Stoppa utbyggnaden av golfbanan!

Stad & Politik12 november 2020 kl 12.2011

Naturskyddsföreningen i Lidingö har tillsammans med Lidingö Hembygdsförening och Lidingö Ornitologiska förening gjort en skrivelse till kommunstyrelsen där de vill stoppa planerna på utbyggnaden av Ekholmsnäs golfbana.

I skrivelsen pekar man på de stora naturvärden som finns på Lidingö och att många uppskattar att vistas i de naturområden som finns. Därför är det viktigt att de områden som nu finns inte minskar i omfattning, och därför pekar man på att en utvidgning av golfbanan skulle innebära detta.

Man beskriver att golfbanan har utvidgats bit för bit, trots löften om att så inte skulle ske. Man skriver: ”Golfbanan har inneburit att ett relativt stort naturområde inte längre är tillgängligt för den stora allmänheten av lidingöbor och andra som tycker om att ströva på vår ö. Dessutom är det värdefull skogsmark som har gått förlorad. Det handlar nu inte bara om det rörliga friluftslivet, utan också om det som i remissversionen av Miljöprogram 2021-2030 rubricerats "Rikt växt- och djurliv".”

Att golfbanan nu vill utvidga handlar om att skidbacken behöver mer pistat utrymme och rodelbanan ska byggas om och ut. För att det ska kunna ske måste två hål på golfbanan flyttas. Nturskyddsföreningen menar att det kan ske inom befintligt område, man föreslår till exempel att området där driving rangen ligger kan utnyttjas till detta. ” Ytterligare orörd naturmark får på inga villkor tas i anspråk av något enskilt intresse.” skriver man.

Vidare fortsätter man: ”Aktuellt just nu lär vara att utnyttja betesmarken invid Bohusgården. Det skulle innebära en icke så liten utvidgning av golfbanan i ett område som nu är jungfrulig mark och skiljs från  den nuvarande golfbanan av den smala vägen mellan Bohusgården och Ekholmsnäsvägen. Området hålls nu öppet som hagmark av betande hästar och det är inte svårt för allmänheten att gå genom området, att rasta där och njuta av naturen. Låt det förbli så! Både naturhänsyn och möjligheten till rekreation kräver det.”

Avslutningsvis oroar man sig för att denna utvidgning bara är ett steg mot att bygga en 18-hålsbana (idag är det 9 hål), vilket man också motsätter sig.

Här finns de andra artiklarna om golfbanan:
Flytt av golfhål kräver ny mark (12 november)
Missuppfattningar om golfbanan (13 november)
Bra både för golfen och skidåkningen (16 november)

Kommentarer

 1. Jag är bekymrad över utvecklingen kring golfbanan i Ekholmsnäs och mycket tacksam över att Naturskyddsföreningen driver frågan. Det gäller framför allt de planer på att få till en ”riktig” golfbana med ett antal nya hål, som golfentreprenören Johan Mihkelson Ringqvist har berättat om i olika sammanhang, men också den planerade flytten av hål som har presenterats i olika varianter den sista tiden.

  Om golfentreprenörens planer förverkligas i sin helhet utvidgas golfbanan som jag har uppfattat det ner mot vattnet längs Kyrkviken nedanför golfklubben och bort mot Bohusgården, över på andra sidan Ekholmsnäsvägen och ut över Koltorps gärde. Jag har förstått att detta inte är aktuellt för närvarande och jag hoppas att det kommer att gälla även framöver.

  Den nu föreslagna utbyggnaden vid Bohusgården skulle innebära en stor förändring och göra att man inte längre kan röra sig tryggt och säkert i området. Det vore sorgligt om ett stort område offrades för att gynna ett enskilt intresse.

  Att godkänna att golfbanan får förfoga över mer mark i detta känsliga område skulle allvarligt rubba min tilltro till Lidingös förmåga att förvalta och vårda vår gemensamma omgivning.

 2. Tack Naturskyddsföreningen m fl som försöker rädda de naturområden som finns kvar i Ekholmsnäs.
  Golfverksamheten, som skulle vara ”en småskalig verksamhet” med ”skogsgolfbana” i backen har haft helt andra planer på sistone.
  Ur artikel i golftidning nyligen, i slutet av sept 2020 (!):
  ”I dag avslöjar Johan Mihkelson Ringqvist på Ekholmsnäs Golf Lidingö vad som händer bakom kulisserna och varför allt hysch, hysch.
  – Vi planerar för byggnation av ett antal nya hål samt uppdatering av befintliga. Av den anledningen arbetar jag nu med en ny designplan för hela golfbanan(…)”
  http://golfbladet.se/har-ar-mannen-bakom-ansiktslyftet-pa-lidingo/
  Och i slutet av förra året:
  ”Ekholmsnäs Golf Lidingö arbetar för att bygga ut sin niohålare till, vad klubben kallar, en ”riktig” golfbana.”
  https://www.svenskgolf.se/artiklar/tournytt/20191107/sveriges-medlemsrikaste-klubb-bygger-ut/

 3. Stort och hjärtligt tack till Naturskyddsföreningen och Hembygdsföreningen och alla eldsjälar som vill rädda vår viktiga tätortsnära natur.
  Som professor och med 50 års erfarenhet av dessa naturfrågor kan jag inte nog understryka hur rätta och riktiga deras inlägg och kamp är.
  Jag vill också passa på att skicka ett rejält vetenskapligt svar till dem som kallar oss ”bakåtsträvare”. Tvärtom – ni som med täckmantlar av ”ungdomsidrott”, ”jobb”, ”företagande” vill skövla viktiga lokala naturvärden – det är ni som är reaktionära och ej pålästa – ni bygger era antaganden på gamla felaktiga föreställningar, som inte passar i det 21a århundradets klimatsmarta, naturvårdande och långsiktiga idrottsutövande, företagande och jobbskapande. Ni har inte hängt med den forskning som entydigt visar det skyddsvärda och essentiella med denna natur som vi i detta sammanhang vill värna.
  Och det är öht inte en kamp på vänster-höger-skalan, utan en kamp mellan bättre vetande och vissa enskilda kortsiktiga ekonomiska intressen – de senare har inget värde för alla andra och efterlevande som förlorar unika ekologiska, biotopiska och kulturgeografiska värden.

  1. Tänk om alla professorer och experter skulle tänka utanför boxen och förstå att alla måste få livsutrymme. Titta bara på Coronaexperterna. Det är skrämmande att ingen sitter inne med svaren. Lidingö är hårt drabbat !

 4. Rör inte lidingöbornas naturområden. Stoppa planerna på golfklubbens utbyggnad. Ge tillbaka arrendet till hästägarna så hästarna kan beta där. Ekholmsnäs ska bevaras som naturområde. Har man tur så kanske man kan få se fler ugglor ett år. För några år sedan såg jag en besökande uggla i ett träd ungefär vid golfklubbens parkering, bilder på ugglan finns nog i tidningens arkiv.

 5. Stoppa planerna på en utvidgad golfbana vid Ekholmsnäs. Människor och djur behöver naturen där.

  1. Bromsa utbyggnad och skövling av fler naturmarker på Lidingö. Golfbanor är sterila miljöer och tvärtemot vad som påstås av förespråkare, helt otillgängliga för andra varelser (inkluderar övriga levande arter, flora & fauna, övriga människor) förutom golfaren själv. Bevara den naturliga miljön, biotop och rekreation för många fler än de som är aktiva på golfbanan vid Ekholmsnäs. Kanske de kan slå sig samman med den redan stora expanderade golfbanan på Sticklinge och finna tillräcklighet där? Leve ugglan och fjärilarna som liksom många fler av oss behöver artrikedomen i naturmarken för överlevnad!

 6. Om det nu ska till ett ytterligare hål bör det förläggas så nära Ekholmsnäsvägen som möjligt väster om infartsvägen till Bohusgården i riktning mot bilbesiktningen och sedan är det stopp. Ett antal träd får fällas än sen? Jämför det med utsikten Du har om Du går från Ekholmsnäsvägen in på vägen mot Bohusgården och sneddar ned till vänster på ängen för det tilltänkta hålet. Magisk!

 7. Ställer mig mycket frågande till att dom ska få arrendera denna mark i vinst syfte när kommunen är så noga med att andra INTE får göra det. Vi har en jätte fin golfbana som går att spela på. Det räcker med 1 till två övningshåll här och en range för att träna. varför ska man begränsa dess fina grönområden till att några få kan använda det när det idag används av så många. Sorligt övertramp om detta går igenom!

 8. De ska absolut INTE få bygga ut golfbanan och förstöra ytterligare känslig natur där det bl.a häckar en rad fridlysta fågelarter och dessutom finns där också fridlysta kräldjur och massor av skyddsvärda växter
  Det räcker med att de rev ner mångdubbelt så mycket skog som de hade tillstånd till när golfbanan byggdes och på så vis förstörde häckningsplatserna för minst fyra fridlysta fågelarter och enligt svensk lag så får man inte röra en biotop där det finns fridlysta fågelarter så hur de kom runt det är höljt i dunkel
  Så nu får det vara nog med exploatering av Lidingös vackra natur

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *