Planskild korsning i Skärsätra?

Lidingö29 mars 2019 kl 05.462

Staden utreder just nu frågan om man kan bygga en planskild korsning i Skärsätra.

Under flera år (sedan 1960-talet) har planen varit att lägga om den södra trafikleden norr om järnvägsspåret från Skärsätra till Högberga, där Gåshagaleden börjar. Frågan blev politiskt känslig efter valen 2006 och efter 2010 är det inget parti som har för avsikt ta upp den.

Många trafikanter retar sig dock på att järnvägsövergången mellan Skärsätra och AGA skapar långa väntetider och köer, särskilt på morgnarna. Nu har man sett över hur lång tid som bommarna fälls ner och hur tågen möts mellan de två stationerna, så problemen har blivit betydligt mindre. Men trots det bildas det fortfarande köer ända bort till Högberga kl 08.00–08.45.

Därför har Teknik- och fastighetsnämnden gett konsultbolaget WSP i uppdrag att undersöka hur man kan lösa problemet med hjälp av en planskild korsning.

– Vi utreder olika alternativ, både tunnel och bro, och även förbättringar i befintlig miljö utan planskildhet, säger Olof Minati, chef för utvecklingsenheten på teknik- och fastighetsförvaltningen. Olika alternativ har olika kostnader, vilket utredningen kommer visa när den är klar. Det är inte säkert att en tunnel är att föredra av kostnads- eller konstruktions-mässiga skäl.

Man utreder två huvudalternativ för var tunneln ska gå. Antingen blir det strax öster om den nuvarande järnvägsövergången eller öster om Skärsätra station.

– Vi utreder olika alternativ och staden lägger stor vikt vid att trafiklösningar på Lidingö inte har för stor negativ inverkan på stads- och landskapsbilden, kommenterar Olof Minati.

Trafiken kommer fortsättningsvis att gå genom bostadsområdet i Skärsätra på Södra Kungsvägen, vilket de boende där inte uppskattar. Ett av förslagen när man tidigare diskuterade det så kallade Norra alternativet var att låta tunneln gå genom berget under Idunavägen, men det alternativet är inte aktuellt längre.

Förslaget från konsultfirman kommer ligga färdigt under våren och behandlas i nämnden före sommaren. Tidigast kan förslaget komma upp i fullmäktige under detta år. Det är dock för tidigt att få uppgifter om vad det kan komma att kosta eller hur lång tid det kommer att ta.

Kommentarer

  1. En planskild korsning är ju mer likt ett aprilskämt än något annat. Tunneln behöver vara så lång och djup att det är meningslöst att bygga den.

    Genomför istället en lång tunnel norr om spåret. Dvs alternativ 8 i den förra utredningen, som gjordes inför valet 2010.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *