Politik eller sakkunskap?

Här kommer en detaljplan att tas fram.
Stad & Politik21 oktober 2019 kl 15.31

Blir det de folkvalda politikerna eller de sakkunniga tjänstemännen som vinner? När stadens planutskott sammanträder på onsdag, kommer frågan om en ny detaljplan för fastigheten Lyftkranen 2 i Käppala upp på dagordningen.

Ägaren till Lyftkranen 2 har begärt ett planbesked för sin fastighet för att kunna bygga bostäder. Planutskottets ordförande Daniel Källenfors (M) har i sin tjänsteskrivelse skrivit att kommunstyrelsen har för avsikt att inleda planarbete för Lyftkranen 2. Men stadens sakkunniga tjänsteman har i sitt PM angett att fastigheten är olämplig för bostadsbebyggelse. Dagens detaljplan medger verksamheter som kontor, hantverk, industri, småindustri samt lager. Idag är fastigheten klassad om verksamhetsområde med Käppalaverket som närmaste granne.

Käppalaförbundet har ansökt om tillstånd hos Länsstyrelsen att få utöka verksamheten för rening av avloppsvatten för upp till 900 000 personekvivalenter fram till 2040. Länsstyrelsen har sagt ja till utökningen där en av förutsättningarna när tillståndet prövades, var att Käppalaverket ligger i ett industriområde.

Planutskottet är medvetet om att närheten till reningsverket skulle kunna innebära problem för tillkommande bostäder; dessa måste miljö- och stadsbyggnadsnämnden ta med i beräkningen när man gör om planen. Huvudbyggnaden på Lyftkranen 2 är viktig ur ett industrihistoriskt perspektiv eftersom den är den enda byggnad som finns kvar som påminner om Gåshagas tidigare industrimiljö. Planutskottet anser att en ny detaljplan som tillåter bostäder skulle garantera att den gamla industribyggnaden bevaras. Fastighetsägarens förslag består av 16 nybyggda radhus som tillsammans med befintlig byggnad bildar ett bostadskvarter. Den befintliga industribyggnaden renoveras och byggs om till bostäder.  

I miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänstemanna-PM avråds från att förlägga bostäder i området. ”Fastighetens geografiska belägenhet mitt i ett verksamhetsområde och dess närhet till Käppalaverket gör att en detaljplaneändring för ändamålet bostäder är olämplig”, står det.

”Byggnaden är uppförd 1944 efter ritningar av arkitekt Lennart Brundin. Eftersom få industribyggnader från den här epoken finns kvar är byggnaden kulturhistoriskt värdefull ur ett stadshistoriskt perspektiv” står det vidare i tjänstemannaskrivelsen. I den gamla industribyggnaden har flera olika verksamheter pågått, bland annat kemisk-teknisk produktion av klottersaneringsmedel, övriga rengöringsmedel, rostskyddsfärg samt golv och tätningsmassa. Marken är idag sanerad men ska det bli bostäder behöver den saneras ytterligare. Kontoret påpekar vidare att den tunga trafiken till och från Käppalaverket kräver skyddsavstånd till kringliggande bebyggelse.

Ett beslut om positivt planbesked innebär inte att planarbete påbörjas utan endast att kommunen uttalar en vilja att vid ett senare tillfälle påbörja planarbete.

Vem får igenom sitt förslag till beslut – politiken eller sakkunskapen? På onsdag kommer frågan upp i planutskottet.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *