Stora brister i planering av bostäder för funktionsnedsatta

Debatt29 oktober 2021 kl 04.433

Åtta av stadens gruppbostäder för funktionshindrade bedömdes som icke ändamålsenliga och ytterligare två fick anmärkningar i lokalförsörjningsplanen 2019. Endast fem bedöms vara ändamålsenliga! Trots det har nya bostäder för funktionsnedsatta eller åtgärder i existerande lyst med sin frånvaro.

Funktionsnedsatta inom LSS har rätt till goda levnadsvillkor och där är bra boenden en viktig del som kommunen idag inte lever upp till. I fullmäktige i oktober lyfte jag därför frågan, för vi måste ge röst till de röstlösa i samhället!

Sedan lokalförsörjningsplan antagits har inga nya boenden tillkommit. Tvärt om har man lagt ner gruppbostaden i Rudboda för att den inte levde upp till kraven. Detta innebär att det idag saknas boende för gruppen inom kommunen vilket är oacceptabelt.

En gruppbostad är idag också placerad i ett äldreboende. Helt i strid med lagen som säger att gruppbostäder ska ligga i vanliga bostadsområden och ej får placeras i eller i närheten av institutionsliknande inrättning.

I svaret bedyrar nu majoritetspartierna att ärenden är på väg upp till planutskottet och att nya detaljplaner ska göras. Ett arbete som dock kommer ta flera år!

En känsla man kan få är att kommunen bara hoppas att marknaden ska lösa problemet efter beslut om LOV (Lagen om valfrihet). Idag innebär LOV dock absolut ingen valfrihet för de funktionsnedsatta då det bara finns kommunala boenden på Lidingö. När de är för få saknar funktionsnedsatta bostad i kommunen eller får vänta.

Dessutom behöver boendena anpassas så att funktionsnedsatta kan bo kvar hela livet. Tack och lov blir öns funktionsnedsatta allt äldre och det ställer nya krav. En insats med boende enligt LSS är ett livslångt beslut och ska anpassas efter individens behov, dvs det ska finnas kompetent personal. Även LSS-gruppen ska få möjlighet till ett hälsosamt åldrande med hög livskvalité.

En gång i tiden var Lidingö en föregångare för funktionsnedsatta. Det önskar jag och Lidingöcentern att kommunen ska bli igen. Jag kommer inte ge mig utan fortsätta bevaka dessa frågor!

Christina Wahlström (C), talesperson i frågor om funktionsnedsatta

Kommentarer

 1. Så glad jag blir att någon ger dessa bortglömda människor en röst. Man måste ha ett betydande fysiskt handikapp för att få bo i gruppbostad. Har man däremot ett kognitiv variationshandikapp så blir man utan trots att det vore det bästa alternativet. Vem bestämmer riktlinjerna och som lämnar alla med psykiska variationsnedsättningar vind för våg?
  När ska personens behov komma i första rummet?

 2. Jag håller fullständigt med om att det behövs bra bostäder för de med psykiska funktionsnedsättningar, men som inte har fysiska handikapp. Idealet vore egna lägenheter med gemensamhetsutrymmen och en stödperson tillhands, åtminstone dagtid. Aktiviteter som får dem att växa mentalt. Det är viktigt att ge dessa personer så bra förutsättningar som möjligt till ett rikt liv. Det måste kommunen ta på allvar.

 3. Ja, vi är på gång när det gäller gruppbostäder för personer med funktionshinder!

  I december kommer kommunfullmäktige att få ta ställning till ett nytt och modernt funktionshinder program som kommer att vara en ledstjärna för stadens alla förvaltningar. Alla förvaltningar ska göra egna handlingsplaner för att möta de utmaningar som varje förvaltning kommer att stå inför. Bra bostäder för personer med funktionshinder är en viktig del i detta. Processen med att ta fram nya bostäder påbörjades efter en gemensam kartläggning genomförd av Teknik och fastighetsnämnden och Omsorgs- och socialnämndens specialister.
  I dagsläget finns det fem utvalda fastigheter på Lidingö som är aktuella för nybyggnation av gruppbostäder. I juni 2021 inleddes ett projekt som innebär att teknik- och fastighetsförvaltningen ansöker om planbesked för dessa fem fastigheter hos miljö- och stadsbyggnadskontoret, som avgör om fastigheterna är lämpliga för bostadsändamål.Beslut gällande tre av de fem fastigheterna tas på planutskottet i nästa vecka. Planarbetet beräknas ta ca 1-2 år. Ytterligare fastigheter finns framtagna om någon fastighet inte bedöms lämplig. Efter planläggning ska även bygglov sökas och godkännas och byggnation genomföras. Markanvisning till privat aktör kan också vara ett alternativ.
  Ett gruppboende på en eller flera av dessa fastigheter planeras att finnas på plats år 2023-2025.
  Risk finns under processen att planläggningen överklagas vilket kan göra att genomförandet tar längre tid.
  Staden bevakar också möjligheterna att etablera nya gruppbostäder vid minst fyra områden inom ramen för de stadsutvecklingsprojekt som pågår.
  Utöver arbetet med nybyggnation som beskrivs ovan, arbetar staden med att utreda och eventuellt genomföra en ombyggnation av några av de gruppbostäder och servicebostäder där det behövs. Arbetet bedrivs i nära samarbete mellan Omsorgs- och socialförvaltningen och Teknik- och fastighetsförvaltningen.
  Som ett led i att öka valfriheten för dem som behöver gruppbostad, tillämpar staden ’valfrihetssystem för bostad med särskild service’ enligt LSS från och med 1 juli 2020. För närvarande har en leverantör anslutit sig. Omsorgs och socialförvaltningen gör också en utredning för att säkerställa vilka individuella behov som kommer att finnas framöver.

  Birgitta Sköld,LP
  Omsorgs- och socialnämndens ordförande

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *