Stora satsningar på äldreomsorgen i budget 2021

Stad & Politik9 november 2020 kl 06.12

Lidingömajoriteten gör stora satsningar på äldreomsorgen inför 2021. Omsorgs- och socialnämndens budget förstärks med 28,5 mkr. Vi kan därmed möta de behov den pågående pandemin medför och fortsätta att skapa en äldreomsorg med hög kvalitet och tillgänglighet.

Lidingö har liksom flera andra Stockholmskommuner varit hårt drabbat av coronapandemin. Smittspridningen har varit och är fortsatt omfattande. Folkhälsomyndighetens coronarestriktioner har särskilt gällt äldre med demenssjukdom och de med nedsatt immunförsvar. På grund av risken för smitta har många av våra äldre avsagt sig hemtjänstinsatser och flera som skulle flyttat till särskilt boende har avstått. Samtidigt har dagverksamheten för äldre och demenssjuka tvingats vara stängd, samtals- och anhöriggrupper har inte kunnat samlas och mötesplats centrums verksamhet har legat nere. En stor omsorgsskuld har därför byggts upp. Den drabbar såväl de sjuka som deras anhöriga.

För de som är sjuka har avsaknad av fysisk och kognitiv träning samt bristen på sociala kontakter fått stora konsekvenser. Många har drabbats av ökad oro, ångest och ensamhet samt försämrat allmäntillstånd. Anhöriga har tvingats överta omsorgsinsatser och flera börjar nu svikta. Samtidigt har pandemin gett oss erfarenheter som visar att det finns behov av att utveckla omsorgen, såväl vad gäller rutiner som bemanning och kompetens.

I majoritetens budget för 2021 görs därför omfattande satsningar på äldreomsorgen, bland annat med hjälp av den nationella äldreomsorgssatsningen. Förutom en permanent uppräkning av budgeten med 19,8 mkr, som innebär en höjning av pengen inom alla verksamheter med 3,3 %, görs en ettårig satsning på 8,7 mkr till anhöriginsatser och kompetenshöjning inom omsorgen. Det innebär bland annat att anhöriga kommer att få ökat stöd och möjlighet till fler timmar med avlösning från hemtjänsten. Extra resurser ges samtidigt för aktiviteter i anslutning till vård och omsorg för att möta den svåra ensamhet och oro som många äldre upplever. Nämnden har också startat ett samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola. Syftet är att utveckla förutsättningarna för forskning, innovation och kompetensutveckling när det gäller vård och omsorgsboende.

Stora satsningar görs inom demensvården. Fler undersköterskor blir specialistutbildade till Silviasystrar och sjuksköterskor till Silviasjuksköterskor. Vidareutbildning av vårdbiträden till undersköterskor genom statliga äldreomsorgslyftet och ökad bemanning vid de särskilda boendena är andra satsningar. Utbildningsinsatser kommer även göras inom vårdhygien, nutrition och palliativ vård.

Coronapandemin har drabbat många hårt, men med satsningar på äldreomsorgen under 2021 så säkerställer vi en äldreomsorg med hög kvalitet och tillgänglighet.

Birgitta Sköld (LP), ordförande i Omsorgs- och socialnämnden
Peter Lönnqvist (M), vice ordförande i Omsorgs- och socialnämnden
Suzanne Liljegren (L), ledamot i Omsorgs- och socialnämnden
Bo Brismar (KD), ledamot i Omsorgs- och socialnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *