Rudboda torgs framtid utan dialog med boende

Debatt4 februari 2022 kl 03.55

Centerpartiet anser att beslutsunderlaget som presenteras kommunstyrelsen är undermåligt. Det viktigaste i utvecklingen av en stadsdel är att ta in synpunkter från de boende i området. Inför beslut om anbudstävling har förslaget tagits fram bakom stängda dörrar utan möjlighet för inspel, synpunkter eller deltagande för varken opposition eller Lidingöbor.

Med detta arbetssätt förminskar man demokratin till en röst på valdagen och sedan ska 51 % av de förtroendevalda bestämma allt, även om det handlar om stadsbyggnadsfrågor som kommer påverka samhället för många mandatperioder framåt.

Centerpartiet kommer inte bidra till detta arbetssätt och hoppas därför att flera partier stödjer vårt yrkande att skicka tillbaka ärendet för dialog med de boende.

Innehållsmässigt finns också mycket att önska. Centerpartiet brinner för den vision om 15-minuters-staden som Lidingö Näringsliv tagit fram. Tyvärr är vår bedömning att beslutet om anbudstävling för Rudboda torg inte bidrar till denna vision i tillräcklig omfattning av flera skäl:

• Det finns inga utrymmen för utveckling av kvartersrestaurang med hämtmat/kafé, coworkingytor, annan näringslivsverksamhet eller andra mötesplatser (så som exempelvis dans- eller yogastudio). Dessa utrymmen är nycklar för att 15 minuters-staden ska fungera på norra Lidingö med möjligheter till arbetsplats, aktiviteter och lunchrestauranger på ön. Anbudstävlingen ger utrymme för ICA att utvecklas något men ingen annan näringslivsutveckling.

• Klimat- och hållbarhetskrav nämns men utan skärpa. En bärande del i 15 minuters-staden är den hållbara staden. Exempelvis passivhus, plusenergihus, förnyelsebar energi eller mobilitetslösningar, så som bilpooler, borde naturligt ingå i projektet. I nuläget specificeras de arkitektoniska kraven för klassisk bebyggelse i detalj medan hållbarhet inte alls framhålls. Det är tydligt vad som kommer betonas i den av majoriteten politiserade jurybedömningen utan insyn från opposition eller boende i området.

• Blandad bebyggelse krävs för att olika grupper i samhället ska kunna bo och arbeta på Lidingö. Därför är det bra med både radhus och flerbostadshus men i förslaget saknas hyresrätter som är en viktig del för en boendemarknad för flera. I tidigare förslag för utveckling i Rudboda fanns även bostäder anpassade för unga på tomten Palmen vilket nu saknas.

Stöd vår återremiss, låt de som berörs vara med och påverka utformningen av Rudboda torg. Centerpartiet arbetar för levande stadsdelscentrum runt ön och då duger inte liggande förslag till anbudstävling.

Patrik Buddgård (C)
Tor von Sydow (C)
Lotta Cavalli Björkman (C)
Joakim Jarnryd (C)
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *