Överdäckning av Torsviksdiket ska utredas

Stad & Politik29 maj 2023 kl 03.095

Tekniska nämnden har beslutat att utreda förutsättningarna för att i framtiden överdäcka det så kallade Torsviksdiket mellan Herserudsvägen och Björnvägen.

Syftet med att överdäcka Torsviksdiket skulle framför allt vara att sänka bullernivån från trafiken och öka trivseln i Torsviksområdet. I höst startar en förstudie för att undersöka vad som är möjligt, juridiskt, tekniskt och ekonomiskt.

—Vi ska göra en första bedömning och titta närmare på vilka möjligheter som finns för att göra entrén till Lidingö tystare, grönare och mer trivsam. En överdäckning av Torsviksdiket är önskat av många och är en åtgärd som ingår i Lidingökoalitionens politiska program fram till 2026, säger Anders Paulsen (LP), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

Torsviksdiket är en central plats på Lidingö. Här passerar de flesta Lidingöbor, eftersom det är en del av förbindelsen med fastlandet. Området runt Torsviksdiket har många flerbostadshus, är relativt tätbefolkat och har ett aktivt näringsliv med butiker, restauranger och kaféer. En överdäckning av trafikleden intill Torsvikstorg skulle begränsa en stor del av trafikbullret i området.

Delar av entrén till Lidingö består av en trafikled i ett betongtråg. För att minska bullret i området har en överdäckning av Torsviksdiket diskuterats i omgångar under många år.

I samband med planprogrammet för Centrum-Torsvik, som antogs i juni 2014, planerades en större exploatering av hela området med bostäder, ökad handel, parkeringar och en överdäckning av Torsviksdiket. För att delfinansiera överdäckningen skulle staden sälja mark. Planprogrammet bedömdes dock till slut som alltför storskaligt och blev aldrig verklighet.

I ett projekt-PM för utvecklingen av Lidingö centrum, antaget i juni 2019, fanns överdäckningen av Torsviksdiket inte med.

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Kommentarer

 1. Det går utmärkt att sälja byggrätterna ovan Torsviks diket! Dvs övertäckningen helfinansieras, av byggrätter över diket. Då sparar staden pengar och kan om man vill sälja de andra byggrätterna, för att finansiera annat.

 2. Det nya handlingskraftiga politiska styret på Lidingö med M och LP tar återigen ett nytt konstruktivt steg. Äntligen får vi till en förstudie med syfte att tydliggöra vad vi kan göra åt det fula och hårt trafikerade vägdiket i Torsvik med sina höga betongväggar.

  Det är viktigt att få till en lösning kring vägdiket som reducerar dagens höga bullernivå. En annan viktig åtgärd är att försöka få till en trevlig miljö i gatuplanet kring Torsvikstorget. Förskönande insatser i vägdiket bör också övervägas avseende rengöring, belysning och färg.

  Att Lidingö entré och vägdiket i Torsvik görs estetiskt mer tilltalande och mer välkomnande är något som under många år legat högt på Lidingöbornas önskelista.

  Att bygga nya flerbostadshus på eller kring en eventuell överdäckning av Torsviksdiket ligger inte i linje med nuvarande småskaliga och varsamma byggpolitik på Lidingö. En sådan åtgärd skulle också enligt min uppfattning göra Torsvikstorget mindre tilltalande, inte mer.

  En eventuell överdäckning bör enligt min uppfattning göras i form av en parkmiljö med tex ett café också med fokus på pragmatiska lösningar för de cykelvägar som finns i området. En eventuell överdäckning bör också göras på en sträcka kortare än 100 meter för att undvika krav på dyra säkerhetslösningar i körtunneln.

 3. Jag kommer ihåg när vi protesterade mot skapandet av detta dike och den nya fula Lidingöbron för nästan 60 år sedan. Vi sa att Hjamar Mehr (förlåt att jag svär), dvs Stockholms arkitektoniska bödel, inte skulle få förstöra också Lidingö stads gamla vackra centrum. Men ingen lyssnade och allt sopades bort. Där Lidingös gamla vackra centrum låg, med trähus, burspråk, småskalighet, finns nu detta dike. Visst däcka över det. Det finns dock i grunden något som är helt fel: den massiva trafiken med individuellt ägda bilar – detta är absurt.
  I världen finns idag över 1 miljard privatägda bilar. Dessa står still över 96% av tiden. Men delade bilar (eller ännu bättra eldrivna delade självkörande poddar) kan mängden bilar minskas till ca 50 miljoner i hela världen! Härmed behövs betydligt färre p-platser, vägar, tunnlar, broar. Vi slösar fullkomligt bort naturresurser, och detta dike är en påminnelse om bilismens oerhört destruktiva inverkan.

 4. För drygt femtio år sedan togs en ny bilbro till Lidingö i bruk och entrén till ön fick det utseende det nu har. Då fanns möjligen en större entusiasm för betong än idag. Estetik i den offentliga miljön hade inte någon prioriterad ställning. Ljudridån från trafiken var för femtio år sedan på en lägre nivå än idag och ansågs vara något man fick acceptera i en stadsmiljö.

  Idag finns en helt annan inriktning för den offentliga miljön, det märks när man bilar genom landet. Stora vägar läggs runt städerna, för utformning av broar och kringmiljö finns en helt annan omsorg än tidigare. Och det är känt att buller efterhand kan bli ett bekymmer för människor att leva i eller nära.

  I det här perspektivet är det hög tid att med nya ögon se på Lidingös entré. Hur kan betongdiket lyftas estetiskt, hur kan trafikbullret från trafiken där dämpas och samtidigt miljön förbättras för både boende och för människor som passerar på lokalgatorna runtomkring?

  Det är dags att lyfta Lidingös entré till en nivå i samklang med vår tids värderingar. Den uppgiften är en miljöfråga i egen rätt, som den politiska ledningen tagit upp på sin agenda.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *