Så kommer nya bron att se ut

Så här är det tänkt att nya Lilla Lidingöbron kommer att se ut från Lidingösidan.
Lilla Lidingöbron2 januari 2020 kl 06.25

Lidingö Nyheters Bo Vading har i en serie artiklar, varje vecka under hösten dokumenterat bygget av Lilla Lidingöbron med sin kamera. Men hur kommer den se ut när den blir klar? Vi har tagit del av stadens och entreprenörens (Implenias) dokument, som visar i ord och bild hur det är tänkt.

Så här säger Lidingö Stad på sin hemsida om varför man bygger en ny bro:
Lilla Lidingöbron byggs för framtiden och ett ökat resande mellan Lidingö och Stockholm. Den nya bron blir mer trafikvänlig för gående, cyklister och mopedister och får dubbla spår för Lidingöbanan.

Omfattande undersökningar har visat att det i längden är en bättre investering att bygga en ny bro än att renovera Gamla Lidingöbron. Kontinuerliga renoveringar och ombyggnader på den gamla bron skulle annars behövas för att förlänga dess livslängd. Det skulle öka kostnaderna dramatiskt och bli dyrare än att bygga en ny bro.

Några argument i punktform:

 • Gamla Lidingöbron är utsliten och ser slutet på sin livslängd.
 • Minska framtida kostnader för skattebetalarna vid renoveringar, drift och underhåll.
 • Öka säkerheten och framkomligheten för gång-, cykel- och mopedtrafiken samt trafikanter med funktionsnedsättning.
 • Möta trafikmålet att fler trafikanter ska kunna cykla, gå eller välja kollektivtrafik.
Från Ropsten.

En av de viktigaste bitarna vid bygget av Lilla Lidingöbron är trafiksäkerheten. Bron kommer att vara dimensionerad för en tredubbling av dagens gång- och cykeltrafik med fina utsiktsplatser. Lidingöbanan kommer att trafikera via dubbelspår och det kommer att finnas bra belysning om kvällar och nätter.

Lilla Lidingöbron ska utformas så att den blir tillgänglig för alla samhällsgrupper. Ju högre bro man bygger, desto mindre attraktiv blir den för de som går eller cyklar.

Här syns den lilla lutning som bron kommer att få.

Dessutom byggs bron med en liten lutning, med krönet ungefär mitt på bron. Det finns fler fördelar med att bygga en bro med liten lutning:

 • Farten hos cyklister blir jämnare vilket leder till färre omkörningar och minskad risk för trängsel och olyckor.
 • Restiden för cyklister kortas ned.
 • Rullstolsburna eller personer med nedsatt rörelseförmåga har lättare att ta sig över bron.
Två breddningar eller utbuktningar av gångbanan görs för att skapa mötesplatser och utsiktspunkter.

Frågan om brons placering, lutning och segelfria höjd utreddes under 2014 och resulterade i det inriktningsbeslut som kommunfullmäktige godkände. Utifrån beslutet har planeringen fortsatt och bron har en utformning som ser ut så här:

 • Bredden för gång-, cykel och mopedtrafiken blir 7,4 meter. Bredden för spårvägen blir 8 meter.
 • Två breddningar eller utbuktningar av gångbanan görs för att skapa mötesplatser och utsiktspunkter. Men också för att bryta upp den långa överfarten.
 • Bron blir inte öppningsbar med en lutning på max 2 procent och högsta segelfria höjd på 7,0 meter.
 • Bron blir 750 meter lång.

Tidplan:
2021: Gång- och cykelvägen kan vara klar till sommaren.
2022: Lidingöbanan trafikerar Lilla Lidingöbron från hösten.
2023: Gamla Lidingöbron rivs.

Nya Lilla Lidingöbron i genomskärning. Dubbelspår för Lidingöbanan. 
Fyra cykel- och mopedfiler och ett gångstråk. 
Landfästet vid Torsvik. Som synes är väntkuren ”Brogrenen” flyttad till Lidingösidan. Det är i dagsläget inte helt klart att det blir så, men det är en viljeinriktning.
Bron från Ropsten, underifrån. 
Från ”Nya” Lidingöbron, på natten. 
Från Ropsten. 

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *