Samråd om ny detaljplan för Stockby

Lidingö5 januari 2023 kl 03.501

En ny detaljplan för Stockby verksamhetsområde ställs nu ut för samråd, kan man läsa på Lidingö stads hemsida. Syftet med planen är att utöka det befintliga verksamhetsområdet och möta behovet av industrimark för Lidingös företagare. Fram till den 9 februari kan du lämna synpunkter på planförslaget.

Den föreslagna detaljplanen gör det möjligt att utöka byggnadsarean på befintliga fastigheter i området med upp till 60 procent av fastighetsytan och en nockhöjd på 12 meter. Dessutom föreslås en ny fastighet med byggrätt samt att markanvändningen av fastigheten Förrådet 5 kompletteras till att även gälla parkering och centrum.

Planområdets markanvändning är verksamhet/kontor. Stockby är också utpekat som ett utvecklingsområde och föreslås utvecklas västerut. Det skulle ge plats för nya etableringar och möjligheter för befintliga verksamheter att växa. Området i söder bevaras som grönområde.

– Vi är väldigt nöjda med det samrådsförslag vi har arbetet fram och ser fram emot att ta detaljplanen ett steg framåt i processen. Vi har ett mycket bra samarbete med Lidingö Näringsliv och fastighetsägarna i Stockby och är stolta över att presentera ett samrådsförslag som gynnar näringslivet på Lidingö, säger Hanna Brandshaug, planarkitekt.

Utveckling med hänsyn till naturen

Initiativet till planarbetet togs av fastighetsägare i Stockby, utifrån deras behov av att expandera sin verksamhet i området. Planen är tänkt att vara flexibel över tid för att möta marknadens behov vid olika tidpunkter.

Sammantaget möjliggörs 21 500 kvadratmeter ny byggnadsarea för industrimark, varav endast 1 500 kvadratmeter på oexploaterad mark. Det innebär att så mycket som möjligt av den värdefulla naturmarken omkring Stockby verksamhetsområde bevaras.

– Tillsammans med Lidingö Näringsliv och utifrån de verksamma företagarnas önskemål vill vi nu utveckla verksamhetsområdet i Stockby enligt förslaget och möta behovet av industrimark. Vi gör det givetvis på ett varsamt sätt, med hänsyn till omgivningen och naturen, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Förslaget till ny detaljplan ställs nu ut för samråd mellan den 5 januari och 9 februari 2023. Planhandlingarna visas under samrådstiden i stadshuset och finns även digitalt.

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *