Personal inom äldreomsorgen måste förstå och tala svenska – KD vill skärpa kraven

Debatt1 maj 2022 kl 04.492

Som politiker får vi ofta höra att personal inom hemtjänsten och på äldreboende har dåliga kunskaper i svenska språket. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har också uppmärksammat problemet. Bristfälliga språkkunskaper leder till missförstånd med risk för vårdskador, problem vid dokumentation och svårighet att kommunicera med de hjälpbehövande. I omsorgen av demenssjuka personer har språkförståelsen särskilt stor betydelse.  

Fler än  hälften av alla anställda inom äldreomsorgen är utlandsfödda. De nyanlända har mycket olika utbildningsbakgrund och därmed också olika behov av vuxenutbildning. Alla har rätt till SFI (Svenska för invandrare) men många genomgår utbildningen utan att nå tillfredställande resultat. Det är därför viktigt att arbetsgivarna, såväl kommunala som privata, vid anställning av personal kontrollerar språkkunskaperna.

Lidingö kommun uppmärksammade problemet tidigt och var redan 2013 med i det första projektet, SpråkSam, som Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum drev. Utifrån de erfarenheter projektet gav har språkutbildningen för redan anställda förbättrats och man ställer nu också krav på kunskaper i svenska språket vid nyanställning.

Vid kommande upphandling av hemtjänst och vård- och omsorgsboende vill KD skärpa språkkraven. Av underlaget bör framgå att samtlig personal skauppnå förmågan att förstå, tala, läsa och skriva svenska i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd. Det innebär godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet svenska eller svenska som andraspråk i vård- och omsorgsprogrammet eller genom annan motsvarande utbildning.

För anställd personal som behöver utveckla sina språkkunskaper ska leverantören upprätta åtgärdsplan och särskilt stöd.

Med de åtgärderna hoppas KD att språkproblemen ska minska. Den utlandsfödda personal som arbetar hos oss inom äldreomsorgen gör en ovärderlig insats. De ska liksom övrig personal inom äldreomsorgen ges det stöd och den vidareutbildning de har rätt till.

KD går till val på att stärka äldreomsorgen. Bemanningen vid våra särskilda boenden måste utökas med fler välutbildade undersköterskor. Arbetsmiljön måste förbättras och fler undersköterskor ska erbjudas fast anställning. Kontinuiteten inom hemtjänsten måste samtidigt bli bättre. Alla omsorgstagare ska ha en egen kontaktperson och ingen ska behöva möta fler än 8 olika personal under en två-veckorsperiod.

Carl-Johan Schiller och Bo Brismar
KD, Toppkandidater kommunfullmäktige

Kommentarer

  1. Birgitta Sköld, ordf. i omsorgs- och socialnämnden, Lars H Ericsson, ordf. Lidingöpartiet skriver:

    Äldreomsorgen och inte minst språkfrågan är en mycket viktig fråga för Lidingöpartiet och den politiska majoriteten på Lidingö. Vi har tillsammans med Socialdemokraterna (vi bjöd in deras ordinarie ledamot i nämnden att vara med i den politiska styrgruppen för Omsorgs och boendekedjan, då de för närvarande innehar oppositionsrådsrollen) tagit ett helhetsgrepp kring äldreomsorgen som nu genomförs av omsorgs- och socialförvaltningen inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för den s.k. Omsorgs- och boendekedjan. Det som först fokuseras på är en utveckling av hemtjänsten i vilken ingår förstärkta språkkrav och minskning av antalet personal som möter en enskild omsorgstagare. Kvalitetshöjningar inom de mjuka sektorerna, bl.a. äldreomsorgen, kommer framgent att vara prioriterat för Lidingöpartiet framför eventuellt fortsatta skattesänkningar.

  2. Många av dom som idag drabbas av äldreomsorgen är i 85-årsåldern – minst, har alltid gjort rätt för sig och har aldrig någonsin tidigare haft med staden att göra. För många blir det en total chock. Inga språkkunskaper i engelska gör det hela inte lättare och då talar jag om både brukare och den som tillhandahåller ”tjänsten”. Noll koll från tillhandahållaren, som i många fall, faktiskt, har personal som inte kan anses anställninsgbar. Detta utsätter man gamla människor för. Min faster hade över 200 i övertryck när hemtjänsten lämnade efter total rappakalja. Och på vilken sida står staden? Gissa. Skamligt!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *