Samråd om nya seniorlägenheter i Björnbo

Vy över området med de nya byggnaderna. Visionsbild: BSK Arkitekter.
Lidingö2 november 2023 kl 03.59

Nya bostadshus för 68 seniorlägenheter och en samlingslokal planeras i Björnbo. Den föreslagna detaljplanen ställs ut för samråd 1–22 november. Välkommen med dina synpunkter, hälsar Lidingö stad.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 24 oktober att ställa ut detaljplanen för delar av fastigheten Björnbo 2 för samråd. Förslaget gör det möjligt att komplettera verksamheten med 68 seniorlägenheter i nya flerbostadshus och en ny samlingslokal för cirka 200 personer. Områdets karaktär ska behållas i stor sett intakt.

– Vår strävan är att komplettera bebyggelsen med varsamhet och så liten påverkan på natur och kulturmiljö som möjligt. Den kulturhistoriskt värdefulla radhus- och kedjehusmiljön skyddas genom bland annat rivningsförbud och nya byggnader ska samspela väl med de befintliga, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Fem nya hus

De nya byggnaderna föreslås placeras i två olika delområden inom Björnbo. Ett nytt bostadshus om fyra våningar kan byggas i områdets centrala del och en samlingslokal i ett plan i parken intill, delvis inskjuten i terrängen. I den norra delen av Björnbo föreslås en komplettering med tre lamellhus i fyra våningar, med mellanliggande gårdar och garage under mark.

– De nya bostäderna ska ha hög kvalitet och god tillgänglighet. Arkitekturen ska ges en tidlös karaktär, med inspiration från byggnader på platsen. Nya hus ska ansluta till den befintliga skalan och placeringen bygga vidare på befintliga rumsligheter och strukturer, säger Marcus Sandbäck, planarkitekt, Lidingö stad.

Vy från sydöst över tre nya lamellhus i norra delen av Björnbo. Visionsbild: BSK Arkitekter.

Låg miljöpåverkan

Exploateringen sker på redan hårdgjorda ytor och delvis på naturmark. Påverkan på ekologiska samband bedöms som små. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det fördelaktigt att förtäta i området, där det finns utbyggd infrastruktur för vägar, vatten och avlopp och är nära till kollektivtrafik och service.

Lämna synpunkter

Staden ställer ut förslaget till ny detaljplan för samråd mellan den 1 och 22 november, 2023. Planhandlingarna visas under samrådstiden i stadshuset och finns även digitalt, via länk på stadens hemsida. Under samrådet får Lidingöbor och myndigheter tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga och det ska framgå vem som är avsändare.

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Bakgrund
Beslutet att påbörja detaljplanearbete för Björnbo fattades redan 2015. Det ursprungliga utbyggnadsförslaget var på cirka 250 nya bostäder, detta har successivt bearbetats. Efter att mer hänsyn tagits till kultur- och naturmiljön har förslaget minskats till 68 seniorlägenheter och en samlingslokal.
Det område i Björnbo som byggdes för seniorboende under 1950-talet består i dag av 210 lägenheter och 19 radhus. AB Cisterna äger fastigheterna, som förvaltas av Wallfast AB. Nybyggnationen kommer att ske på fastighetsmark och utföras i privat regi. Syftet är att öka den befintliga verksamheten och servicen i Björnbo. Projektering och byggstart kan starta när detaljplanen vunnit laga kraft, vilket beräknas ske tidigast i mitten av 2024.

Vy över bland annat ett nytt flerbostadshus och en samlingssal i centrala delen av Björnbo. Visionsbild: BSK Arkitekter.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *