Sällsynt svamp funnen i skyddsvärd skog på Lidingö

Rosenticka indikerar ett granskogsekosystem med långvarig kontinuitet av grova lågor. Rosentickans ovansida är normalt svart eller gråsvart. Tyktorpsskogen 16 december 2020.
Natur20 december 2020 kl 05.55

Ett fynd av rosenticka visar att Tyktorpsskogen i Sticklinge inte har avverkats på länge. Skogen har nu karaktären av en naturskog, en biotop som blir allt ovanligare i vårt land. Tyktorpsskogen är i allra högsta grad skyddsvärd, då den består av en mångfald av trädslag i olika åldersstadier. Inslaget av död ved är ett livsviktigt substrat för många arter som inte klarar av att leva i den modernt brukade skogen. Rosenticka är en sällsynt vedsvamp – en vednedbrytare – som är klassad som Nära hotad på den svenska Rödlistan. I Skogsstyrelsens handbok för naturvärdesbedömning hamnar arten högst upp i den så kallade värdepyramiden. Rosentickan är knuten till naturskogar med stort inslag av gran, och den är i hela landet en mycket bra signalart för granskogar med höga naturvärden. I Tyktorpsskogen har även tallticka påträffats, en rödlistad art (Nära hotad) som signalerar att det finns skyddsvärda tallbestånd med höga naturvärden.

Det var den 11 november i år som Isak Isaksson, Lidingö Naturskydds-förening gjorde fyndet av rosenticka i Tyktorpsskogen efter att ha spanat på ett stort antal granlågor i Lidingös skogar. En granlåga är en gammal gran som fallit och blivit liggande på marken, det man också kallar död ved. På granlågan i Tyktorpsskogen sitter ett 11 fruktkroppar av rosenticka, och fyndet är det första som rapporterats av denna art på Lidingö. Rosentickan har fått sitt namn för att fruktköttet på svampens undersida har en karaktäristiskt rosa ton.

Rosenticka Rhodofomes roseus har hovformade fruktkroppar som blir 2–8 cm breda, undersidans fruktkött har karaktäristiskt rosa. Tyktorpsskogen 16 december 2020.

Du hittar till Tyktorpsskogen via Naturkartan på Lidingö stads hemsida: Klicka här

Text & foto: Tomas Carlberg

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *