Planera för det värsta och hoppas på det bästa

Debatt24 april 2020 kl 13.01

Covid-19 och dess ekonomiska påverkan ställer helt nya krav på Lidingö.  För Utbildnings­nämndens del finns både glädjeämnen och orosmoment. Vi som representerar den styrande majoriteten vill ge beröm till skolpersonal, elever och föräldrar för hur väl de har hanterat hälsokrisen hittills. Kommunens anställda har på några veckor tagit digitala språng som annars hade krävt mycket längre tid, och de har i positiv anda har gjort det bästa av en knepig situation. Varmt tack för att ni ger så mycket av ert engagemang, professionalitet och kunskap till öns barn och ungdomar!

På Lidingö har kommunala förskolor och grundskolor förblivit öppna, om än tidvis med större frånvaro bland elever och personal än vanligt. Idag är dock närvaron för den kommunala skolans elever tillbaka på en nivå som är normal för årstiden. Gymnasiet har enligt regeringens rekommendationer varit stängt sedan några veckor och undervisningen sker på distans. Närvaron på gymnasiet har t.o.m. ökat sedan distansundervisningen infördes och undervisningen fungerar väl – även om den naturligtvis är en utmaning för elever och lärare. Det är däremot tråkigt att såväl studentutspring som vårbal inte kan hållas som vanligt.

När den akuta medicinska krisen är över, så går vi in i en delvis ny värld. Den världen innehåller möjligheter där vi kan spinna vidare på de goda saker som framkommit under de senaste veckorna. Handhygienen och hälsomedvetenheten på skolan har troligen aldrig varit så bra som nu. Föräldrars vilja att hålla krassliga barn hemma är större, och därmed kan också vanliga åkommor lättare isoleras istället för att spridas. En del möten och kontakter blir även fortsättningsvis naturliga att hålla på distans, vilket sparar tid, miljö och underlättar vardagen.

Vi vill dock öppet redovisa de risker som vi ser i ett mycket mörkare scenario. En sämre ekonomi med lägre skatteintäkter och höjd arbetslöshet innebär stora utmaningar för kommunen och får också inverkan på skola och barnomsorg. Risker som vi måste vara observanta på framöver är bl.a. att svagare gymnasieelever kan ha haft svårt att till sig distansundervisning och elever som varit mycket frånvarande under våren kan halka efter – vilket kan vara svårt att ta igen. I familjer där det finns missbruksproblem eller våld i hemmet så blir det än mer påtagligt att barnen varit utan den trygga frizon som skolan då innebär. Psykisk ohälsa kan förväntas öka. Färre Lidingöelever kommer sannolikt att studera ett år utomlands i höst, vilket gör att de som kommer hem kan få svårare att få en gymnasieplats. Unga som skall in på arbetsmarknaden kommer inte ha lätt att hitta jobb.

Dessa risker kommer att leda till svåra ställningstaganden. Vi ger redan nu i uppdrag till förvaltningen att utvärdera erfarenheterna från distans­undervis­ningen på Hersby för att se vad som fungerat väl och hur vi kan utveckla undervisningen i framtiden. Ett gemensamt trygghetsprogram kommer att införas i höst för att öka tryggheten i skolan och förskolan, och förstärka arbetet med att förebygga mental ohälsa. Vi fortsätter att utveckla undervisningen med digitala hjälpmedel. Vi har förstärkt det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för att fånga upp och ge meningsfulla aktiviteter åt unga som av olika anledningar inte förmår studera vidare. Allt kommer dock inte kunna göras samtidigt, och nya frågor kommer att uppkomma.

Coronakrisen och dess ekonomiska effekter kommer att finnas med oss under lång tid. Med kloka åtgärder och en öppenhet för nya idéer så kommer Lidingö att klara detta!

Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande Utbildningsnämnden
Carl Östring (M), vice ordförande Utbildningsnämnden
Niclas Fredrikson (LP), gruppledare
Christina Rosenquist (KD), gruppledare

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *