Samråd om Canada Bygg-tomten

Stad & Politik17 januari 2022 kl 04.431

Lidingö stad tar fram en ny detaljplan för kvarteret Brädgården och del av kvarteret Båtbyggaren. Planförslaget är nu ute på samråd mellan den 12 januari och 9 februari 2022. Syftet med detaljplanen är att utveckla platsen till ett attraktivt bostadsområde som på ett bra sätt samverkar med befintligt verksamhetsområde.

Nya byggnader ska utföras med höga gestaltningsambitioner och utformas i enlighet med gestaltningsprogram. Detaljplanens syfte är också att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till promenadstråket längs med Kyrkviken samt att stärka det gröna sambandet längs strandlinjen för att gynna växt- och djurliv.

Efter att ett byggvaruhus flyttade sin verksamhet från kvarteret Brädgården 2015 sanerades marken. Kvarteret består i dagsläget av ett inhägnat grusat område och är obebyggt, med undantag av en tegelbyggnad. I kvarteret Båtbyggaren finns vattenanknuten verksamhet som båtvarv och båtbyggeri.

Syftet med projektet är att utveckla kvarteren Brädgården och Båtbyggaren till bostadsområden som på ett bra sätt samverkar med de befintliga verksamheterna.

Kvarteret Brädgården har ett attraktivt läge för bostäder och föreslås planläggas med villor. Närmast Kyrkvikens vatten föreslås en mindre park anläggas, där strandpromenaden ingår. Kvarteret Båtbyggaren har ett antal väletablerade verksamheter inom båtbyggeri, båtvarv och snickeri. Stadens ambition är att verksamheterna ska kunna disponera den södra delen av kvarteret Båtbyggaren mer effektivt så att den norra delen av kvarteret kan bebyggas med radhus.

Försäljning av villatomter och markanvisningstävling om radhusområdet beräknas till år 2023.

Lidingö stad ställer nu ut förslaget till ny detaljplan för samråd för att få in synpunkter. Samrådet hålls mellan den 12 januari och 9 februari. Under samrådet får myndigheter och Lidingöbor tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget.

Staden bjuder in till digitalt samrådsmöte 27 januari 2022 klockan 18.00–19.30. Då finns möjlighet att ställa frågor till staden. Anmälan sker i förväg senast 24 januari.

Läs mer på Lidingö stads hemsida här.

Kommentarer

  1. Det vore intressant att se planförslag med andra lösningar på bebyggelsen. T.ex ett rent radhusområde som harmonierar med Canadaradhusen eller lägre flerfamiljshus med annan arkitektur än fyrkantiga lådor och som smälter in i Kyrkvikensmiljön. Förslag som ställs mot varandra vidgar vyerna.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *