Så mycket (eller lite?) betyder kulturen för politiken

Stad & Politik8 juni 2022 kl 04.51

Som en inledning av Politikdagarna börjar vi med ett området Kultur. Två av Lidingös konstföreningar, Lidingökonstnärerna och Konstföreningen Lidingö började i mars i år samla in svar på sju kulturrelaterade frågor från de lokala politiska partierna på Lidingö. Tyvärr var det svårt att få politikerna att svara på dessa frågor. Efter flera påminnelser hade svar från sex av de nio partierna kommit in i maj. Vad det beror på låter vi vara osagt, men uppenbarligen är det inte prioriterade frågor för vissa partier. Därför saknar vi svar från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Nyligen har svaren kompletterats med Moderaternas svar.

Här är svaren från de övriga partierna. En del är väldigt långa svar, men vi har valt att inte redigera ner texterna därför presenteras de i originalskick. Det har resulterat i den längsta artikeln i Lidingö Nyheters historia. Håll till godo och scrolla igenom den!


1. Vad kommer ert parti göra för att ett kulturhus, en permanent lokal för utställningar och kulturarbetare kan bli en verklighet?

KD: Det nya stadshuset har blivit en mycket bra mötesplats för kulturen på ön. Utställningarna i entréhallen, biblioteket och konserter kompletterar varandra. Vi vill tillsammans med öns kulturutövare fortsätta utveckla stadshuset men också göra Millesgården till en mer naturlig mötesplats på Lidingö. Millesgården skulle kunna fungera som både kulturhus och stadspark för Lidingö.

S: Vi socialdemokrater har under senare år satt fokus på kulturlivet på Lidingö med våra motioner om ett Kulturhus år 2015 och införande av en Kulturskola år 2021. Är det någon plats/kommun i Sverige som borde ha ett Kulturhus - gärna helt frikopplat från politiken - så är det förstås
på Lidingö med alla dessa fantastiska kulturutövare. Både barn, unga och äldre. Vi blev ändå tillfreds med att vårt krav hörsammades, och vill ge verksamheten i Stadshuset en chans, men vi tror att kulturen behöver en egen plats - ett fristående Kulturhus och den frågan driver vi vidare.

LP: Inom Lidingöpartiet var vi initialt mycket intresserade av ett separat kulturhus på ön.  Det är riktigt att vi även gick till val med det budskapet 2018.  Vi utredde frågan om att rusta och överta en större villa på Lejonvägen som stod tom. Detta presenterade dock oöverstigliga hinder och kostnader för tillgänglighetsanpassning och även andra problem varför projektet lades ner. Samtidigt hade vårt stadshus genomgått en stor renovering och vi såg potentialen att utnyttja det som vårt kulturhus. Där finns biblioteket, som förutom sin basala uppgift att förmedla god litteratur och entusiasmera Lidingöbor i alla åldrar till läsning, även erbjuder så mycket mer. Det kan handla om författarträffar, inbjudan till föredrag av olika slag, bokklubb för ungdomar, datorskola, skrivarkurser, barnteater, lovverksamhet, utställningar och mycket annat som hör kulturen till.

Vi anser att Gustaf Dalén-salen i mycket högre grad ska utnyttjas för olika publika kulturföreställningar inom teater, musik, dans och vad det än kan handla om.  Förmodligen måste salen anpassas med extra utrustning för att möta olika behov, vilket vi ställer oss positiva till.

Stadshusets entréhall är ju perfekt för utställningar av olika slag – inte minst konstutställningar!

Dessutom kan även här inbjudas till olika events och arrangemang för en större eller mindre publik. Detta bevisades inte minst under Kulturveckan. En stor fördel med stadshuset som kulturhus är dessutom att det på daglig basis genomströmmas av betydligt fler människor än ett separat friliggande kulturhus sannolikt skulle göra. Kulturbudskapen sprids helt enkelt till en mycket vidare krets.

Sammantaget så anser vi således att vi de facto har ett kulturhus i stadshuset men vi är absolut lyhörda för alla förbättringar och förstärkningar som behövs för att maximera både utbud och tillgänglighet till fromma för Lidingöbornas kulturupplevelser.

MP: Miljöpartiet har sedan många år drivit att Lidingö behöver ett kulturhus som samlar kulturen och gör den mer tillgänglig för Lidingöborna. När stadshuset byggdes om och biblioteket flyttades la vi fram ett förslag om att ett kulturhus skulle skapas där. 

Förslaget innehöll utställningslokaler, bibliotek, stor scen för uppträdanden och föreställningar (genom att uppgradera sessionssalens scen), lokaler för mötesplatser, workshops och andra aktiviteter som skulle finnas tillgängliga för kulturlivet och allmänheten.

Tyvärr valde den politiska majoriteten att gå en annan väg och flytta kommunala verksamheter dit och hyra ut till företag istället. Vi menar att en del av det som vi föreslog då skulle kunna förverkligas även idag om den politiska viljan finns, och den har vi.

L: I dag har Lidingö ett stadshus med lite kultur i. Liberalerna anser att kulturen på Lidingö förtjänar ett eget kulturhus i närheten av stadskärnan. Vi vill bokstavligen sätta ”kulturen i centrum”.

C: Kulturens plats i kommunen är en hjärtefråga för oss, vi vill att stadens ska stödja privata intressen som försökt upprätta kulturhus. Vi vill fortsätta utveckla stadshuset till mer av kulturhus med biblioteket, utställnings- och evenemangsytor samt genomföra åtgärder för att mötesrum ska kunna bokas av kulturföreningar enklare samt att scenen ska kunna användas för exempelvis dans eller andra kulturella arrangemang. Fortsatt lyfta fram konst i stadshusets entréhall, med aktiviteter som lyfter fram den lokala kulturen och konsten.

M: Stadshusets entré är stadens kulturhus och det har blivit en fantastisk mötesplats med intressanta utställningar. Det finns även många andra lokaler på ön som är viktiga kulturcentra. Lidingö har stora möjligheter att med Millesgården och lärosäten som Nyckelviksskolan, Carl Malmsten och Beckmans fungera som ett konst- och designcentrum för hela Sverige.

2. Hur ser ert partis program ut för att öka intresset för kultur på Lidingö under kommande mandatperiod?

KD:  Vi vill satsa mer på såväl Sagateatern och musikskolan. Fler barn ska få testa olika typer av kulturyttringar och vi vill bygga en utomhusscen för uppträdanden.

S: Införande av en Kulturskola - gärna i Lidingötappning, ser vi som ett viktigt steg för att avsevärt bredda utbudet för barn och ungdomar som ägnar sig åt en mångfald av nya kulturyttringar via internet mm. Musik och teater är viktigt och bra - men det fångar inte allas intresse. Vi skulle också gärna se att Kulturveckan byggs ut och öppnas upp för besökare från Mälardalen. Lidingö har alla förutsättningar att bli Stockholmsregionens "Österlen".

LP: I Lidingöpartiet anser vi att det är av allra högsta vikt att människor i så tidig ålder som möjligt kommer i kontakt med kultur. Vi vill att barn introduceras till det skrivna ordet och entusiasmeras till läsning – ett intresse som måste underhållas för att bevaras livet ut.

Kultur i olika former ska vara en naturlig del av livet – liksom luften vi andas.  Väcks det intresset redan i barndomen är mycket positivt vunnet och det vill vi verka för. Vi stödjer därför bl a Sagateaterns, Musikskolans och Bibliotekets viktiga verksamhet. Vi stödjer även till fullo det engagemang som, från kultur- och fritid, läggs på att väcka och ta tillvara barns- och ungdomars kulturintresse.

Kulturstöd utgår till unga mellan 14-20 år för att entusiasmera till skapande och kulturyttringar. Dessa fångas sedan upp och utvecklas och mynnar bl a ut i den återkommande ungdomsutställningen ”BLANK” som vi ser som ett utmärkt exempel på hur man kan ta tillvara Lidingöungdomarnas olika kulturintressen och uttryck.

Vi är starkt engagerade i utsmyckning av det offentliga rummet, detta till glädje för invånarna  som i det dagliga livet kan väckas till intresse för högklassig konst. Under senare år har vi arbetat för just detta (bl a Venusskulpturen i Gåshaga och Dianaskulpturen vid stadshuset, båda av Carl Milles) och vi vill gärna verka för att ytterligare konstuttryck ska komma Lidingöborna till del och tjäna som en naturlig och berikande del av vardagen.


MP: Pandemin visade att kulturen inte är grädde på moset, utan en livsnödvändig del av vårt samhälle och att vara människa. Kulturutövning har en positiv inverkan på välmående och är en grund för att människor kan mötas och överbrygga olikheter och stärka det demokratiska samtalen. Några saker som Miljöpartiet vill göra för att stärka kulturen på Lidingö är:

 • Vi vill skapa ett levande kulturhus i Lidingö centrum.
 • Vi vill att Lidingös kulturliv får ett stöd som motsvarar vad som erbjuds i många andra kommuner. Här ligger Lidingö efter.
 • Vi vill också att kulturen ska vara en viktig del i skolans verksamhet och i omsorgen. Äldre och andra inom omsorgen ska erbjudas kulturaktiviteter, det kan med fördel samordnas med skolans eller andra kulturverksamheter..
 • Vi vill att Lidingö stad samordnar Lidingös kulturverksamheter, t ex Musikskolan, Sagateatern och andra verksamheter, kommunal och fristående, genom ett paraply som vi kallar Kulturskola eller Kulturarena. Genom att ha en tydlig ingång till kulturen och marknadsföra den kan det bli tydligare än idag för Lidingöborna vilken kultur som finns på Lidingö
 • Vi vill i Region Stockholms stärka regionens arbete med kulturen. Bland annat genom att:
  • se till att en-procents-målet till kulturen efterlevs i regionen.
  • stärka främjandet av läs- och skrivande genom regionbiblioteken
  • utöka det digitala kulturutbudet.

göra kulturen mer tillgänglig för barn och unga. Bland annat genom ett kulturkort som kan kopplas till terminskortet för resor och tillgängliggöra bibliotek, kulturskolor och idrottsanläggningar över kommungränserna.

L: För oss liberaler är kultur livsviktigt. Vi vill att konsten och kulturen får en allt mer framträdande plats och att Lidingöborna får fler möjligheter till kulturupplevelser i vardagen. I tider som dessa är vi övertygade om att konst och kultur kan erbjuda människor hopp och framtidstro. Kulturen framhäver det humana i motsats till det omänskliga, det vackra i motsats till det ohyggliga.

C: För att gynna kulturen och kulturutövare på Lidingö vill Centerpartiet Lidingö införa en kulturpeng för att fler ungdomar ska få tillgång till musikskola och teaterverksamhet, detta genom att öppna upp för fler aktörer än kommunen som utförare samt bredda utbudet till mer än bara musik och teater där exempelvis konst eller keramik skulle kunna vara exempel. Vi tror även detta skulle kunna få fler aktörer att etablera sig på ön och därmed öka utbudet av kulturella aktiviteter för vuxna. Vi vill även sänka avgiften för musikskola och Sagateatern som har chockhöjts under mandatperioden och är långt högre i jämförelse med snittet i landet.
Vi vill även fortsätta att utveckla kulturutbudet i fritidsverksamheten för barn och ungdomar med fritidsgårdarna och deras tillgång till lokaler.
Centerpartiet vill även inrätta Lidingöfestivalen med aktiviteter från Lidingös näringsliv, marknad, Skansen-tåg, kulturliv, scen med uppträdande, pop-up-butiker och eventaktiviteter med föreningslivet. Vi ser att detta skulle samarrangeras mellan staden, näringsliv och civilsamhället. Vi tror att detta kan locka och få även Stockholmare att få upp ögonen för handels- och kulturutbud på Lidingö.

M: Ett levande kulturliv och ett starkt civilsamhälle är viktigare än någonsin i dessa oroliga tider. Fria uttrycksmedel hjälper oss att förstå oss själva och dem vi möter och är en grundsten för demokratin. Vi bör låta kreativitet, kvalitet, konstnärlig förnyelse, men även bevarande av vårt kulturarv, prägla vår ö. Särskilt viktigt är det att låta barn och ungdomar tidigt delta i kreativa verksamheter och att det där finns äldre förebilder. Vi har fantastiska kulturskapare och många olika sorters kulturella evenemang här på Lidingö, och vi vill uppmuntra alla att ta del av dem. Vi vill även utveckla Kulturveckan tillsammans Lidingös kulturaktörer.


3. Kan ni tänka er stödja verksamhet där vuxna deltar i kulturell och konstnärlig verksamhet?

KD: Ja, men barn och unga är prioriterat.

S: Ja. Varje år har vi bland annat budgeterat för ett ökat stöd till studieförbunden. Kultur har ett egenvärde för både individ och samhälle. Det är viktigt att få möjlighet att både ta del av men också att få utöva kultur och gärna tillsammans med andra.

LP: Redan nu stödjer vi den verksamhet som engagerar vuxna, inte minst alla förnämliga konstutställningar i stadshuset och stadens stöd till Millesgården. Vi har alltid haft ett gott förhållande till våra konstföreningar på Lidingö vilka vi givetvis ska fortsätta stödja liksom andra vuxna som deltar i kulturell- och konstnärlig verksamhet, exempelvis i form av just olika utställningar. Vi stödjer musik- och körverksamhet för vuxna liksom Kulturveckan som även erbjuder många vuxenarrangemang.

MP: Ja, genom att utveckla förutsättningar för att det finns ett kulturhus, lokaler, mötesplatser för kultur och att Lidingö stad tar ett större ansvar än idag för att samla kulturen och göra den synlig för Lidingöborna. Se mer detaljerat ovan.

L: Absolut! Det finns mycket som tyder på att konstnärlig och kulturell verksamhet har en positiv inverkan på det psykiska välmåendet hos såväl vuxna som barn. Vi Liberaler ser det som en självklarhet att stötta sådan verksamhet.

C: Ja, Centerpartiet Lidingö värnar om Lidingös lokala kulturaktörer och vill att staden i större mån uppmärksammar pågående utställningar, föreställningar och andra kulturevenemang på hemsidan, i sociala medier och i kommunens tryckta mediekanaler. Vi vill även att kulturen uppmärksammas under en s.k. "Lidingöfestival" som skulle kunna integreras med exempelvis Lidingöloppet i september. Vi vill även se över om studieförbundens kulturutbud kan stödjas liksom säkerställa kulturföreningarnas möjlighet att hyra lokaler t ex genom stöd till föreningsgården i Larsberg.

M: Det gör vi redan med Kulturveckan, stöd till Millesgården och andra aktiviteter. Men ungdomars kulturutveckling är prioriterad för oss.

4. Skulle ni kunna tänka er att det blir en samlingslokal. Arbetslokaler / ateljéer för kultur / målar kurser mm som fördelas via en kö? (Se Sthlms Stad)

KD: Vi tittar gärna på Stockholms stads lösning tillsammans med kulturutövarna men har inget besked i dagsläget.

S: Absolut.

LP: Vi förstår att frågan är av stort intresse för konstföreningarna. I dagsläget har vi emellertid inga konkreta förslag att presentera vad gäller densamma. I den mån sådana arrangemang för vuxna skulle finnas i stadens regi kan de dock inte vara fria nyttigheter utan debiteras till självkostnadspris.  

MP: Vi vill att Lidingö stad ska erbjuda en liknande lösning som t ex Stockholm stad har för Lidingös konstnärer.

När den politiska majoriteten sålde ut “Läkarvillan” i centrum (tvärsöver vägen mot Maltes cykel) så föreslog vi istället att huset skulle rustas för att kunna erbjuda t ex ateljelokaler till konstnärer som kunde hyra in sig.

Vi vill också att Brostugan vid AGA-kajen ska vara kvar för konstnärlig verksamhet, och inte hyras ut till kommersiell verksamhet.

L: Lidingö har redan idag ett design- och konstnärkluster med Nyckelviksskolan, Beckmans i Dalénum och Malmstensskolan i Bodal. En samlingslokal där industri, studenter, konstnärer och allmänhet möts tycker vi låter mycket spännande!

C: Ja, Stockholms stad är ett skyltfönster för Lidingö att ta efter i den här frågan och vi skulle gärna följa den modell som just nu används av C:s kulturborgarråd.  

M: I dagsläget har vi inga sådana planer men vi kan gärna titta på frågan tillsammans med konstföreningarna och konstnärerna.

5. Hur främjar ditt parti, inköp av konst av lokala konstnärer till Stadens utsmyckning?

KD: Under förra perioden tog vi fram en skulpturplan för Lidingö där vi pekade ut några större inköp vi ville göra. Det blev mycket lyckat med bland annat Venus i snäcka vid Gåshaga som ett av resultaten. Att stödja lokala konstnärer är självklart och bland annat försöker vi verka för fler lokaler på Elfsviks gård som skulle kunna bli ytor för utställningar.

S: Det har vi sett som ett viktigt kriterium i de fall där det varit aktuellt och det kommer vi fortsätta främja.

LP: En gång för länge sedan fanns det något inom kultur- och fritid som kallades konstdelegationen. Den bestod av en representant från varje parti som företräddes i nämnden. Vi fick utbildning i hur man ska bedöma konst och vad man ska uppmärksamma vid inköp. När en konstnär ställde ut i stadshuset fick vi ansvaret att, tillsammans med dåvarande kulturchef, bedöma om något av verken borde köpas in för stadens räkning OM det fanns ett behov. Detta givetvis t ex för att representera en tid, miljö, stämning, konstnär som inte redan fanns i samlingarna och även för en bestämd plats i staden där det saknades utsmyckning.

I denna konstdelegation deltog Lidingöpartiet som då, liksom andra partier, hade möjlighet att direkt påverka stadens konstinköp. När delegationen lades ner var det inte längre politikernas sak att delta i uppgiften/ansvaret för inköp av konstverk för stadens räkning. Lidingöpartiet anser att den gamla ordningen med en parlamentariskt sammansatt delegation borde återinföras. Det är trots allt politikerna som bör svara för stadens profil när det gäller konst och kultur, inte tjänstemännen.

Inom ramen för vårt arbete inom Kultur- och fritidsnämnden kommer vi givetvis fortsätta verka för inköp av konstverk i olika genrer och tekniker till Lidingöbornas glädje.


MP: Vi ser positivt på att använda en procent av kostnaderna vid ny-, om-, och tillbyggnad till konstnärlig utsmyckning. När det görs ska staden se över även om det finns lokala konstnärer som kan passa för ändamålet.

L: Offentlig utsmyckning är helt i linje med Liberalernas vision av att Lidingöborna skall få kulturupplevelser i vardagen. Om dessa upplevelser kan erbjudas av lokala konstnärer, så mycket bättre!

C: Centerpartiet Lidingö skulle, som majoritetsparti på Lidingö, premiera lokala konstnärer vid upphandlingar av offentlig konst.

M: Vi har de senaste åren köpt in några Millesskulpturer men vi bör i större utsträckning titta på andra lokala konstnärer. Vi har exempelvis tillsammans med Lidingökonstnärer tagit fram Gustaf Dalén-prisets staty. Staden äger även stora konstsamlingar. Vi vill anordna en auktion där vi låter Lidingös invånare få bjuda på konst som ligger i förråden. Med erhållna medel kan vi sedan köpa nytt, och då gärna från lokala konstnärer.


6. Är Brostugan som ateljé för konstnärer även i fortsättningen något ni vill värna om?

KD: Vi tycker att Brostugan har mer att ge för fler än vad den gör i dag. Brostugan skulle kunna bli ett riktigt trevligt café och gärna med utställningsmöjligheter för lokala konstnärer.

S: Ja och vi för gärna ett resonemang med Kulturföreningarna om Brostugan för att få veta mer, och ser ingen anledning till att inte se positivt på frågan då det är ett viktigt inslag hos oss på Lidingö.

LP: Ja, vi vill gärna att Brostugan även i fortsättningen får tjäna konsten väl.

MP: Ja, det vill vi. Se mer detaljerat svar ovan.

L: För den stora majoriteten av Lidingöborna är Brostugan tyvärr helt okänd. Med sitt fantastiska läge i en ekdunge, med utsikt över Värtan och nära såväl båtar som bussar borde Brostugan göras tillgänglig för fler. Vi Liberaler ser gärna att Brostugan blir ett kulturcafé där allmänheten kan njuta av såväl lokal konstverk som lokala bakverk!

C: Vi vill att det ska finnas möjlighet för ateljé och i större utsträckning kunna användas av flera konstnärer. Vi vill att en sådan plats ska uppmärksamma i större mån så att Lidingöbor - och nya generationers Lidingökonstnärer - hittar dit och kan inspireras av den lokala konstnärliga verksamheten. Detta kan ske i Brostugan men behöver inte vara låst till den platsen.

M: Brostugan ligger i ett fantastiskt läge vid Dalénum och Larsberg. Det är viktigt att den är öppen för Lidingöborna. Just nu tittar vi på hur den bäst kan användas, men sannolikt blir det någon form av café eller annan öppen verksamhet som alla kan ta del av.7. Hur ställer sig ert parti till den så kallade "en-procentsregeln" för konst vid ny-, om- och tillbyggnad?

KD: Positivt.

S: Det ställer vi oss positiva till.

LP: Lidingöpartiet ställer sig positivt till att vid varje kommunal nybyggnation, större tillbyggnad eller renovering avsätts öronmärkta pengar för estetisk utsmyckning.  Anslagets storlek ska bedömas från fall till fall.

MP: Miljöpartiet är positivt till det. Se mer detaljerat svar ovan.

L: Byggnation kan aldrig bara handla om funktion. Det gäller ny-, om- och tillbyggnad. Det är strukturer som möter Lidingöborna varje dag och i vår vision om att Lidingöborna skall få kulturupplevelser i vardagen tycker vi Liberaler att det är rimligt att minst 1% av den beräknade kostnadskalkylen avsätts till konstnärlig gestaltning.

C: Centerpartiet Lidingö stödjer en-procentsregeln - den offentliga konsten på Lidingö är en viktig källa till kunskap, gemenskap och lokal stolthet bland öns lokalinvånare. Vi skulle gärna se att konst vid ny- och ombyggnation premierar lokala konstnärer och installationer som även syns offentligt utanför byggnaden, inte bara som mönster i trapphus t ex.

M: Vi vill att Lidingö skall vara vackert och ställer höga arkitektoniska krav där även konstnärlig utsmyckning är aktuell. Vi är positiva till att köpa in offentlig konst, och gärna i samband med nybyggnad, men ser inte enprocentregeln som avgörande för inköpen.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *