S tar strid emot de styrandes 0% uppräkning för skolbarnomsorgen!

Debatt21 november 2022 kl 04.39

Under 2021 ökade barngruppernas storlek i Lidingö stads fritidshem med närmare 12% i förhållande till antalet pedagoger. Det är en utveckling som vi ser med stor oro på. Lidingös barn och verksamhetens personal förtjänar bättre!

Vi lyfte därför frågan i utbildningsnämnden och vid kommunfullmäktiges budgetdebatt redan under hösten förra året. Trots det tilldelade majoriteten skolbarnomsorgen en alltför låg uppräkning för 2022, utan ekonomiskt utrymme till anställning av fler pedagoger, för att komma till rätta med de växande barngrupperna.

Nu går majoriteten ännu längre genom att inför 2023 föreslå en 0% uppräkning, med motivering att skapa utrymme till höjd peng i grundskolan, årskurserna F – 5.
Det behövs mer resurser till såväl grundskolan som skolbarnomsorgen.

Skolbarnomsorgens verksamhetskostnader kommer under 2023 att öka på grund av inflation, lönerevision och övriga kostnadsökningar. 0% uppräkning kräver besparingar och innebär en uppenbar risk för ännu större barngrupper och ytterligare nedskärningar inom Lidingö stads fritidshem och fritidsklubbar.

Vi Socialdemokrater vill ha mindre barngrupper, satsa på att utbilda och anställa fler behöriga lärare till fritidshemmen, avsätta tillräcklig planeringstid för den fritidspedagogiska undervisningen och säkerställa att både barnen och pedagogerna har för verksamheten ändamålsenliga, anpassade och välutrustade lokaler och utomhusmiljöer.

Fritidshemmen och fritidsklubbarna har en enorm potential att bidra till barns utveckling. Men politiken har ett ansvar att skapa förutsättningar för att det ska kunna bli verklighet.
Därför yrkar vi Socialdemokrater i vårt budgetförslag för 2023 på en höjning med hela 3,3% för skolbarnomsorgen.

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i en kommentar som skickats till utbildningsnämnden inför nämndens sammanträde i oktober reagerat på förslaget med 0% i uppräkningen för skolbarnomsorgen. De ser med stor oro på detta och riktar en fråga till majoriteten:

”eftersom fritidshemmen är i skriande behov av ökade resurser och utbildade lärare för att stärka såväl likvärdigheten som kvaliteten. Lidingö stad har en låg andel årsarbetande med pedagogisk högskoleexamen i fritidshemmen och vi ser därför att satsningar behöver göras där. Fritidshemmen har en nyckelroll i svenskt utbildningssystem och fritidspedagogiken står med sin särart för en framtidspedagogik. Vad sänder ni för signaler till lärarna i fritidshem när uppräkningen ligger på 0%?”

Förbunden ser positivt på att grundskolan får en större uppräkning, men menar precis som vi att det är fel att det ska ske på bekostnad av fritidshemmens verksamhet.

Förbunden lyfter vidare i sin kommentar att majoritetens förslag till uppräkning för förskolan (2.07%) är oroväckande, då den inte täcker pris- och löneuppräkningen på 3,3 %. Vi delar denna uppfattning och oron, samt instämmer i förbundens hänvisning till att förskolan är grunden i utbildningsväsendet och att satsningar på förskolan har positiv verkan för barnens/elevernas fortsatta skolgång. De insatser som görs under förskoleåren ger bäst avkastning av alla utbildningsinsatser.

Vi socialdemokrater budgeterar därför för en uppräkning av årspengbelopp för förskoleverksamheten med 3,3%.

Daniel Larson (S) Oppositionsråd
Annica Grimlund (S) ledamot i Utbildningsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *