Stockbysjöns övergödning kräver åtgärder

Jan König vid Stockbysjön.
Natur20 oktober 2023 kl 03.261

Stockbysjön hotas av övergödning, skriver Jan König i ett yttrande till Lidingö. Yttrandet görs med anledning av att staden har tagit fram ett förslag till skötselplan i samband med utvidgningen av Långängen-Elfviks naturreservat.

Jan König är marinbiolog och bor sedan 1970-talet i en villa vid Stockbysjön och har även vattenrätt i en tredjedel av sjön, sålunda både sakägare och sakkunnig.

Problemet är att Stockbysjön har drabbats av övergödning i allt ökande omfattning som yttrar sig bland annat i kraftig tillväxt av trådalger.

Och det finns fler problem med Stockbysjön. Vattnet innehåller tungmetaller, vilket mätningar har visat. Förmodligen kommer föroreningarna från p-platsen vid före detta Stockby motionsgård och från industrilokalerna i Stockby.

Genom bidrag från staten till sjö-och havsforskning har Lidingö genomfört undersökningar och åtgärder för att avhjälpa problemet. Tidigare var K-konsult inkopplade, som föreslog att höja vattenytan med dammar för att växtligheten ej skulle hinna med eller genom att "muddra sjön" för att ta bort dels växtligheten och dels de tungmetaller som lagras i sjöbotten från land eller luftföroreningar.

Även Kottlasjön har haft problem med övergödning. Lidingö stad lät undersöka sjön 2016 och kunde konstatera att det var för mycket fosfor i vattnet. Sjön saknade förmåga att själv ta hand om all fosfor, och det krävdes därför åtgärder. Staden tillsatte aluminiumsalter under 2017 till sjöns botten för att binda fosforn.

Resultatet blev gott. Behandlingen har gjort att vattenväxterna i sjön blivit fler, eftersom det klara vattnet gör att ljuset kan tränga ner djupare i sjön, vilket gynnar de bottenlevande växterna. Växterna behövs för att bibehålla det klara vattnet.

Nu har ett av staden engagerat företag, Naturvatten med en ekolog-grupp, som i Stockbysjön försöker tillämpa reduktionsfiske av mörtfiskar och vitfisk, som då säges böka i botten efter växtplankton och på så sätt förorsaka frisättning av fosforföreningar och kväve, vilket gör att trådalgen växer till stort och sedan börjar jäsa till gulaktiga mattor som tar syre i anspråk. Se bilderna.

Här syns övergödningen i Stockbysjön tydligt.

– Dessa algmattor sjunker så småningom ned till botten i september och metangas avges av förmultnande växter och syrebrist, vilket inte heller är bra, säger Jan König.

– Jag anser den klokaste åtgärden är att avlägsna den största källan till övergödningen och metallföroreningarna, vilket är det som släpps ut i våtmarken ovanför Stockbysjön, det vill säga från p-platsen som visserligen samlas i fyra dagvattenbrunnar men de har otillräcklig kapacitet för rening, säger Jan König.

– Dikena går raka vägen ner till sjön, det är inte bra, tillägger han.

Ett annat problem är, enligt Jan König, hästgödsel. Stigen från Ridhuset mot Stockbysjön används av ridhusets hästar. Ridhuset har 48 stallplatser och hästarna rastas varje dag på en stig som går parallellt med sjögränsen. Stigen gödslas och detta rinner efter regn och snöslask och når så småningom fram till sjön.

– Man behöver ej vara någon Sherlock Holmes för att förstå orsakerna, säger Jan König. Man kan fortsätta att göra dyrbara undersökningar, som kostar 4-5 miljoner kronor. Eller så kan man åtgärda problemet genom att gräva diken utmed ridstigen. Gödsel passar utomordentligt bra på åkrar och trädgårdar men inte i sjöar. Jag har inget emot hästarna, tvärtom, men hästgödslet måste tas om hand, annars ökar det på övergödningen i sjön. Enligt jordbruksdepartementets rekommendationer ska det myllas ned  eller rensas bort.

– Staden har delvis förstått det då de byggde två dammar för dagvatten, spillvatten lakvatten med mera i början på ridstigen, men diket behöver förlängas 100 meter då denna sträcka är oskyddad, säger Jan König. Groddjur, sjöfågel med flera skulle må bättre.

Efter genomfört samråd kan förslagen komma att revideras ytterligare. Ett slutgiltigt beslut om naturreservaten beräknas fattas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under vintern 2024.

Kommentarer

 1. Lidingö stad har påbörjat åtgärder för att förbättra situationen i Stockbysjön.
  Den grundläggande orsaken till övergödningsproblemen i Stockbysjön är att näringsämnet fosfor frigörs från sjöbotten, vilket beror på gamla synder. Det som tillkommit under senare år är en obalans i fiskfaunan som har förvärrat situationen i sjön.
  Det har genomförts pilotförsök med två olika metoder för att binda den fosfor som finns i Stockbysjöns botten så att den inte frigörs och orsakar övergödning av vattnet. Försöken ska utvärderas i höst och om någon av metoderna visar sig fungera ska en fullskalig behandling av sjön göras i vår.
  De konsulter som staden anlitat har kommit fram till att nytillskottet av näringsämnen från omgivningen är så litet att det inte bör vara något problem för sjön.
  Halterna av tungmetaller är inte anmärkningsvärt höga i Stockbysjön. Halterna är dessutom lägre i den översta delen av sjöbotten än djupare ner, vilket visar på att metallerna kommer från gamla föroreningar och inte från pågående utsläpp till sjön. Det ämne som det däremot finns oroväckande höga halter av i Stockbysjön är tributyltenn. Ett giftigt ämne som använts i båtbottenfärger.
  Om en fullskalig fosforbehandling genomförs i vår kommer slutnotan för både undersökningar och behandling att landa på ungefär 1 miljon kronor. Kostnader som till 90 procent täcks av ett statligt bidrag för lokala vattenvårdsprojekt (LOVA).
  Förhoppningen är att resultaten ska bli lika positiva som efter behandlingen av Kottlasjön 2017. Utgången är dock mer oviss eftersom det ännu inte finns någon välbeprövad metod för att binda fosfor i små grunda sjöar.
  Jerker Idestam-Almquist
  Kommunekolog Lidingö stad

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *