”Programmet måste omarbetas”

Alf Lundberg är själv en av öns villaägare.
Lidingö11 augusti 2020 kl 05.11

”Förslaget till kulturmiljöprogram fyller inte sin funktion och det måste omarbetas.” Det är slutsatsen i föreningen Lidingövillors yttrande när det gäller den kartläggning över Lidingös kulturmiljö som togs fram i våras.

Lidingö Nyheter har i ett par artiklar under våren redogjort för ett nytt förslag till kulturmiljöprogram som ska kartlägga hur Lidingö ser ut. (se här och här). Kraftig kritik har framförts av Lidingö Hembygdsförening som menar att programmet innehåller både felaktiga klassificeringar och bristfällig redovisning av kulturhistoriskt värdefulla områden. Nu sällar sig föreningen Lidingövillor till kritikerna och skriver i sin inlaga till stadens miljö- och stadsbyggnadsförvaltning att programmet måste göras om. Föreningen säger sig vara villig att medverka för att villaägarnas intressen ska beaktas.

– Vi ska självklart också vara remissinstans, menar Lidingövillors ordförande Alf Lundberg. Vi företräder cirka 4 000 villaägare som är intressenter i programmet.

Alf Lundberg säger att föreningen i princip tycker det är bra att staden är angelägen att skydda kulturmärkta fastigheter och behålla öns särprägel.

– Men målet, att ge handläggarna stöd för att ägarna inte ska förvanska sina fastigheter, är inte bra. Fastighetsägarna vill veta vad man får göra och vad man inte får göra enligt lagen. Även om man bor i en kulturmärkt fastighet så ska det inte vara en ”fryst” fastighet som man inte får göra något åt, säger Alf Lundberg.

Han nämner både Elfviks gård och Högberga Gård som exempel på fastigheter som kunnat utvecklas trots kulturmärkningen.

– Det uppmuntrar ju inte det här programmet till, det blir bara nej, nej, nej, när man vill utveckla, säger Alf Lundberg. Vi vill inte att målet ska vara att man ställer upp hinder för dem som köper en kulturfastighet. Vi vill ha möjlighet till utveckling.

Alf Lundberg är orolig för den ökande rättsosäkerheten.

– Vi kan inte bestämma någonting, det görs från fall till fall. Det är en person som sitter och bestämmer om man får bygga balkong eller inte, menar han.

Föreningen har gått igenom programmet och man undrar över de olika klassningarna.

– Röd, lila, gul, det är oklara benämningar på de olika områdena. Vi har själva gjort en inventering i Brevik och hittat 16 fastigheter som inte finns med i förslaget. Är det fler fastigheter man glömt som borde vara med, undrar Alf Lundberg.

Stadens förslag omfattar hela 25 procent av öns fastigheter.

– Är det för många eller för få? Har Lidingö stad råd att göra en massa utredningar kring bygglov på så många fastigheter nu när man ska sänka skatten?

Samtidigt betonar han att föreningen är mycket angelägen om att få till stånd en konstruktiv dialog med staden.

– Det finns saker som vi inte är nöjda med, förslaget måste omarbetas men vi vill bidra med våra kunskaper. Vi vill att programmet ska vara ett stöd för fastighetsägarna som vägleder oss i vad vi får och inte får göra.

Föreningen rekommenderar också att när det finns ett färdigt förslag att det ställs ut i stadshuset så att både villaägare och övriga Lidingöbor kan ha synpunkter på det.

Alf Lundberg hoppas nu på en bra dialog i ett kommande möte under hösten med politiker och tjänstemän.

I yttrandet till staden har representanter för Lidingövillor, Högberga-Brevik villaägarförening, Killinge-Gåshaga villaägarförening, Skärsätra villaägarförening samt Bosö villaägarförening deltagit.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *