Överförmyndaren kritiseras

Stad & Politik3 april 2019 kl 10.083

Stadens Överförmyndare kritiseras av Länsstyrelsen efter en inspektion. Kritiken handlar bland annat om bristande tillsyn i förmynderskap och långa handläggningstider. En liknande inspektion gjordes för ett år sedan, också då med kritik och anmärkningar från Länsstyrelsen.

Vid ett besök av Länsstyrelsen i februari i år kunde Länsstyrelsen konstatera att ett dödsbo inte skiftats trots att dödsbodelägaren fyllt 18 år och blivit myndig. Först inför Länsstyrelsens inspektionsbesök i januari i år tog stadens Överförmyndare tag i ärendet, inhämtade utdrag ur fastighetsregister, gjorde en släktutredning och bouppteckning. Överförmyndaren frågade den tidigare förmyndaren varför dödsboet inte skiftats. Men det är också allt som gjorts sedan Länsstyrelsen inspekterade akten 2018. För detta får Överförmyndaren kritik.

De långa handläggningstiderna när det gäller granskning av årsräkningar och sluträkningar får också kritik. Många räkningar från början av 2018 hade inte blivit granskade vid Länsstyrelsens besök i januari i år. Länsstyrelsen konstaterade även att handläggningstiderna för granskning av en stor del av årsräkningarna för 2017 varit alldeles för långa. Det har också fått till följd att arvoden till gode män och förvaltare har fördröjts. Länsstyrelsen kommer att följa upp att förbättringar har skett till nästa inspektion. Överförmyndaren angav som skäl att en handläggare slutat under våren och enheten hade varit underbemannad. Förvaltningslagen säger att snabb och enkel handläggning ska vara huvudregeln. Det är viktigt av rättssäkerhetsskäl för den enskilde som annars kan riskera att personliga och ekonomiska förhållanden kan försämras.

Länsstyrelsen kritiserar också att Överförmyndarenheten brister i bevakningen av att sluträkningar kommer in. I ett exempel hade Överförmyndaren beslutat att byta förvaltare i augusti 2018 och samtidigt uppmanat den avgående förvaltaren att komma in med sluträkningen inom en månad.  I oktober 2018 skickade Överförmyndaren begäran om ett yttrande; däremot inte en påminnelse om att komma in med sluträkningen. Några ytterligare insatser för att få in sluträkningen har inte skett. I just det ärendet framkom det vid Länsstyrelsens besök att förvaltaren haft sex uppdrag men blivit entledigad eftersom hen började missköta uppdragen. En förvaltare ska lämna sluträkning till Överförmyndaren inom en månad efter att uppdraget som förvaltare har upphört. Länsstyrelsen är kritisk till att Överförmyndaren inte vidtagit de åtgärder som krävs.

– Vi brukar åka ut varje år och vi brukar följa upp de ärenden som vi sett. I ärendet om det oskiftade dödsboet från 2018 så hade de inte gjort så mycket, säger Lisa Wellenius vid enheten för tillsyn på Länsstyrelsen. Det är ganska vanligt att kommunerna har för långa handläggningstider och det ska det inte vara. När det gäller sluträkningarna för en klient ska förvaltaren redovisa och försäkra på heder och samvete att allt stämmer.

Fakta
Varje kommun ska tillsätta en Överförmyndare. På Lidingö finns en Överförmyndare som utsetts av kommunfullmäktige.
Överförmyndaren ansvarar för ärenden som rör förmyndare, gode män och förvaltare.
Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av Överförmyndarens verksamhet.

Kommentarer

 1. Om länsstyrelsens anmärkningar mot överförmyndaren

  Länsstyrelsen gör varje år nedslag hos överförmyndaren och går igenom ett antal ärenden. I år har Lidingö fått kritik för förseningar av skilda slag och för svårigheter med digitaliseringen av handlingar.
  Det är värdefullt med en kontrollerande myndighet. Handläggningsrutiner ska underhållas och trimmas och återkommande kontroller är ett instrument för att så sker. Den kritik som länsstyrelsen tar upp i år hänger delvis samman med att enheten var underbemannad under två månader 2018, eftersom en handläggare lämnade och ersattes först en tid senare.
  Uppföljningen av en del segdragna ärenden kan halta och sjukdom eller osäkerhet hos gode män leder ibland till ett lägre tempo. Så också i år. Rutinerna för överförmyndarens egen uppföljning skärps genom checklistor efter den här rapporten. Den kritik som riktats mot handläggningen har dock inte lett till ökade kostnader eller missad ekonomisk kontroll av de som anlitas som gode män eller förvaltare.

  Beträffande digitaliseringen är de tekniska systemen inte ifatt utvecklingen av Lidingös tempo i digitaliseringen. Orimligt lång tid för skanning och ofullständig koordinering mellan dokument som skannas in vid skilda tillfällen ställer till det. Inget system på marknaden kan ännu möta de anspråk vi ställer. Effektiviteten förbättras efterhand, men de tekniska systemen har ett avgörande inflytande på hur fort det här kommer att gå.

  Min ställföreträdare Göran Grahn och jag har deltagit både i länsstyrelsens rapportering från granskningen och i genomgången av den efterföljande skriftliga rapporteringen. Vi konstaterar att förbättringar hela tiden behöver ske, men vi har fullt förtroende för säkerheten i handläggningen av dessa ärenden.

  Carl-Johan Gestrup (M), Överförmyndare
  Göran Grahn (LP), Vice Överförmyndare

 2. Till den det vederbör
  Undertecknad är verksam som god man på Lidingö sedan några år tillbaka. Jag blir förvånad över viss del av kritiken som Länsstyrelsen riktar mot Överförmyndaren på Lidingö. Jag som god man har aldrig haft någon större anledning att klaga. Jag vet förvisso att det förelåg underbemanning gällande personal 2018 men det meddelades av Överförmyndaren så det kan ju knappast kommit som någon överraskning för andra gode män/förvaltare.
  Det är alltid enkelt att nå, antingen via mobil eller mail, en tjänsteman på avdelningen och svaren kommer oftast prompt. Jag upplever samarbetet med myndigheten som gott och jämför jag Lidingö med Stockholms Överförmyndarnämnden så är det ofantliga skillnader. Jag håller på
  att avveckla samtliga engagemang i Stockholm eftersom jag upplever att myndigheten i Stockholm arbetar inte med oss utan snarare mot oss.
  Det är säkert så att viss kritik är rättmätig
  mot Överförmyndaren i Lidingö men jag tycker även att de förtjänar ”cred” för det arbete de utför tillsammans med oss, gode män och förvaltare.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *