad
Första månaden gratis!
Ingen bidningstid
Klicka här
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
En månad i taget
29 kr/månad
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
Årsprenumeration
295 kr/år
(24:50/månad)
(Ord pris 345 kr/år)
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
En dag
49 kr/dag
Engångsbetalning (kort eller Swish)
Har du redan ett konto?

Kommentarer

 1. Det är tragiskt att läsa hur Moderaterna och Lidingöpartiet moraliska hållning fallit rakt ned i SDs konspirationer om folkutbyte och att svenska folket ska tvingas att underordna sig främmande kulturer. Det är ju också med stöd av SD som minoritetsstyret på Lidingö får igenom sina förslag.

  Det är många personer, organisationer och föreningar på Lidingö som stödjer och hjälper flyktingar att integreras på ön. De har även kritiserat Lidingö stad för att göra för lite för att nyanlända barn och familjer ska kunna etableras på Lidingö och att den skarpa tvåårsregeln för bostad är ett problem. Har också de som syfte att ”Lidingöborna ska integreras i nyanländas kultur”?

  Förväxla inte godhjärtade intentioner och arbete för att människor ska få det bättre med konspirationer. Lidingö förtjänar ett bättre styre än detta.

  Patrik Sandström, gruppledare för Miljöpartiet på Lidingö.

 2. Det är ett ovedersägligt faktum att andelen svenska medborgare med utländsk bakgrund har ökat från 6,2% 1960 till 35% 2023. I Stor-Stockholm hade mer än 53% av befolkningen 2023 utländsk bakgrund. Den förändringen i demografi är inte del av någon illasinnad konspiration, men kan bland annat återfinnas texter av den tydligt invandringsvänlige Tobias Hübinette.

  Frågan på bordet är inte om det finns en konspiration för ”folkutbyte”. Frågan är om alla de svenskar med utländsk baktrund som idag bor i Sverige ska uppmuntras att bibehålla den kultur och de värderingar som är förhärskande i de länder de eller deras föräldrar kom ifrån, eller om de ska uppmuntras att anamma svensk kultur.

  För mig är det det sistnämnda helt självklart. Det är ett rimligt förhållningssätt att den som flyttar till ett annat land, har att anpassa sig efter det landets kultur och värderingar. För övrigt tycker jag, och tror att de flesta som bor i Sverige håller med mig, att svensk kultur är bäst.

  Det är för övrigt anmärkningsvärt att Miljöpartiets gruppledare påstår att Moderaterna och Lidingöpartiet ”fallit rakt ned i SDs konspirationer om folkutbyte”. Det finns ingenting i artikeln som ger stöd för det påståendet. Inte heller påståendet ”att svenska folket ska tvingas att underordna sig främmande kulturer” återfinns i artikeln av Daniel Källenfors och Anders Paulsen.

  Lidingö förtjänar en bättre opposition än detta.

  1. Så här står det i artikel, som en slutsats av resonemanget:

   ”Innebörden är dock klar: Lidingöborna ska integreras i de nyanländas kultur.”

   Det är ett skolboksexempel på det SD för fram som konspirationsteori, att det finns en politisk vilja att den svenska kulturen ska undermineras och försvinna och idéen om att det pågår ett medvetet och styrt folkutbyte orkestrerad av någon ”elit” som inte vill det svenska folket väl.

   Det är en fantasifigur som nu Lidingö moderaterna och Lidingöpartiet saluför. En idé som fått förödande konsekvenser när vi tittar tillbaka på historien.

   Man kan ha olika uppfattning kring hur Sverige ska agera för att hantera de händelser som finns i omvärlden, effekterna av krig, fattigdom, förtyck etc. Men låt oss då diskutera sakfrågor, inte fantasifulla påståenden.

   I övrigt så bor vi en liberal demokrati där väljarna väljer sina representanter som stiftar och upprätthåller lagar som ska gälla alla, med idén att varje människa är fri att forma sitt liv. Vi är inte i en auktoritär stat där staten ska forma sina medborgare. Det är en ordning jag tänker fortsätta att argumentera och kämpa för.

   Patrik Sandström, gruppledare Miljöpartiet

 3. Daniel Källenfors (M) och Anders Paulsen (LP)

  I stället för att besvara frågor som jag har lyft, frågor som Lidingöbor har rätt att få svar på, har ni skrivit ett högst märkligt debattinlägg.

  Ni börjar med att rikta ert svar till vänstern, vilka av Lidingös partier ni avser framgår inte.

  I det debattinlägg ni hänvisar till skriver jag den 29/5 med anledning av ert budgetdirektiv för kultur- och fritidsnämnden 2025, om er fortsatta svältkur riktad mot ungdomsavdelningen med fortsatt stängda fritidsgårdar och genomförda nedskärningar som drabbar Lidingös barn och ungdomar: ”Det SD-beroende högerstyret skriver även att ”Kommunalt stöd utgår främst till barn- och ungdomsverksamhet. I kulturlivet skall kopplingen till Lidingö och det svenska kulturarvet prioriteras när skattepengar används”.

  I inlägget ställer jag frågan vad ni i det politiska styret menar med detta? Vad ni avser med det svenska kulturarvet och på vilket sätt och varför detta ska prioriteras inom den skattefinansierade barn- och ungdomsverksamheten och kulturlivet förklaras inte.

  Denna ställda fråga behöver därför besvaras:
  Kommer Lidingös barn och ungdomar även fortsättningsvis själva tillåtas välja musikstil, konst- och uttrycksformer inom den skattefinansierade barn- och ungdomsverksamheten, eller ska dessa först godkännas av Lidingös SD-beroende högerkonservativa styre?

  I min frågeställning kan läskunniga se att prioriteringen av kulturlivets koppling till Lidingö inte tas upp. Min fråga avser Lidingös barn och ungdomar, alla öns barn och ungdomar.

  På frågan svarar ni: ”Vi vet att vänsterpartierna tänker annorlunda. Gång på gång visar de att de sätter Lidingöbornas intressen på undantag” och fortsätter längre ner med ett märkligt påstående om att det förslag till integrationspolicy som jag och Socialdemokraterna presenterade ”i vintras” har den klara innebörden att Lidingöborna ska integreras i de nyanländas kultur. Ni skriver att integration, i det förslag som jag ”presenterade i vintras”, lite flummigt beskrivs som en ”tvåvägsprocess”.

  Ni drar iväg ert resonemang ytterligare genom att skriva att stadens uppgift, enligt oss Socialdemokrater med hänvisning till att integration är en tvåvägsprocess, då blir ”att skapa kultur på invandrarnas villkor, med hänvisning till vårt förslag till integrationspolicy.

  På vilket sätt skulle det vara självutplånande för oss Lidingöbor att staden har som ambition att anordna, samt stödja initiativ till att skapa och upprätthålla, mötesplatser och sammanhang som är tillgängliga och inkluderande? På vilket sätt menar ni att det skulle innebära att skapa kultur på invandrarnas villkor?

  Ni lyfter begreppet tvåvägsprocess och menar inlindat i en blå-brun retorik att det beskrivs av mig som flummigt.

  Moderaterna och Lidingöpartiet deltog vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2015 när Policy för integration och inkludering av nyanlända i Lidingö stad antogs.

  I den policyn står det under rubriken Samarbete:
  Integration är en tvåvägsprocess där nyanlända människor tar aktiva steg för att bli delaktiga i samhället och där de sedan länge bofasta i Lidingö stad är öppna för att inkludera våra nya medborgare i samhällets olika delar.
  I den policy som kommunfullmäktige beslutade om den 26 november 2018 står det samma sak, med justeringen att nyanlända enbart benämns som nyanlända i stället för nyanlända människor. I den beslutade policyn som antogs den 22 april 2024, finns samma lydelse som i 2018 års version.
  I det förslag som Socialdemokraternas föreslog inför kommunfullmäktige i april 2024 står det under rubriken Samarbete likalydande som i 2015 års version.

  Vad gör vår formulering om att integration är en tvåvägsprocess flummig i jämförelse med er?

  Notera att det förslag till policy som jag presentera inför kommunstyrelsens sammanträde den 8 april 2024 är daterat den 7 april 2024. Jag tror många instämmer i att april inte hör till vinterns årstid.

  Ni skriver vidare oppositionen ”i vintras” protesterade mot er uppstramade integrationspolitik och att oppositionen i stället ville ge samtliga nyanlända fast bostad på Lidingö.
  Det är ett felaktigt påstående, inte enbart med tanke på att protesterna mot ert förslag att Lidingös integrationsarbete ska syfta till assimilering av nyanlända inte framfördes i vintras utan under mars och april, då vi bland annat inbjöd till en uppmärksammad manifestation i Lidingö centrum den 22 april.
  I det förslag till policy som Socialdemokraterna presenterade står det så här under punkten Mål: ”Nyanlända bör innan etableringsperioden är över ha en fast bostad i kommunen. Detta är särskilt angeläget för nyanlända barnfamiljer” och under rubriken Prioritering av målen står det att ”Språket, arbete och bostad är samtliga tre nyckelfaktorer för att en nyanländ ska kunna leva självständigt och etablera sig i det nya hemlandet. En fast bostad är en viktig grund för trygghet och möjlighet att planera framtiden, kunskaper i svenska är i de flesta fall en förutsättning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden”.

  Ni avslutar ert märkliga inlägg med att se över bron mot Stockholm och ut över Sverige och landar i att svenskheten är en plattform och en garanti för Lidingös fortsatta framgång och trygghet.

  Många som har läst ert inlägg har hört av sig till mig. De berättar att de häpnar och känner kalla kårar.

  Själv häpnar jag inte längre över Lidingös SD-beroende minoritetsstyres syn på Lidingö, lidingöbor, Lidingös barn och ungdomar, nyanlända, integration, assimilation och svenskhet.
  Det framgår med tydlighet varför 2-års regeln är så viktig för er att hålla fast vid i kombination med att nyanlända enligt er uppfattning ska assimileras.

  Men min fråga som avser alla Lidingös barn och ungdomar kvarstår:

  Kommer Lidingös barn och ungdomar även fortsättningsvis själva tillåtas välja musikstil, konst- och uttrycksformer inom den skattefinansierade barn- och ungdomsverksamheten, eller ska dessa först godkännas av Lidingös SD-beroende högerkonservativa styre?

  1. Daniel Larsson (S)

   Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den skattefinansierade barn- och ungdomsverksamheten, i den del som bedrivs utanför skolorna. I den verksamheten, allt ifrån vad som görs inom musikskolan till andra konst- och uttrycksformer, finns ingen vilja att förbjuda något.

   Däremot finns det ibland behov av att göra tydliga politiska prioriteringar. Jag ser t ex inte nationaldagsfirandet som en dag för mångkultur, vilket Stockholms stad avsåg göra ifjol. Nationaldagen är en dag då som bor i landet vi samlas kring det vi är stolta över i Sverige, då svensk kultur och vårt kulturarv förtjänar att lyftas fram.

   Jag tycker att vi ska vara stolta över vår svenska kultur och värderingar. Vi är fortfarande ett av världens bästa länder att bo i. Formuleringarna från den ursprungliga debattartikeln fångar detta väl.

   ”Den svenska kulturen är bra. Sverige är framgångsrikt, fritt, jämställt, rikt och framstegsvänligt. Det svenska är därför synnerligen värt att hålla fast vid som långsiktig strategi för välgång i ett demokratiskt samhälle.

   Politik spelar roll. Det har betydelse vilken kultur man satsar på. Det offentliga är inte, kan inte vara och bör inte låtsas vara värdeneutralt. Svenskheten är inte en kultur i mängden. Svenskheten är en plattform och en garanti för vårt lands och Lidingös fortsatta framgång och trygghet i en orolig värld.”

 4. Det finns ett Vänsterparti på Lidingö. Kommunalråden verkar vända sig mot Socialdemokraterna som de kallar Vänsterpartierna.

  Den formen av oönskat språkbruk ser man från trollkonton i sociala medier och devalverar kommunalråds trovärdighet. På Lidingö borde vi visa medborgarna att vi i alla fall har så pass mycket respekt för varandra att vi benämner partier med rätt partibeteckning.

  Gabor Sebastiani, gruppledare Centerpartiet

 5. Det tycks lätt att ta till börsttoner i text gällande dessa frågor. Komplicerade resonemang görs enkla, nyanserade diskussioner förenklas och otydligheter ni själva ansvarar för görs till förment glasklara resonemang. Det blir i grunden lite löjeväckande. Detta är en debatt ni inte behärskade att ta i kommunfullmäktige. Då vill ni ta revansch genom att istället skriva om det ett antal månader i efterhand. Det hela hade varit betydligt enklare att hantera om ni hade haft mål i munnen, gjort ert jobb och besvarat våra frågor i kommunfullmäktige. Det klarade ni inte av. Det säger en hel del om hur fjäderlätt markkontakt den SD-stödda minoritetsregimen i kommunen har. Men oroa er inte, det kommer fler frågor i kommunfullmäktige. Vi får se om ni klarar att svara på dem där eller om det blir i en debattartikel några månader senare. Gör ni själ för era löjligt höga arvoden så gör ni det i kommunfullmäktige, men tyvärr är min farhåga att det är bekvämare att låta någon skriva en svarstext i efterhand. Apropå skatteslöseri osv…

 6. Jag tycker borgmästaren har helt rätt. Både herrarna från L och M har rörande rätt. Nu bor vi i Sverige. Vi har vår kultur och värderingar. Jag förstår deras resonemang. Att driva seriös politik är just att klokt överväga detta som de har gjort utmärkt. Jag läste det finstilta. Det bästa från det gamla Sverige går att bevara och införliva i nutiden. Det är en balans: tradition och nytänkande. Det viktiga är att det utvecklas i en tonart som tilltalar våra hjärtan.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *