Så är Lidingö rustat för översvämningar

Foto: Hermann Traub, via Pixabay.
Lidingö22 juli 2021 kl 05.001

Förödelsen är total i många områden i västra Europa efter förra veckans översvämningskatastrof. Klimatförändringar väntas i framtiden leda till ökad och mer kraftig nederbörd, och frågan om beredskap för översvämningar tycks mer angelägen än någonsin.

Lidingö stad har ett ansvar för alla som befinner sig inom stadens geografiska området vid en kris, ett så kallat geografiskt områdesansvar. Detta innebär samverkan av planering och förberedelser och samordning av krishanteringsåtgärder och den information som går ut till allmänheten. För att ha bästa möjliga krisberedskap samarbetar Lidingö stad med flera aktörer. Beroende på omständigheter kan det handla om andra kommuner polisen, Trafikverket, Landstiget eller Länsstyrelsen. 

Översvämningsrisk 100-års regn. Röd) hög sannolikhet för översvämning, Orange) sannolikhet för översvämning  Vit) låg sannolikhet för översvämning , Grön) Naturmark (med större instängt område). Foto: Lidingö Stad.

– Krisberedskapen är god, vi har ett par externa entreprenörer inom VA, park och gata som finns i beredskap 24/7 och vår egen tjänsteperson i beredskap, fastighetsjouren och den kommunala räddningstjänsten. Vi har även stora resurser då Lidingö stad ingår i samverkan Stockholmsregionen, säger Ben Mahmuti, Säkerhets- och beredskapssamordnare Lidingö Stad. 

Samverkan Stockholmsregionen är en gemensam satsning mellan 37 samhällsaktörer i Stockholmsregionen vilka verkar för en säker och trygg region. I samverkan ingår SMHI som till hösten kommer att lansera ett konservensbaserat vädervarningssystem.

– Med konsekvensbaserade vädervarningar kommer en varning utfärdas utifrån den påverkan som kan väntas i ett visst område. Informationen bidrar till att skapa bättre förutsättningar för rätt förberedelser att hantera den aktuella väderhändelsen, säger Ben Mahmuti.

Lidingö fick tidigare under sommaren ett smakprov på vad framtida extrema väder kan erbjuda, när ett kraftigt regnoväder gav upphov till mindre översvämningar runt om på ön. Här i Lidingö Centrums garage.

Drabbas Lidingö av en kris kan staden etablera tre så kallade trygghetspunkter. Vilken eller vilka trygghetspunkter som ska aktiveras beslutas efter krisens omfattnings samt utifrån var krisen har inträffat. Lidingö stad har nyligen skrivit en samverkansöverenskommelse med Röda korset Lidingö gällande bemanning av trygghetspunkterna. Stadens trygghetspunkter finns idag på Lidingö stadshus, Rudboda skola och Gångsätra idrottshall. 

Gällande förebyggande åtgärder som vidtas vid nybyggnation följer Lidingös stadsbyggnadskontor detaljplaneringar från Boverket och Länsstyrelsen, vilka tar hänsyn till risken för översvämning. Vid planering av eller tillståndsgivning för anläggningar och byggandet ska risk till översvämning till följd av förhöjd havsnivå beaktas. Den rekommenderade nivån baserad på aktuell klimatforskning och kan omprövas till följd av nya forskningsresultat. 

Aktörer som ingår i samverkan Stockholmsregionen som Lidingö kan få stöd av vid en samhällskris:
Kommuner i Stockholms län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Kustbevakningen
Mellersta militärregionen – Försvarsmakten
Polisregion Stockholm
Region Stockholm
SOS Alarm
Stockholms Hamnar
Storstockholms brandförsvar
Södertörns brandförsvarsförbund
Brandkåren Attunda
Trafik Stockholm
Trafikverket

Källa: Lidingö Stad, MSB

Kommentarer

  1. Tack för artikeln med intressant och av många efterfrågad information om vad som gäller specifikt för Lidingö i krissituationer. Det är fint att höra att beredskapen är god och att Lidingö stad ingår i Samverkan i Stockholmsregionen.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *