Plats för exklusiva bostäder på Canadatomten

Brädgården, illustration Lidingö stad
Stad & Politik24 januari 2020 kl 06.51

”Markbostäder med högkvalitativ arkitektur” kommer att bli målet för nästa stadsbyggnadsprojekt i kvarteret Brädgården; i dagligt tal kallad Canada-Byggs gamla område vid Kyrkviken. Området ska styckas upp till fastigheter som ska säljas styckvis, antingen till enskilda personer eller till bolag som kommer att uppföra bebyggelsen. Men Miljöpartiet säger blankt nej.

– För oss är den breda samhällsnyttan och miljö- och klimathänsyn viktigare än exklusiviteten, skriver MP i ett pressmeddelande.

Området består av två delar; kvarteret Brädgården och kvarteret Båtbyggaren. Det är i kv Brädgården som den största delen av den nya bebyggelsen ska ligga. Den aktuella marken vid Kyrkvikens strand, nedanför de berömda Canadaradhusen, ägs nästan uteslutande av staden och dess tomtbolag. Området närmast Kyrkviken ägs av tre mindre samfälligheter där staden är delägare i en.

De verksamheter som idag ligger i kv Båtbyggaren ska utredas och utvecklas. Eventuellt kan en mindre del bli aktuell för markbostäder. Den passage som idag löper längs med Kyrkviken ska läggas fast och klassas om till allmän platsmark. Även vattenområdet ska utredas. Idag är strandskyddet upphävt men ett nytt inträder när området får ny detaljplan. Även det kan komma att upphävas om marken anses vara tagen i anspråk på ett sätt som gör att strandskyddet saknar betydelse.

Inom området ligger också en gammal tegelbyggnad från 1908. Nu är ambitionen att tegelhuset i bästa möjliga mån ska få vara kvar och restaureras. Eventuellt kan det gå att göra om till en bostad.  Ett särskilt gestaltningsprogram ska tas fram för att säkerställa den ”högkvalitativa arkitekturen”.  Projektkostnaderna ska täckas av markförsäljningen då området anses ha ett mycket attraktivt läge för bostäder.

Men det finns en del utmaningar. Området ligger lågt, lägre än vad Länsstyrelsen anser vara rekommenderad lägsta nivå för bostäder. Det innebär översvämningsrisk. Området består av lera. Det ställer särskilda krav på grundläggning av bostäder och också övriga anläggningar som va-ledningar och vägar. Och området har tidigare varit förorenat men sanerats bara ner till nivån för känslig markanvändning. För att bygga bostäder kommer ytterligare sanering att behövas.

– Vi vill att det ska byggas flerfamiljshus, både i Kyrkviken och Lidingö centrum, säger opppositionsrådet Patrik Sandström (MP). Det kan inte vara stadens uppgift att se till att det byggs lyxvillor på stadens mark. Den byggbara mark som finns, ska användas effektivt för Lidingöbornas bästa. Men tyvärr agerar majoriteten mer som en villaägarförening än som folkvalda med hela Lidingös bästa för ögonen.

Patrik Sandström och partiet tycker också det är häpnadsväckande att förslaget för Canada-Byggtomten saknar ett program för hållbart byggande.

– Byggandet är en av de största klimatbovarna. Trots att staden redan 2014 slog fast att ett program för hållbart byggande ska tas fram, så saknas det än idag. Tyvärr blickar Lidingös politiska majoritet mest bakåt och värnar exklusiviteten, när behovet av att titta framåt för allas bästa är som störst, säger Patrik Sandström.

Om projektarbetet går som det ska, kan försäljning av tomter börja under första kvartalet 2022.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *